Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Kariera / Kariera /

Komunikat Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na rektora Uczelni Łazarskiego. Na podstawie § 42 ust. 4 statutu Uczelni Łazarskiego ogłasza się konkurs na rektora Uczelni Łazarskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022.574 t.j. z dnia 2022.03.11) oraz § 42 ust. 2 statutu Uczelni Łazarskiego.

1. Wymagania kwalifikacyjne:

  • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź stopień naukowy doktora,
  • umiejętności organizacyjne i menedżerskie,
  • udokumentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny,
  • czynna znajomość co najmniej jednego języka obcego,
  • co najmniej 10 letni staż pracy w wyższej uczelni.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem kandydowania,
  • propozycję programu działania i rozwoju uczelni (na okres 4-letni, równy kadencji),
  • CV wraz z wykazem dorobku naukowego,
  • oświadczenie, że Uczelnia Łazarskiego będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku wygrania konkursu.

3. Dokumenty mogą być składane osobiście, drogą pocztową (na adres Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój 208) bądź elektronicznie (na adres mailowy w.bukowinska@lazarski.edu.pl. Dokumenty papierowe powinny być złożone w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na rektora“, a przesłane elektronicznie opatrzone tytułem o takiej samej treści.

4.Termin składania dokumentów upływa 21 maja 2022 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 czerwca 2022 r.

6. Rozstrzygnięcie konkursu dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Założyciela.

7. Komisja konkursowa przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria.

8. Komisja konkursowa rozstrzyga konkurs w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przewodniczący komisji może zarządzić głosowanie tajne.

9. O wynikach konkursu Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

10. Dokumenty złożone przez Kandydatów zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu.