Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

UWAGA!!! Zajęcia, wykłady, konferencje, sympozja, odwołane! Kampus zamknięty!

Od poniedziałku 16 marca 2020 do odwołania wejście na kampus jest ograniczone i kontrolowane.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na teren uczelni mogą wejść jedynie wyznaczeni pracownicy administracyjni i naukowi.
Praca wszystkich jednostek Uczelni Łazarskiego jest kontynuowana w trybie online.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uczelni Łazarskiego:

§ 1

 1. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania tego  typu organizowane  przez  Uczelnie Łazarskiego,  jak  również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Uczelni Łazarskiego.
 2. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.
 3. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na Uczelnie Łazarskiego.
 4. Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich i innych obiektach  Uczelni Łazarskiego oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w  tych  obiektach przez gości zewnętrznych. Nie  dotyczy  to  obiektów  świadczących  usługi  hotelowe  w  części hotelowej na zasadach komercyjnych.
 5. Zasady określone w § 1 obowiązują aż do odwołania.

§ 2

 1. Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.
 2. Do dnia 20 marca 2020 r. Dziekani (kierownicy jednostek dydaktycznych) ogłoszą listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone w wersji on-line.
 3. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Uczelni Łazarskiego.
 4. Zasady określone w § 2 obowiązują aż do odwołania.

§ 3

 1. Studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia  kwarantanną odpowiedniego Dziekana Wydziału. W przypadku słuchaczy studiów  podyplomowych,  należy poinformować Dziekana Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 2. Dziekani  wymienieni  w  ust.  1  zobowiązani  są  przekazać  powyższe informacje bez zbędnej zwłoki do Dyrektora Działu Spraw Osobowych.

§ 4

 1. Należy  przestrzegać  rekomendacji  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego dotyczących  podstawowych  środków  ochronnych  przeciwko  koronawirusowi COVID-19 gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/
 2. W  komunikacji  wewnątrz uniwersyteckiej  zaleca  się  wykorzystywanie korespondencji  mailowej  i  kontaktów  telefonicznych  oraz  ograniczenie  kontaktów bezpośrednich.

§ 5

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020r.