Skip to main content

Scientific profile

[Translate to ""] Ekonomista

 • Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) (1970). Doktoryzował się na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (1977). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1991). Wykładowca na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.
 • Od 2004 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Research area

 • krajowe i międzynarodowe rynki finansowe; Rynek kapitałowy; Rynek instrumentów pochodnych; Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw; Finanse międzynarodowe; Międzynarodowy system walutowy; Rozliczenia międzynarodowe; Finansowanie handlu międzynarodowego, Kryzysy finansowe i stabilność finansowa.

Professional and social activities

 • Członek rady nadzorczej PGNiG SA
 • Członek Rady Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza
 • Członek Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP S.A. (2013-2014)
 • Członek RN KDPW_CCP SA (2013-2014)
 • Członek Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR (od 2013)
 • Członek RN Investors Holding SA (od 2010)
 • Członek rady nadzorczej Investors TFI SA (od 2005)
 • Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność naukową i dydaktyczną (1998)
 • Ekspert podkomisji i komisji sejmowych w pracach legislacyjnych nad projektami: Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Ustawy o obligacjach oraz Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (1991-1997)

Scientific activities

 • Puławski M., Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność finansową, [w:] Współczesna bankowość centralna, praca zbiorowa pod red. W.L. Jaworskiego, A. Szelągowskiej. CeDeWu, Warszawa 2012 r. s. 113-129
 • Puławski M., Koszt pierwszej oferty publicznej na rynku akcji w Polsce w latach 2008-2012, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyty Naukowe nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63 (2013), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013 r., s.435-447
 • Puławski M., Fairness opinion w przypadku publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce w okresie 2008-I kwartał 2014, [w:] Narzędzia zarządzania finansami, Zeszyty Naukowe nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67 (2014), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014 r., s. 747-757
 • Puławski M., Fairness opinions w transakcjach fuzji i przejęć, Zeszyty Naukowe nr 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 75 (2015), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015 r., s. 423-436
 • Puławski M., Fairness opinion jako instrument wsparcia zarządów spółek w przygotowaniu stanowiska w sprawie publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4/2016 (82 cz. 1), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016 r., s. 447-459
 • Prelekcja podczas V Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016, Instytut Allerhanda, 29 września 2016 roku
 • Stypendium Rządu Szwajcarskiego (1977/1978)