Publikacja: | Aktualności / Kariera /

Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie ogłasza otwarcie procedury naboru mającej na celu wyłonienie kandydatów do zatrudnienia w charakterze pełniącego obowiązki asystenta sędziego w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego.

Asystent sędziego Sądu Rejonowego w Wołominie poszukiwany!

Zatrudnienie w charakterze: pełniący obowiązki asystenta sędziego w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego asystenta sędziego.
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1/1 etat).
Termin i miejsce składania aplikacji: Aplikacje zainteresowanych zatrudnieniem przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Sądu do dnia 15 lipca 2016 roku. W odniesieniu do zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Dokumenty składane osobiście przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym Sądu (p. 127, piętro I) wyłączenie w zamkniętych kopertach, a pracownicy przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie sprawdzając w chwili składania aplikacji ich kompletności. Zgłoszenia przesyłane drogą teleinformatyczną nie są honorowane.
Określenie wymaganych dokumentów dla kandydatów:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku p.o. asystenta sędziego;
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumenty potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zadanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
  4. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Określenie dodatkowych dokumentów dla kandydatów: Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w tym także urzędowo poświadczone odpisy dyplomów ukończenia studiów podyplomowych oraz aplikacji lub zaświadczenia o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim. Dołączenie jest dobrowolne.
W ramach zatrudnia oferujemy: Przyjazną atmosferę pracy, nowoczesne środowisko pracy, udział we wdrażaniu pilotażowych rozwiązań organizacji pracy sądownictwa powszechnego, szeroki pakiet socjalny, stabilność i płynności finansową pracodawcy.
Termin i miejsce przeprowadzenia procedury naboru: Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 04 sierpnia 2016 roku w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3A w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1228).

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wołominie.