Publikacja: | Absolwenci / Klub Absolwenta /

Do 31.08.2020 r. absolwenci kierunku prawa mogą przesyłać swoje prace magisterskie, aby wziąć udział w konkursie organizowanym przez Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Do udziału w IV Edycji Konkursu organizatorzy zapraszają autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim lub angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2018 roku i nie później niż 31 sierpnia 2020 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych, po ich upoważnieniu przez autora.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawiera

  1. pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD) (uwaga: prosimy o tytułowanie plików elektronicznych według schematu [pierwsza litera imienia].nazwisko, tytuł pracy lub skrót tego tytułu [całość nazwy pliku nie dłuższa niż 80 znaków ze spacjami], np. J.Nowak, Podstawy apelacji w postępowaniu cywilnym. Prosimy o niepodawanie w nazwie pliku rodzaju pracy);
  2. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski – w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie doc. lub pdf. (na płycie CD razem z pracą);
  3. formularz zgłoszeniowy wraz z innymi dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2 do regulaminu, wymaganymi w zależności od osoby zgłaszającej;
  4. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę tytułu zawodowego magistra (uwaga: dokument musi zawierać wyraźną informację o autorze, tytule obronionej pracy oraz dacie nadania tytułu);
  5. pozytywną opinię o pracy zawierającą rekomendację do udziału w konkursie podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4 – w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie doc. lub pdf. (na płycie CD razem z pracą) (uwaga: opinia musi zawierać wyraźne odniesienie do Konkursu, recenzja złożona przy okazji obrony nie będzie uznawana  za spełnienie tego wymogu);
  6. życiorys zawierający informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej oraz osiągnięciach naukowych autora (w formie standardowego CV).

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2020 roku na adres:
Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa z dopiskiem Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP.

Dla zwycięzców organizatorzy kapituła konkursu przyzna nagrody pieniężne w wysokości:

  • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł brutto,
  • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł brutto,
  • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto.

Kapituła konkursu może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem w wysokości mieszczącej się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 15 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

https://prokuratoria.gov.pl/iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158