Professor Maciej Rogalski

Professor Maciej Rogalski

Rector

Faculty of Law and Administration

Duty:

 • Tuesday: 11 am - 12 am (room 132)
 • Sundays (during weekend courses): 1.10 - 2.10 pm (room 132)

Scientific profile

Lawyer

 • In 2020, he obtained the title of professor of social sciences in the discipline of legal sciences.
 • Since 2018, he has been the rector of the Lazarski University.
 • Since 2011, a lecturer at the Faculty of Law and Administration of the Lazarski University.
 • A graduate of the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Rzeszów Branch (1990). Fellow of the US Congress, Georgetown University in Washington (1994-1995). He obtained his doctorate at the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (1997). He obtained a postdoctoral degree at the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin in 2006. Lecturer in the field of law.

Research area

criminal procedure, criminal law, telecommunications law

Professional and social activities

 • Partner at 'Rogalski i Wspólnicy' law firm (since 2019)
 • Director of the Institute of Law of New Technologies and Personal Data Protection (since 2018)
 • Partner at the law firm Dworzyński Rogalski in Warsaw (2016-2019)
 • Vice-president of the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications in Warsaw (2003-2011)
 • Director of legal departments (1998-2015)
 • In-house lawyer in corporations, director of legal departments and member of the board (1996-2015)
 • Practicing attorney-at-law (since 1993)
 • Judge and attorney-at-law training (1990-1993)

Scientific activities

 • M. Rogalski, Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych, w: Quo vadit processus criminalis? : rzeczywistość i wyzwania, redakcja naukowa Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 57-66.
  ISBN 978-83-8223-629-3
 • M. Rogalski, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Warszawa 2014, s. 143.
 • M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji, Warszawa 2015, s. 132.
 • M. Rogalski, Kontrola korespondencji, Warszawa 2016, s. 376.
 • A. Kiełtyka, J. Paśkiewicz, M. Rogalski, A. Ważny M. Rogalski red., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2009, s. 533.
 • K. Kawałek, M. Rogalski red. M. Rogalski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1174.
 • B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015, s. 403.
 • B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz, Warszawa 2017, s. 405.
 • G. Artymiak, M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2007, s. 310.
 • G. Artymiak, M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, A. Masłowska, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Proces karny. Część szczególna, Warszawa 2007, s. 319.
 • M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński red. G. Artymiak, M. Rogalski, Proces karny. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 421.
 • G. Artymiak, M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, A. Masłowska, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński red. G. Artymiak, M. Rogalski, Proces karny. Część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 462.
 • M. Rogalski, red., Prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2011, s. 816.
 • P. Brzeziński, Z. Czarnik, Z. Łaganowska, A. Mednis, S. Piątek, M. Rogalski, M. Wach, Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego, Warszawa 2014, s. 145.
 • M. Rogalski, [w:] M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach red., System Prawa Karnego Procesowego, t. IV, Warszawa 2015, s. 593-686.
 • M. Rogalski, [w:] R.A. Stefański red., Środki karne po nowelizacji w 2015 r., Warszawa 2016, s. 403-443.
 • RM. Rogalski, [w:] R.A. Stefański red., Postępowanie przygotowawcze, System Prawa Karnego Procesowego, t. X, Warszawa 2016, s. 1050-1135.
 • B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 182.
 • P. Brzeziński, B. Opaliński, M. Rogalski, Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Warszawa 2016, s. 225.
 • M. Rogalski, Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa w telekomunikacji, Prokuratura i Prawo 2006, nr 11, s. 21-33.
 • M. Rogalski, Specobowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Prawo teleinformatyczne 2007, nr 1, s. 38-44.
 • M. Rogalski, Styczniowa nowela prawa telekomunikacyjnego, Prawo teleinformatyczne 2007, nr 2, s. 32-37.
 • M. Rogalski, Zasada ne bis in idem w polskim procesie karnym, Studia Prawnicze 2007, nr 2, s. 75-99.
 • M. Rogalski, Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa telekomunikacyjnego, Przegląd Sądowy 2007, nr 10, s. 138-153.
 • M. Rogalski, Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, s. 18-34.
 • M. Rogalski, Jeszcze o styczniowej noweli P.t., Prawo teleinformatyczne 2007, nr 3, s. 28-35.
 • M. Rogalski, Kryteria ustalania wysokości kary pieniężnej, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 1, s. 4-8.
 • M. Rogalski, Rynki usług połączeń telefonicznych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, S. Piątek red., Warszawa 2007, s. 38-51.
 • M. Rogalski, Rynki rozpoczynania i zakańczania połączeń oraz tranzytu w stacjonarnych sieciach telefonicznych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, S. Piątek red., Warszawa 2007, s. 77-92.
 • M. Rogalski, Kryteria tożsamości czynu w skargowym procesie karnym [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008, s. 307-325.
 • M. Rogalski, Stosowanie FCT-ów – naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego, czy już prawa karnego, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 2, s. 4-9.
 • M. Rogalski, Czy art. 44 Prawa telekomunikacyjnego może być podstawą podziału, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 3, s. 4-9.
 • M. Rogalski, Jeszcze w sprawie art. 44 Prawa telekomunikacyjnego, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 4, s. 4-5.
 • M. Rogalski, Realizacja przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązku z art. 179 ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego, Prokurator 2008, nr 2-3, s. 7-25.
 • M. Rogalski, Prawomocność formalna i materialna w polskim procesie karnym [w:] Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, red. G. Rejman, B. T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski, Warszawa 2008, s. 281-297.
 • M. Rogalski, Procesowe aspekty przestępczości telekomunikacyjnej - postanowienie o umorzeniu postępowania i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. W świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009, s. 673-687.
 • M. Rogalski, Res iudicata i zakaz ne bis in idem jako gwarancje rzetelnego procesu [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009, s. 168-180. 
 • M. Rogalski, Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz przekazywania danych [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009, s. 665-679.
 • M. Rogalski, Problematyka gwarancji praworządności wynikających z przepisów procedury karnej – zasada ne bis in idem [w:] Praworządność i jej gwarancje, red. D. Kali, Warszawa 2009, s. 140-151.
 • M. Rogalski, Zasada prawdy materialnej a zakaz ne bis in idem [w:] Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian red. M. Mozgawa, K. Dudka, Warszawa 2009, s. 232-243.
 •  M. Rogalski, Umowa administracyjna. Nowela prawa telekomunikacyjnego, Prawo i Regulacje 2010, nr 2, s. 53-56.
 •  M. Rogalski, Nieuczciwe praktyki sprzedawców usług, Prawo i Regulacje 2010, nr 3, s. 64-67.
 •  M. Rogalski, Dochodzenie roszczeń majątkowych a powaga rzeczy osądzonej [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody red. Z. Ćwiąkalski, G. Atymiak, Warszawa 2010, s. 362-376.
 •  M. Rogalski, Założenia projektu ustawy o zmianie PT, Prawo i Regulacje 2011, nr 3, s. 52-57.
 •  M. Rogalski, Kary pieniężne w ustawie Prawo telekomunikacyjne [w:] Prace dedykowane Profesorowi Antoniemu Pieniążkowi, Rzeszowskie Studia Prawnicze 2011, nr 1, s. 552-566.
 • M. Rogalski, Przepis karne i kary pieniężne za naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego [w:] Rynek usług telekomunikacyjnych red. H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2011, s. 319-343.
 • M. Rogalski, Zakaz Ne bis in idem – prawo podmiotowe sprawcy czynu karalnego [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 335-348.
 • M. Rogalski, Usługi o podwyższonej opłacie – korzystniej dla odbiorców. Projekt zmian Prawa telekomunikacyjnego, Prawo i Regulacje 2011, nr 5, s. 46-49.
 • M. Rogalski, Koszty wykonywania obowiązków w postępowaniu dowodowym na rzecz sądów i prokuratur [w:] Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Warszawa 2011, s. 597-611.
 • M. Rogalski, Przestępstwa z art. 268 k.k. i 286 k.k. w działalności telekomunikacyjnej [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, red. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, K. Nazar-Gutowska, J. Piórkowska-Flieger, D. Firkowski, Lublin, 26-27 września 2011, s. 247-258. 
 • M. Rogalski, R. Korcz, W poszukiwaniu jasnych zasad unieważniania przetargów, Prawo i regulacje 2012, nr 6, s. 20-27.
 • M. Rogalski, Przekazywanie wykazu połączeń [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 1711-1724.
 • M. Rogalski, A. Stachniak-Rogalska, Udostępnianie billingów rozmów telefonicznych, Państwo i Prawo 2012, nr 9, s. 31-43.
 • M. Rogalski, Zmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 1, s. 70-79.
 • M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a inne rodzaje odpowiedzialności. Zasada ne bis in idem [w:] Demokratyczne państwo prawne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zollowi, red. Z. Ćwiąkalski, J. Posłuszny, Przemyśl-Rzeszów 2012, s. 241-256.
 • M. Rogalski, Wygaśnięcie prawa do oskarżenia na skutek prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, s.  198-205.
 • M. Rogalski, Wybrane aspekty przestępczości telekomunikacyjnej [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 304-311. 
 • M. Rogalski, Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony (art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego), Ius Novum 2013, nr 3, s. 141-152.
 • M. Rogalski, Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013, s. 999-1011.
 • M. Rogalski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Administracja 2013, nr 2, s. 5-24.
 • M. Rogalski, Dostęp do informacji publicznej a prawo telekomunikacyjne [w:] Dostęp do informacji publicznej red. P. Szustakiewicz, Warszawa 2014, s. 305-330.
 • M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, Ius Novum 2014, nr 2, s. 66-80.
 • M. Rogalski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kar pieniężnych [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno administracyjne, red. J. Sługocki, t. I, Wrocław 2014, s. 293-306.
 • M. Rogalski, Zasada legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r., Prokuratura i Prawo 2015, nr 1-2, s. 46-59.
 • M. Rogalski, Procesowe gwarancje zasady legalizmu [w:] B.  Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski red., Zasada legalizmu w procesie karnym, Lublin 2015, s. 369-382.
 • M. Rogalski, Monitoring pracowników –problematyka ochrony danych osobowych, Informacja w Administracji Publicznej 2015, nr 4, s. 19-21.
 • M. Rogalski, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuraturom, Prokuratura i Prawo 2015, nr 12, s. 59-73.
 • M. Rogalski, Dowód nielegalny w postępowaniu karny, Ius et Administratio 2016, nr 3, s. 148-158.
 • M. Rogalski, Założenia modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych, Ius Novum 2016, nr 4, s. 66-82.
 • M. Rogalski, Wybrane aspekty praktyczne stosowania art. 218 k.p.k. [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017, s. 324-333.
 • M. Rogalski, The Institution of Res Judicata and the Principle of Ne Bis In Idem in Selected Legal Regulations of European States, Miscellanea Iuris Gentium 2007-2008, nr X/XI, s. 7-32.
 • M. Rogalski, Legal Aspects of Innovations [w:] Innovating Innovation red. B. Jacobfeuerborn, s. 69-74, Warsaw 2013.
 • M. Rogalski, Enforcement of regulatory decisions, w: Telecommunications Regulation in Poland, edited by Stanisław Piątek, University of Warsaw Faculty of Management Press, Warszawa 2013, s. 187 - 195.
 • M. Rogalski, The period of retention of telecommunication data which must be disclosed at the request of the Court or the prosecutor in connection with pending criminal proceedings, Ius Novum 2014, nr 2, s. 95-106.
 • M. Rogalski, Verpflichtung zur Vorratsspeicherung und Bereitstellung von Telekommunikationsdaten in Polen, Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2015, nr 2, s. 50-53.
 • M. Rogalski, Storing and providing access to telecommunications data in Poland (data retention), Studia Iuridica Cassoviensia 2015, nr 1, s. 4-12.
 • M. Rogalski, Are the regulations with respect to the retention and provision of communications data appropriate in Poland? Proposals for changes, Ius Novum 2015, nr 2, s. 224-233.
 • M. Rogalski, Communication interception and obtaining telecommunications billings by authorised entities within their operational and intelligencies activities in Polnad, Ius Novum 2016, nr 2, s. 126-141.
 • M. Rogalski, Legal regulations for the collection and sharing of data telecommunications in Poland, Law Review 2016, vol. VI, issue 2, p. 3-21.
 • M. Rogalski, Recenzja książki I. Kawki, Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Państwo i Prawo 2007, nr 2, s. 119-122.
 • M. Rogalski, Recenzja książki E. Galewskiej, Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Palestra 2007, nr 7-8, s. 241-243.
 • M. Rogalski, Recenzja książki Stanisława Hoca Karnoprawna ochrona informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 298, Państwo i Prawo 2013, nr 4, s. 119-121.
 • M. Rogalski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. IV KK 106/06, Prokuratura i Prawo 2007, nr 11, s. 158-162.
 • M. Rogalski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2005 r., V KK 364/04, Prokurator 2007, nr 3-4, s. 173-177. 
 • M. Rogalski, Glosa do uchwały SN z dnia 15 czerwca 2007 r., I KZP 15/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 2, s. 86-94.
 • M. Rogalski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba karna z dnia 29 sierpnia 2007 r., I KZP 19/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 11, s. 777-779.
 • M. Rogalski, Glosa do postanowienia SN z dnia 28 października 2009 r., I KZP 21/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 1, s. 1-4.
 • M. Rogalski, Glosa do wyroku SN z dnia 30 listopada 2011 r., II KK 149/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 11, s. 776-778.
 • M. Rogalski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 30 września 2014, I KZP 18/14, OSP 2016, nr 11, s. 1466-1471.
 • M. Rogalski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 stycznia 2015 r., III SK 37/14, OSP 2017, nr 5, s. 96-106.
 • M. Rogalski, udział w dyskusji, Czy warto dzielić operatora? Teleinfo 2008, nr 19-20, s. 54-57.
 • M. Rogalski, udział w dyskusji, Czy warto dzielić operatora?, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 4, s. 6-9.
 • M. Rogalski, Kiedy prezes UKE może nałożyć karę na zarząd, Rzeczpospolita z 7 maja 2009 r., nr 106, C6.
 • M. Rogalski, Rząd za słabo wspiera rozwój internetu, Dziennik z 2 czerwca 2009 r., s. 7.
 • M. Rogalski, Zmiany (nie)korzystne dla abonentów, Rzeczpospolita z 1 grudnia 2009 r., nr 282, C7.
 • M. Rogalski, Czy firmowy prawnik musi więcej, Rzeczpospolita z 10 grudnia 2009 r., nr 289, C7.
 • M. Rogalski, Bezpłatne przenoszenie numerów, Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Prawa z 22 grudnia 2009, nr 249, s. 2.
 • M. Rogalski, Jak prawidłowo realizować gminne inwestycje w dziedzinie telekomunikacji, Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Prawa Administracyjnego z 30 czerwca 2010, nr 125, C5.
 • M. Rogalski, Dostarczanie szerokopasmowego internetu jest zadaniem własnym samorządu, Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Prawa Administracyjnego z 21 lipca 2010, nr 140, s. 1.
 • M. Rogalski, Prawo drogowe: ustawa swoje, rozporządzenie swoje, Rzeczpospolita z 13 września 2011 r., C9.
 • M. Rogalski, Pokażcie nam swoje billingi, Rzeczpospolita z 6 maja 2015 r., dodatek Rzecz o Prawie, s. 1 i 6.
 • M. Rogalski, Istotą dostępu do danych jest poufność, Rzeczpospolita 28 luty 2017 r.
 • M. Rogalski, Nowela prawa telekomunikacyjnego – uprawnienia klientów a uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych, s. 26-30 [w:] Prawo telekomunikacyjne w Europie i w Polsce, uwarunkowania, potrzeby, możliwości. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 6 grudnia 2006.
 •  M. Rogalski, Ochrona prywatności i danych osobowych w telekomunikacji [w:] Corporate Legal Counsel 2010, Warszawa 12-13 maja 2010.
 •   M. Rogalski, Głos w dyskusji, s. 87 [w:] Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., red. J. Skorupka, W. Jasiński, Warszawa 2010.
 •   M. Rogalski, Odpowiedzialność Członka Zarządu po nowelizacji – co zmienia się w praktyce [w:] III Forum Corporate Legal Counsel 2012, Blue Business Media, Warszawa 28-29 luty 2012, s. 111-123.
 •   M. Rogalski, Prawo karne i regulacja karnoadministracyjna w zakresie ochrony danych osobowych [w:] Konferencja Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wstępna ocena jej zakresu i konsekwencji, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Komisja Europejska, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 7 marca 2012.
 • M.  Rogalski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej – ocena funkcjonowania porozumień karnoprocesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Białystok 17-19 kwietnia 2008 r., Palestra 2008, nr 5-6, s. 247-249.
 • M. Rogalski, Rzetelny proces karny (Konferencja naukowa, Trzebieszowice, 17-19 IX 2009), Państwo i Prawo 2010, nr 2, s. 119-121.

 

 

 

 

 

 

 

 

Research papers:

 • criminal procedure, criminal law, telecommunications law

Research projects:

Topics of research papers:

 • penal and administrative sanctions, telecommunication data, operating control

Names of research projects:

 • Operating control, 2017, a research project pursued within the scope of statutory activity
 • Control of correspondence in Polish law, 2016, research project pursued within the scope of statutory activity
 • Accumulating and disclosing telecommunication data, 2015-2016, research project financed by the National Science Centre
 • Procedure for disclosing telecommunication data by telecommunication organisations to authorised entities, 2015, research project pursued within the scope of statutory activity
 • Analysis of penal sanctions and administrative sanctions, 2014, research project pursued within the scope of statutory activity
 • Pavel Jozef Safarik University in Košice, Slovakia (2017) within the scope of the Erasmus Plus programme

 • Paper at the “Gathering of Digital Evidence: National and Transnational Challenges for Law Enforcement and Private Industry” conference, University of Liege, 28-29 June 2017, Liege, Belgium 
 • Paper at the "Towards de-formalising litigation. Prospects and reality" conference, Catholic University of Lublin Branch in Stalowa Wola, 24 April 2017, Sandomierz
 • Paper at the "Control of Correspondence” conference, Lazarski University in Warsaw20 January 2017, Warsaw
 • Paper at the 7th Polish Congress of Criminal Procedure Chairs organised by the University of Gdańsk Chair of Criminal Procedure, 2-4 June 2016, Gdańsk-Sopot
 • Paper at the Academic Seminar, University of Rzeszów, 9 May 2016, Rzeszów
 • Paper at the "Administrative fines in a democratic state under the rule of law" conference, Polish Academy of Sciences, 15 June 2015, Warsaw
 • Paper at the "Roundtable Compliance" conference, Centre for Interdisciplinary Compliance Research, Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), 13 February 2015, Warsaw
 • Paper at the "Legal regulations for data processing in the field of monitoring, preventing and disclosing offences following the Constitutional Court verdict of 30 July 2014 on 'billings and taps'" conference organised within the scope of the Research and Development Project for State Security and Defence "Model of regulating transparency and its limits in a democratic state under the rule of law," 22-23 October 2014, Kazimierz Dolny
 • 23rd Congress of Law and Administrative Procedure Chairs, 10 years of Polish experience in the European Union, 21-24 September 2014, Szczecin-Berlin
 • Paper at the "The principle of legalism in a criminal proceeding” conference, Faculty of Law and Administration of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, 15-16 May 2014, Nałęczów
 • Paper at the "International Legal Meeting 2013" conference, Deutsche Telekom, Vienna, Austria, 21-22 November 2013, Vienna, Austria
 • Paper at the "DRC Days" conference, Deutsche Telekom, 19-20 June 2013, Bonn, Germany
 • Paper at the "Reform of personal data protection regulations in the European Union. Initial assessment of its scope and consequences" conference, National School of Public Administration, General Inspector for Personal Data Protection, 7 March 2012, Warsaw
 • Paper at the "Theoretical and practical issues of contemporary criminal law" conference, 26-27 September 2011, Lublin
 • Paper at the "Regulatory Forum" conference, France Telecom, 13-14 April 2011, Paris, France
 • Stypendium East-Central European Scholarship Program, Le Moyne College (1995)

 • Lecture on "Control of correspondence", Criminal Law Department, Institute of Jurisprudence of the Polish Academy of Sciences, 15 March 2017, Warsaw
 • Lecture on "Obtaining and disclosing telecommunication data", Criminal Procedure Department, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, 8 December 2014, Poznań