Publikacja: | Aktualności /

Wszystkie legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada 2020 roku.

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, wszystkie legitymacje są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności.
Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania Uczelni.
Od 25 maja do 30 września 2020 roku działalność Uczelni Łazarskiego jest nadal ograniczona - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki ii Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Nie ma obowiązku osobistej wizyty w Uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji.
mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.