Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Z życia uczelni /

Na podstawie § 43 ust. 4 statutu Uczelni Łazarskiego ogłasza się konkurs na rektora Uczelni Łazarskiego.

Łazarski

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki art. 72 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 statutu Uczelni Łazarskiego.

Wymagania kwalifikacyjne:

  • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź stopień naukowy doktora,
  • umiejętności organizacyjne i menedżerskie,
  • udokumentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny,
  • czynna znajomość co najmniej jednego języka obcego,
  • co najmniej 10-letni staż pracy w wyższej uczelni.

 

2. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem kandydowania,
  • propozycję programu działania i rozwoju uczelni (na okres 3-letni, równy kadencji),
  • CV wraz z wykazem dorobku naukowego,
  • oświadczenie, że Uczelnia Łazarskiego będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku wygrania konkursu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na rektora Uczelni Łazarskiego - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Dokumenty mogą być składane osobiście, drogą pocztową (na adres Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój nr 205) bądź elektronicznie (na adres mailowy w.bukowinska@lazarski.edu.pl).

Dokumenty papierowe powinny być złożone w zaklejonej kopercie z napisem "Konkurs na rektora", a przesyłane elektronicznie opatrzone tytułem o takiej samej treści.

4. Termin składania dokumentów upływa 20 maja 2015 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2015 r.

6. Rozstrzygnięcie konkursu dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Założyciela.

7. Komisja konkursowa przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria.

8. Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przewodniczący komisji może zarządzić głosowanie tajne.

9. O wynikach konkursu Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

10. Dokumenty złożone przez Kandydatów zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu.

Komunikat Prezydenta znajduje się poniżej: