Skip to main content
PhD Anna Hrycaj

PhD Anna Hrycaj

Head of the Institute for Bankruptcy, Restructuring Law and Insolvency Research

Faculty of Law and Administration

anna.hrycaj@lazarski.pl , Ground floor

Duty:

Scientific profile

Judge

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012). Wykładowca na kierunku Prawo.
 • Od 2016 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Research area

postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawo cywilne

Professional and social activities

 • Członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji
 • Przewodnicząca powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (od 2013)
 • Ekspert w projekcie „Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych (2013)
 • Powołana w skład europejskiego zespołu ekspertów powołanego przez Komisję Europejską w celu analizy i przygotowania projektu zmian Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (2012)
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka powołany przez Ministra Sprawiedliwości (2012)
 • Stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2010)

Scientific activities

 • Hrycaj Anna, Jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości objętej zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 501 s.
 • Hrycaj Anna, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym (współautor P. Filipiak), Warszawa 2013, 1163 s.
 • Hrycaj Anna, Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania zagranicznego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości (art. 26 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego)  [w:] P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012
 • Hrycaj Anna, Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego [w:] K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego, Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), Tom 6, System Prawa Handlowego, Warszawa 2016
 • Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, A. Hrycaj (red.), P. Filipiak (red.), Warszawa 2016
 • Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji, Komentarz, P. Filipiak (red. nauk.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Poznań 2015
 • Komentarz do art. 1, 2, 16-26, 43-47 w: F. Zedler (red.), A. Hrycaj, P. Filipiak, Europejskie postępowanie upadłościowe, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Komentarz do art. 1097-1116 kodeksu postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz,  pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Proceedings Securing the Debtor’s Estate under the Polish Act on  Insolvency and Reorganisation Law (współautor Marek Sachajko) w: Regulations and Measures of Protection in National Legislation Within the European Union (red.) prof. Heinz Vallender,  wydawnictwo INSOL Europe, 2011
 • Hrycaj Anna, Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (współautor Piotr Marcin Wiórek), PPC 2012, nr 1.
 • The role of the Polish Judge in the Restructuring of Companies Within Insolvency (współautor – M.Sachajko) [w:] H. Vallender (red.) The role of the Judge in the Restructuring of Companies Within Insolvency, Nottingham, Paris, 2013
 • Hrycaj Anna; Filipiak, P., Cel: restrukturyzacja, Na wokandzie nr 23, 2014
 • Hrycaj Anna, Podjęcie postępowania cywilnego dotyczącego wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości zawieszonego wskutek ogłoszenia upadłości pozwanego, Monitor Prawa Handlowego, 2016, nr 1

Research papers:

 • [Translate to ""] upadłość, restrukturyzacja, syndyk masy upadłości, doradca restrukturyzacyjny, proces cywilny

Research projects:

 • Porównawcza analiza regulacji i stosowania prawa upadłościowego w wybranych krajach Unii Europejskiej, wykonawca, źródło finansowania: Narodowy Fundusz Badawczy w Luksemburgu
 • “EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Guidelines”, wykonawca,  źródło finansowania: Unia Europejska
 • Analiza i przygotowania projektu zmian Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, wykonawca, źródło finansowania - środki Komisji Europejskiej. (decyzja JUST/A1/KL/js/D(2012) 652900)
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 97 z dnia 14 maja 2012 roku), kierownik projektu, źródło finansowania: Skarb Państwa (Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Opracowanie projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, przewodnicząca zespołu, źródło finansowania: Skarb Państwa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
 • Referat podczas konferencji „Nowe finansowani”, Ministerstwo Rozwoju, Instytut Allerhanda, 21 czerwca 2017 roku
 • Referat podczas konferencji „Upadłość i restrukturyzacja małżonków”, Instytut Prawa upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością, 10 marca 2017 roku
 • Referat podczas konferencji „Upadłość konsumencka”, Instytut Prawa upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością, 12 maja 2017 roku
 • Wystąpienie podczas Kongresu Prawników Wielkopolskich, 27 lutego 2017 roku
 • Referat podczas Kongresu INSO 2015 – Prawo restrukturyzacyjne, 2015
 • Referat podczas konferencji „Współpraca międzynarodowa platformą wymiany doświadczeń w podnoszeniu sprawności sądownictwa”, Sąd Okręgowy w Warszawie, KSSiP, 9 grudnia 2014 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji “Upadłość podmiotów sektora budowlanego I drogowego” Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 2013, Warszawa
 • Referat podczas konferencji INSOL WORLD, czerwiec 2013 roku, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
 • Referat podczas “Annual Conference of INSOL Europe”, 2012, Poznań
 • Referat podczas konferencji w Trewirze, organizowana pod patronatem Komisji Europejskiej, 2011
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe w Wenecji, 12-14 września 2011 roku, Wenecja, Włochy
 • Referat podczas konferencji „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw – polska praktyka względem międzynarodowych standardów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 26-27 listopada 2009 roku, Warszawa
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe, 2-4 października 2009 roku,  Sztokholm, Szwecja
 • Referat podczas międzynarodowego seminarium sędziów upadłościowych, Stowarzyszenie GRIP 21, 2-4 lipca 2009 roku, Paryż, Francja
 • Brała udział w sympozjum na temat „Aktuelle Fragen des internationalen und europäischen Insolvenzrechts” Instytut Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Upadłościowego Uniwersytetu w Kolonii, 2009, Kolonia, Niemcy
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe,  3-5 października 2008 roku, Barcelona, Hiszpania
 • Referat podczas międzynarodowego seminarium sędziów upadłościowych, Stowarzyszenie GRIP 21, 2-4 lipca 2008 roku, Paryż, Francja
 • Referat podczas międzynarodowego seminarium sędziów upadłościowych, Stowarzyszenie GRIP 21, 2-4 lipca 2007 roku, Paryż, Francja
 • Referat podczas Niemiecko-Polskiego Forum Prawniczego dotyczącego postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, 2007, Görlitz, Niemcy
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe, 12-14 października 2007 roku, Monte Carlo, Monako
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe, 29 września – 1 października, Bukareszt, Rumunia
 • Referat podczas konferencji zorganizowanej przez INSOL Europe oraz Stowarzyszenie Syndyków, Doradców Gospodarczych i Rzeczoznawców Majątkowych Polska-Europa w Warszawie, 12 lipca 2006 roku, Warszawa
 • Nagroda Bone Lex przyznawana przez Gazetę Prawną za stworzenie najlepszej ustawy 2016