Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Studenci / Konkursy / Doktoraty /

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ogłasza XVII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej

Zgłosze­nie pracy do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 5 października 2015 r. (decy­duje data stem­pla pocztowego).

Nagrody i wyróżnienia

 • Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami pieniężnymi ufun­dowanymi przez Patrona konkursu.
 • Najlep­sza praca z zakresu ubez­pieczeń społecznych może być nagrod­zona nagrodą spec­jalną Prezesa Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych.
 • Ist­nieje możli­wość wyda­nia nagrod­zonych i wyróżnionych prac w całości oraz w formie artykułów na łamach "Poli­tyki Społecznej".
 • Konkurs jest orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Patronat nad konkursem sprawuje Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej. Konkurs jest przeprowadzany odręb­nie dla dwóch kat­e­gorii prac:
  • mag­is­ter­s­kich,
  • doktorskich.
 • Konkurs rozstrzyga Komisja Konkur­sowa powołana przez Dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Prze­wod­niczący Komisji Konkur­sowej może, za zgodą Komisji, powołać recen­zen­tów spoza Komisji Konkur­sowej, dla doko­na­nia oceny zgłos­zonych prac.
 • Orga­ni­za­cyjną obsługę dzi­ałal­ności Komisji Konkur­sowej zapew­nia Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych 

 

Cele Konkursu:

 • zwięk­szanie zain­tere­sowa­nia absol­wen­tów szkół wyższych oraz dok­toran­tów prob­le­mami pracy i poli­tyki społecznej;
 • ujaw­ni­anie utal­en­towanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachę­cać do pogłębia­nia wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
 • wskazy­wanie na kierunki i tem­aty prac odpowiada­jące aktu­al­nym potrze­bom refor­mowanego sys­temu społeczno-ekonomicznego kraju;
 • pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej. 

 

Przed­miot  Konkursu

 • Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2014 i 2015, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej.
 • Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień doktora.
 • Przed­miotem konkursu są zarówno prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, jak i wiec­zorowych oraz zaocznych.
 • Przyj­mowane są prace napisane w języku pol­skim lub angielskim.
 • Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są głównymi nagro­dami, ufun­dowanymi przez Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej. Wyniki konkursu będą ogłos­zone w  grud­niu 2015 r. 

 

Szczegółowe informacje na stronie IPISS.