PhD Dobrochna Minich

PhD Dobrochna Minich

Dean's Plenipotentiary for the quality of education

Faculty of Law and Administration

dobrochna.minich@lazarski.pl
sector F, room 268

Duty:

 • Wtorki 9:00 - 10:00 (zdalnie, po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • Niedziele zjazdowe (pokój 613) 13:30 - 14:30

Scientific profile

lawyer, political scientist

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2009). Absolwentka Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017).
 • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Research area

 • teoria i filozofia prawa, konstytucjonalizm, teoria władzy państwowej, historia myśli polityczno-prawnej

Professional and social activities

 • Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” (2015-obecnie)

Scientific activities

Monografie naukowe

 

1.      Chmielnicki Paweł, Minich Dobrochna, Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice wyborcze i ich realizacja ustawami w latach 2015-2016, Warszawa 2019 (ISBN 978-83-8160-914-2).

2.      Minich Dobrochna, Władza państwowa w koncepcjach Grzegorza Leopolda Seidlera, Rzeszów 2013 (ISBN 978-83-63359-33-1).

 

 

Artykuły naukowe

 

 1. Minich Dobrochna, Konstytucjonalizm a rozumienie prawa, „Roczniki Administracji i Prawa” 2019, XIX(2), s. 35-48 (ISSN: 1644-9126).
 2. Minich Dobrochna, Problems of interpretation of law in accordance with the Constitution - Polish construction in historical and comparative aspects, „Studia Politologiczne”  2019, 52, s. 227-238 (ISSN:1640-8888).
 3. Szocik Konrad, Marques Rafael Elias, Kędzior Aleksandra, Minich Dobrochna, Lysenko-Ryba Kateryna, Abood, Steven,  Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base, „Futures” 2018, 100, s. 56-62 (ISSN 0016-3287).
 4. Minich Dobrochna, Konstytucja - konstytucjonalizm - neokonstytucjonalizm, Przegląd Prawa Publicznego” 2018, 12, s. 68-75 (ISSN 1896-8996).
 5. Minich Dobrochna, Veto players jako koncepcja rywalizacji o władzę pomiędzy organami władzy państwowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, 7-8, s. 43-53 (ISSN 1896-8996).
 6. Minich Dobrochna, Moskwa Anna, Wynagrodzenie za pracę. Czy wynagrodzenie minimalne oraz wynagrodzenie godziwe odpowiadają zasadzie sprawiedliwości społecznej? (preliminaria), „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, 3(132), s. 28-38 (ISSN 1896-8996).
 7. Szocik Konrad, Lysenko-Ryba Kataryna, Minich Dobrochna, Kędzior Aleksandra, Banaś Sylwia, Mazur Sylwia, Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości, „Studia Politologiczne” 2017, 45, s. 195-214 (ISSN 1640-8888).
 8. Minich Dobrochna, Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, 7-8(124-125), s. 11-21 (ISSN 1896-8996).
 9. Minich Dobrochna, Rewolucja a nowożytny konstytucjonalizm, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, 7-8(112-113), s. 122-128 (ISSN 1896-8996).
 10. Minich Dobrochna, Koncepcja filozofii prawa Grzegorza Leopolda Seidlera. Miedzy pozytywizmem prawniczym, "faktycznością prawa" a aksjologią, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2016, 23.1, s. 36-49 (ISSN 1689-9601).
 11. Minich Dobrochna, Moskwa Anna, Gospodarka w Konstytucji RP. Wolność działalności gospodarczej – pomiędzy legalnością, sprawiedliwością społeczną a dobrem wspólnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, 12(105), s. 72-87 (ISSN 1896-8996).
 12. Minich Dobrochna, Światopogląd konstytucyjny jako granica prawa i jego wykładni (aspekt filozoficzno-metodologiczny), „Studia Politologiczne” 2012, 23, s. 121-142 (ISSN 1640-8888).

 

 

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

 

 1. Jankowska-Prochot, Izabela; Minich, Dobrochna; Rogacka-Łukasik, Anna, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Legislacja w czasach kryzysu państwa prawnego" (Warszawa, 6 XI 2020), "Przegląd Prawa Publicznego", 2021, nr 1, s. 104-110.
 2. Kędzierski, Dawid Van; Chmielnicki, Paweł; Stachura, Michał; Minich, Dobrochna, The functions of securities law: an expert survey of legislative intent in Poland, "PLoS ONE", 2021, Vol. 16(1), s. 1-19.
 3. Minich Dobrochna, Niepisane źródła prawa na gruncie współczesnego prawoznawstwa [w:] Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, red. T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz, Lublin 2020, s. 199-210 (ISBN 978-83-7306-887-2).
 4. Minich Dobrochna, Anna Moskwa, Dlaczego władza sądownicza Trybunału Konstytucyjnego okazała się najsłabszym elementem polskiego systemu politycznego?,[w:] Dwie Dekady Konstytucji RP. Doświadczenia i Wyzwania, red. M. Haczkowska, H. Duszka-Jakimko, Opole 2018, s. 235-250 (ISBN 978-83-66033-16-0).
 5. Minich Dobrochna, Współczesny konstytucjonalizm a czysta teoria prawa Hansa Kelsena, [w:] Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, red. A. Bosiacki, Warszawa 2017, s. 46-67 (ISBN 978-83-8107-155-0).
 6. Minich Dobrochna, Władza publiczna w demokratycznym państwie prawa, [w:] Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki, red. M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko, Rzeszów 2017, s. 313-329 (ISBN 978-83-7996-432-1).
 7. Minich Dobrochna, Moskwa Anna, Wolności i prawa człowieka w dobie ponowoczesnej, [w:] Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzeni europejskiej, red. M. Haczkowska, S. Tereszkiewicz, Opole 2016, s. 235-250 (ISBN 978-83-65235-43-5).
 8. Minich Dobrochna, Dyskurs pomiędzy ustawodawcą a sądem (trybunałem) konstytucyjnym jako wyraz refleksyjności prawa, [w:] Refleksyjność w prawie. Inspiracje, red. J. Karczewski, M. Żuralska, Warszawa 2015, s. 119-132 (ISBN 978-83-235-2048-1).
 9. Minich Dobrochna, Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego jako wyraz dyskursu prawniczego, [w:] Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz. L. Jamróz, Białystok 2014, s. 309-319 (ISBN 978-83-62813-65-0).
 10. Minich Dobrochna, Wykładnia konstytucji a wykładnia prawa w zgodzie z konstytucją, [w:] Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, Cz. 1, red. M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht, Łódź 2014, s. 229-243 (ISBN 978-83-7969-150-0).
 11. Minich Dobrochna, Ewolucja czy rewolucja? Z problemów zmiany Konstytucji, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat, red. S. Sulowski, J. Szymanek, Warszawa 2013, s. 586-595 (ISBN 978-83-7666-260-2).
 12. Minich Dobrochna, Karp Janusz, Sposoby wyrażania zasad prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie Art. 2, [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Kraków 2013, s. 272-279 (ISBN 978-83-233-3559-7).
 13. Minich Dobrochna, Trybunał Konstytucyjny – czy tylko negatywny ustawodawca? Refleksje nad statusem ustrojowym TK w dobie kryzysu nowoczesności, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. St. Biernat, Warszawa 2013, s. 125-138 (ISBN 978-83-87515-67-6).
 14. Minich Dobrochna, Konstytucja oraz konstytucjonalizm w dobie ponowoczesnej, [w:] Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2013, s. 31-39 (ISBN 978-83-233-3458-3).
 15. Minich Dobrochna, Konstytucyjne gwarancje funkcjonowania rodziny w RP, [w:] Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania, red. Z. Frączek, B. Lulek, Rzeszów 2013, s. 246-254 (ISBN 978-83-63937-04-1).
 16. Minich Dobrochna, Biurokracja w demokratycznych państwach prawa, [w:] Praworządność i co dalej…?, red. J. Luty, R. Pietrak, Stalowa Wola 2012, s. 145-160.

1. Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania, Opole 27 października 2017 r. (referat: Dlaczego władza sądownicza TK okazała się najsłabszym elementem polskiego systemu politycznego).

2. Normy prawne, normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków, Kraków 16-17 września 2017 r. (referat: Veto players jako koncepcja rywalizacji o władzę pomiędzy organami władzy państwowej).

3. Prawo w konfrontacji z presją polityczną, Sosnowiec 24-25 września 2016 r. (referat: Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego).

4. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa: Prawo – Polityka – Sfera Publiczna, Wrocław 18-21.09.2016 r. (referat: Stosowanie prawa jako forma kontroli – aspekt teoretyczno-prawny (na przykładzie działalności Trybunału Konstytucyjnego)).

5. Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – problemy ustrojowe, Jasionka k. Rzeszowa 13-14.05.2016 r. (referat: Władza publiczna w demokratycznym państwie prawa).

6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. Nowe perspektywy i nowe wyzwania, Opole 30.09.2015 r. (referat: Prawa człowieka i ich ochrona w dobie ponowoczesnej).

7. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Poznań 6-9.09.2015 r., (referat: Miejsce Trybunału Konstytucyjnego w systemie podziału władzy).

8. Critical Legal Conference - Law, Space and the Political, Wrocław 3-5.09.2015 r. (referat: Rola konstytucji w określeniu nowego ładu politycznego państwa) – konferencja międzynarodowa.

9. Wpływ orzecznictwa sądów konstytucyjnych na działalność władzy ustawodawczej”, Kraków  24-25.04.2015 r. (referat: Trybunał Konstytucyjny jako tzw. gracz blokujący (veto player) w systemie podziału władzy w RP).

10. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa – Demokratyczne Państwo Prawa, Augustów 14-17.09.2014 (referat: Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego jako wyraz dyskursu prawniczego).

11. Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, Warszawa 27.05.2014 r. (referat: Współczesny konstytucjonalizm a czysta teoria prawa Hansa Kelsena) – konferencja międzynarodowa.

12. Poglądy prawne i polityczne Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera – w setną rocznicę urodzin, Lublin 14.11.2014 r. (referat: Władza państwowa w koncepcjach G. L. Seidlera).

13. VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa – Refleksyjność w prawie”, Warszawa 12-14.09.2013 r. (referat: Dyskurs pomiędzy ustawodawcą a sądem (trybunałem) konstytucyjnym jako wyraz refleksyjności prawa).

14. Argumentacja prawnicza – teoria i praktyka, Kraków 10-12.05.2013 r. (referat: Koncepcja argumentacji prawniczej Chaima Perelmana).

15. The Many Faces of Contemporary Philosophy and Theory of Law, Kraków 23-24.03.2013 r. (referat: Koncepcja filozofii prawa Grzegorza Leopolda Seidlera – między pozytywizmem prawniczym a aksjologią).

16. Konstytucja RP w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych –  konferencja zorganizowana przez Trybunał Konstytucyjny z okazji 15 rocznicy wejścia w życie Konstytucji, Warszawa 17.10.2012 r. (referat: Trybunał Konstytucyjny – czy tylko negatywny ustawodawca? Refleksje nad statusem ustrojowym TK w dobie kryzysu nowoczesności).

17. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice–Wisła 17-21.09.2012 r. (referat: Koncepcja filozofii prawa Grzegorza Leopolda Seidlera).

18. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Łódź 6-9.09.2012 r. (referat Wykładnia Konstytucji a wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją).

19. Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności, Stalowa Wola 23.05.2012 (referat: Biurokracja w demokratycznych państwach prawa) – konferencja międzynarodowa.

20. Interakcje współczesnych systemów prawa z innymi normami społecznymi, Kraków 30-31.03.2012 (referat: Tzw. niepisane źródła prawa na gruncie współczesnego prawoznawstwa na przykładzie Polski).

21. Wzajemne relacje współczesnej filozofii politycznej i filozofii prawa, Kraków 23-24.03.2012 (referat: Konstytucja a rewolucja – próba określenia relacji).

22. Rodzina wobec współczesnych przeobrażeń społecznych i globalizacyjnych, Rzeszów 17.11.2011 r. (referat: Konstytucyjne gwarancje funkcjonowania rodziny w RP).

23. Zjazd Młodych Teoretyków Prawa, Kraków 15-18.09.2011 r. (referat: Konstytucja oraz konstytucjonalizm w dobie ponowoczesnej).