PhD Anna Hrycaj, Lazarski University Associate Professor

PhD Anna Hrycaj, Lazarski University Associate Professor

Head of the Institute for Bankruptcy, Restructuring Law and Insolvency Research

Faculty of Law and Administration

Duty:

Scientific profile

Judge

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012). Wykładowca na kierunku Prawo.
 • Od 2016 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Research area

postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne

Professional and social activities

 • Członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji
 • Członek Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie postępowań naprawczych podmiotów szpitalnych
 • Przewodnicząca powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (od 2013)
 • Ekspert w projekcie „Wdrożenie pilotażu dobrego zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości w ramach projektu PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych (2013)
 • Powołana w skład europejskiego zespołu ekspertów powołanego przez Komisję Europejską w celu analizy i przygotowania projektu zmian Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (2012)
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka powołany przez Ministra Sprawiedliwości (2012)
 • Stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2010)

Scientific activities

 • Hrycaj Anna, Postępowanie restrukturyzacyjne  w praktyce  sądów powszechnych, Warszawa, IWS 2021 (współautor P. Filipiak, B,. Sierakowski)
 • Hrycaj Anna, Komentarz Tom V, do art. 1096-1217 kodeksu postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz,  pod redakcją T. Wiśniewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2021 (współautorzy T. Bielska-Sobkowicz, A. Jakubecki, M. Orecki)
 • Hrycaj Anna, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217, redakcja naukowa Tadeusz Wiśniewski, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 21-237.
  ISBN 978-83-8187-900-2
 • Hrycaj Anna, Restrukturyzacja, w: Notariat: czynności notarialne, redakcja Andrzej J. Szereda, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 1749-1777.
  ISBN 978-83-8198-524-6
 • Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217, redakcja naukowa Tadeusz Wiśniewski ; Teresa Bielska-Sobkowicz, Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Marcin Orecki, Stan prawny na 1 stycznia 2021 r., Warszawa : Wolters Kluwer, 2021, 583, [1] s.
  ISBN 978-83-8187-900-2
 • Hrycaj Anna, Upadłość konsumencka. Komentarz, Warszawa 2020 (współredaktor P. Filipiak)
 • Hrycaj Anna, Śmierć upadłego, Doradca restrukturyzacyjny 22 (4/2020) (współautor Agata Kosmal)
 • Hrycaj Anna, Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej na wniosek dłużnika, Doradca  restrukturyzacyjny  21 (3/2020)
 • Hrycaj Anna, Prawo  i  postępowanie  upadłościowe  osób  fizycznych  nieprowadzących  działalności gospodarczej, Warszawa, 2020
 • Hrycaj Anna, Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne, Warszawa 2019
 • Hrycaj Anna, Sprzedaż udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką w postępowaniu upadłościowym [w:] Postępowanie upadłościowe. Współczesne problemy stosowania, [red.] E. Marszałkowska-Krześ, A. Machnikowska, J. Kruczalak-Jankowska, I. Gil, Warszawa 2019
 • Prawo a nowoczesność. Wyzwania-problemy-nadzieje, [red.] A. Hrycaj, A. Łazarska, P. Szustakiewicz, Warszawa 2019
 • Hrycaj Anna, Skutki ogłoszenia upadłości dla majątku wspólnego małżonków w przypadku ogłoszenia upadłości małżonka, który nie prowadzi działalności gospodarczej, współautor D. Dudek, Monitor Prawa Handlowego 2018, nr 2
 • Hrycaj Anna, Wpływ postępowań likwidacyjnych wszczynanych w wybranych krajach europejskich systemu prawnego common law na bieg postępowań rozpoznawczych i egzekucyjnych toczących się w Polsce oraz wpływ wszczęcia i wyniku postępowania w wyżej wymienionych krajach na istnienie roszczenia dochodzonego przed sądem polskim, współautor A. Michalska, Prawo w Działaniu, 2018, nr 1
 • Hrycaj Anna, Aksjologiczne podstawy umorzenia zobowiązań upadłego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, [w:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym [red.] I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, Sopot 2018
 • Informatyzacja postępowań sądowych na przykładzie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego [w:] Księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji, Przyszłość Prawa, red. Brunon Hołyst Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.), A. Witosz (red.), Tom 6, System Prawa Handlowego, Warszawa 2016
 • Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Warszawa 2016, redaktor (współredaktor P. Filipiak), (884 strony).
 • Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw, red: Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Maciej Geromin, Bartosz Groele, Warszawa 2016
 • Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, Doradca Restrukturyzacyjny nr 3, 1/2016
 • Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego i innych zobowiązań masy upadłości (współautor Bartosz Sierakowski) Doradca Restrukturyzacyjny nr 5, 3/2016
 • Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, (współautor: Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowsk), Doradca Restrukturyzacyjny nr 6, 4/2016
 • Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Monitor Prawniczy 2016, nr 2
 • Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, A. Hrycaj (red.), P. Filipiak (red.), Warszawa 2016
 • Hrycaj Anna, Podjęcie postępowania cywilnego dotyczącego wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości zawieszonego wskutek ogłoszenia upadłości pozwanego, Monitor Prawa Handlowego, 2016, nr 1
 • Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji, Komentarz, P. Filipiak (red. nauk.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Poznań 2015
 • Hrycaj Anna; Filipiak, P., Cel: restrukturyzacja, Na wokandzie nr 23, 2014
 • Hrycaj Anna, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym (współautor P. Filipiak), Warszawa 2013, 1163 s.
 • Hrycaj Anna, Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego [w:] K. Lubiński (red.), W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego, Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera, Warszawa 2013
 • The role of the Polish Judge in the Restructuring of Companies Within Insolvency (współautor – M.Sachajko) [w:] H. Vallender (red.) The role of the Judge in the Restructuring of Companies Within Insolvency, Nottingham, Paris, 2013
 • Hrycaj Anna, Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania zagranicznego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości (art. 26 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego)  [w:] P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012
 • Komentarz do art. 1097-1116 kodeksu postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz,  pod redakcją H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Hrycaj Anna, Pozytywne konflikty jurysdykcyjne w sprawach o ogłoszenie upadłości, objętych zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (współautor Piotr Marcin Wiórek), PPC 2012, nr 1
 • Komentarz do art. 1, 2, 16-26, 43-47 w: F. Zedler (red.), A. Hrycaj, P. Filipiak, Europejskie postępowanie upadłościowe, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Proceedings Securing the Debtor’s Estate under the Polish Act on  Insolvency and Reorganisation Law (współautor Marek Sachajko) w: Regulations and Measures of Protection in National Legislation Within the European Union (red.) prof. Heinz Vallender,  wydawnictwo INSOL Europe, 2011
 • Hrycaj Anna, Jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości objętej zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 501 s.

Research papers:

 • [Translate to ""] upadłość, restrukturyzacja, syndyk masy upadłości, doradca restrukturyzacyjny, proces cywilny

Research projects:

 • Prawo upadłościowe w praktyce sądów powszechnych, źródło finansowania – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Prawo restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych, źródło finansowania – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Porównawcza analiza regulacji i stosowania prawa upadłościowego w wybranych krajach Unii Europejskiej, wykonawca, źródło finansowania: Narodowy Fundusz Badawczy w Luksemburgu
 • “EU Cross-Border Insolvency Court-to-Court Cooperation Guidelines”, wykonawca,  źródło finansowania: Unia Europejska
 • Analiza i przygotowania projektu zmian Rozporzadzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, wykonawca, źródło finansowania - środki Komisji Europejskiej. (decyzja JUST/A1/KL/js/D(2012) 652900)
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 97 z dnia 14 maja 2012 roku), kierownik projektu, źródło finansowania: Skarb Państwa (Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Opracowanie projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina, przewodnicząca zespołu, źródło finansowania: Skarb Państwa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
 • II FORUM PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO, Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej, Łódź, 20 listopada 2020r., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, referat Procesowe aspekty odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Konferencja „Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową”, 15 października 2020r., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, moderacja dyskusji „Jak skutecznie i szybko prowadzić upadłość konsumencką?”
 • Konferencja „Udoskonalmy restrukturyzację”, 6 grudnia 2019r., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
 • Konferencja „Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 4 czerwca 2019r.
 • Konferencja „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli”, 30 listopada 2018r., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, referat „Przebieg postępowania ze skargi pauliańskiej w przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciela, osoby trzeciej albo dłużnika”
 • Konferencja „Aktualne problemy sądowej i pozasądowej windykacji należności”, 13 kwietnia 2018r., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, referat „Praktyka orzecznicza w sprawach rozpoznawanych na skutek pozwu banku w postępowaniu nakazowym i dobre praktyki w zakresie dochodzenia roszczeń przed sądem (analiza przypadków)”
 • Referat podczas konferencji „Nowe finansowani”, Ministerstwo Rozwoju, Instytut Allerhanda, 21 czerwca 2017 roku
 • Referat podczas konferencji „Upadłość i restrukturyzacja małżonków”, Instytut Prawa upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością, 10 marca 2017 roku
 • Referat podczas konferencji „Upadłość konsumencka”, Instytut Prawa upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością, 12 maja 2017 roku
 • Wystąpienie podczas Kongresu Prawników Wielkopolskich, 27 lutego 2017 roku
 • Referat podczas Kongresu INSO 2015 – Prawo restrukturyzacyjne, 2015
 • Referat podczas konferencji „Współpraca międzynarodowa platformą wymiany doświadczeń w podnoszeniu sprawności sądownictwa”, Sąd Okręgowy w Warszawie, KSSiP, 9 grudnia 2014 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji “Upadłość podmiotów sektora budowlanego I drogowego” Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 2013, Warszawa
 • Referat podczas konferencji INSOL WORLD, czerwiec 2013 roku, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
 • Referat podczas “Annual Conference of INSOL Europe”, 2012, Poznań
 • Referat podczas konferencji w Trewirze, organizowana pod patronatem Komisji Europejskiej, 2011
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe w Wenecji, 12-14 września 2011 roku, Wenecja, Włochy
 • Referat podczas konferencji „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw – polska praktyka względem międzynarodowych standardów”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 26-27 listopada 2009 roku, Warszawa
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe, 2-4 października 2009 roku,  Sztokholm, Szwecja
 • Referat podczas międzynarodowego seminarium sędziów upadłościowych, Stowarzyszenie GRIP 21, 2-4 lipca 2009 roku, Paryż, Francja
 • Brała udział w sympozjum na temat „Aktuelle Fragen des internationalen und europäischen Insolvenzrechts” Instytut Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Upadłościowego Uniwersytetu w Kolonii, 2009, Kolonia, Niemcy
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe,  3-5 października 2008 roku, Barcelona, Hiszpania
 • Referat podczas międzynarodowego seminarium sędziów upadłościowych, Stowarzyszenie GRIP 21, 2-4 lipca 2008 roku, Paryż, Francja
 • Referat podczas międzynarodowego seminarium sędziów upadłościowych, Stowarzyszenie GRIP 21, 2-4 lipca 2007 roku, Paryż, Francja
 • Referat podczas Niemiecko-Polskiego Forum Prawniczego dotyczącego postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, 2007, Görlitz, Niemcy
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe, 12-14 października 2007 roku, Monte Carlo, Monako
 • Referat podczas Annual Conference of INSOL Europe, 29 września – 1 października, Bukareszt, Rumunia
 • Referat podczas konferencji zorganizowanej przez INSOL Europe oraz Stowarzyszenie Syndyków, Doradców Gospodarczych i Rzeczoznawców Majątkowych Polska-Europa w Warszawie, 12 lipca 2006 roku, Warszawa
 • Nagroda Bone Lex przyznawana przez Gazetę Prawną za stworzenie najlepszej ustawy 2016