Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydarzenia / Studium języków obcych /

Zapraszamy studentów i kursantów Uczelni Łazarskiego do konkursu fotograficznego "W poszukiwaniu światła"

 ZASADY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

 1. Każdy uczestnik przystępując do konkursu akceptuje zasady jego przeprowadzenia.
 2. Początek konkursu: 21 listopada 2020.
 3. Termin nadsyłania zdjęć: 6 grudnia 2020.
 4. Temat: „W poszukiwaniu światła”.
 5. Zdjęcia powinny:
  • być dobre jakość techniczną,
  • być niebanalne i ciekawe,
  • mieć tytuł,
  • powstać między 21 listopada a 6 grudnia.
 6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wysłać na konkurs 3 zdjęcia. W wysłanym zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko autora, żeby było wiadomo, czyje są zdjęcia.
 7. Zdjęcia powinny być wysyłane na adres mailowy: kursy.jezykowe@lazarski.edu.pl
 8. Format wysyłanych zdjęć: jpg, większy niż 0,5 MB.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu – 14 grudnia 2020 – w konkursie zostanie przyznana 1 nagroda główna i 3 wyróżnienia.
 10. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że:
  • jest autorem załączonych zdjęć,
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich,
  • posiada odpowiednie zgody na rozpowszechnienie wizerunku osób umieszczonych na zdjęciach,
  • zgadza się na opublikowanie zdjęć w serwisie społecznościowym na fanpage’u Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego https://www.facebook.com/SJO.Lazarski oraz jeżeli otrzyma nagrodę na stronie lazarski.pl.

 

 

Uczelnia Łazarskiego informuje, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przyznawania, odbioru nagród na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do zakończenia realizacji konkursu.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie czy hostingu.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiadasz prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie.
 11. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.