Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest na okres roku akademickiego i przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Zarządzeniem Rektora zostanie określony szczegółowo górny próg dochodu przypadającego na członka rodziny w roku akademickim 2013/2014.

 

O stypendium socjalne może ubiegać się student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od I roku studiów.

Student ubiegający się o stypendium socjalne jest zobowiązany do złożenia wniosku wraz z dokumentami określającymi faktyczną wysokość dochodów jego i członków jego rodziny.

Stypendium przyznawane jest na pisemny wniosek studenta.

Informacja dotycząca spisu dokumentów, które wnioskodawca ma obowiązek złożyć wraz z wnioskiem o stypendium socjalne znajduję się w załącznikach do Regulaminu (dostępne na stronie Uczelni w zakładce Strefa studentów – Stypendia – Wnioski).
O stypendium socjalnej w zwiększonej wysokości może się starać student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI – DOTYCZY TYLKO STUDENTÓW STACJONARNYCH
Student studiów stacjonarnych w przypadku o którym mowa w akapicie pierwszym, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
Studenci starający się o zwiększenie stypendium socjalnego składają dodatkowo przedkładają dokumenty poświadczające ponoszenie dodatkowych kosztów mieszkaniowych.

DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE SYTUACJĘ DOCHODOWĄ STUDENTA:
Dokumenty składane obowiązkowo, przez każdego pełnoletniego członka rodziny:
1. Zaświadczenie z URZĘDU SKARBOWEGO, o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych przez studenta i członków rodziny studenta (zaświadczenie przedstawiają pełnoletni członkowie rodziny bez względu na to czy był wykazany dochód czy nie). Zaświadczenie to powinno zawierać informację o wysokości:
a. dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu),
b. należnego podatku,
c. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu.
2. Zaświadczenie z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH potwierdzające wysokość faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – zaświadczenie przedstawiają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, jeżeli był wykazany dochód).
3. OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES STYPENDIALNY (zał. 7)zaświadczenie przedstawiają pełnoletni członkowie rodziny bez względu na to czy był wykazany dochód czy nie).

 

Katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - Zgodnie z art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006, Nr 139 poz. 992)

 

 

4. OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych – dotyczy tylko osób u których wystąpił dochód uzyskany lub utracony.

 

 

 

Osoby prowadzące dzielność gospodarczą:
OŚWIADCZENIE ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES STYPENDIALNY (zał. 6)
Dotyczy tylko osób, które rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.
Nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, które wykazują uzyskiwane dochody w zaświadczeniach z US.

Osoby uzyskujące dochody z działalności rolniczej:
ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES STYPENDIALNY (zał. 7)
Zaświadczenie przedkłada się z właściwego organu gminy lub miasta – zaświadczenie dotyczy tylko osób posiadających gospodarstwo rolne.
Do powierzchni gospodarstwa rolnego nie wlicza się:
· ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
· gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
· gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku pobieraniem renty określonej w przepisach wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
W przypadkach wymienionych w ust. 6 student dodatkowo przedkłada:
1. kopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1991, Nr 7, poz. 24 z późn. zm.),
2. umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
3. kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Student posiadający rodzeństwo uczące się do 26 roku życia składa

 

ZAŚWIADCZENIE/oświadczenie O POBIERANIU NAUKI PRZEZ RODZEŃSTWO

 

Do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w przypadku dziecka niepełnosprawnego należy przedstawić kopię orzeczenie o niepełnosprawności).
KSERO AKTU URODZENIA W PRZYPADKU DZIECKA NIE UCZĄSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY (w wieku do 7 lat).

DOKUMENTY SKŁADNE W PRZYPADKU RODZINY NIEPEŁNEJ:
a. kopię aktu zgonu rodzica/ów lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty;
b. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
c. zaświadczenie z właściwej placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki;
d. zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta, a w przypadku cudzoziemców, właściwej instytucji;
e. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej zawartej przed mediatorem.
f. jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest inna niż kwota podana na wyroku sądu lub ugodzie sądowej należy przedłożyć:
o zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
o przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów;
o zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód;
g. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
h. kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
i. kopię odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację.

Dodatkowo student może przedstawić:
a. dokumenty, które poświadczają trudną sytuację rodzinną np.: zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej (zasiłków nie wlicza się do dochodu rodziny, są jednak poświadczeniem trudnej sytuacji);
b. dokument potwierdzający przebywanie studenta w rodzinie zastępczej;
c. zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta;
d. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia.

DOCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄ PRZEZ STUDENTA LUB CZŁONKOW JEGO RODZINY:
W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju.

UTRATA DOCHODU - sposób dokumentowania:
Dochód utracony dokumentujemy poprzez:
Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, może to być np.:
a. świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający utratę dochodu;
b. zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta, o ile osoby te wliczane są do składu rodziny studenta (zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wysokości netto);
c. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony.

UZYSKANIE DOCHODU - sposób dokumentowania:
Dochód uzyskany dokumentujemy poprzez:
Dokument określający datę uzyskania dochodu oraz miesięczną wysokość dochodu uzyskanego z pierwszego pełnego miesiąca uzyskiwania dochodu, np.:
a. zaświadczenie wystawione przez zakład pracy, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej. Zaświadczenie powinno zawierać termin zatrudnienia oraz wysokość dochodu netto z pełnego przepracowanego miesiąca;
b. zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu lub inny dokument, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
c. zaświadczenie z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej, opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód, powodujący obowiązek zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji podatkowej;
d. oświadczenie (załącznik nr 6), o którym mowa w § 1 ust. 3, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym wraz ze stosownym miesięcznym rozliczeniem z urzędu skarbowego.

CUDZOZIEMCY STARAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
Cudzoziemcom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz członkom ich rodzin, a także osobom, które posiadają ważną Kartę Polaka, posiadającym środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów, a przyjętym na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Przysługuje im natomiast prawo do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na zasadach określonych dla studentów posiadających obywatelstwo polskie.
Wnioski i załączniki należy składać w języku polskim. Do zaświadczeń w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Cudzoziemcy starający się o stypendium socjalne oprócz dokumentów określających ich sytuację materialną przedstawiają dodatkowo:
· kopię Karty Polaka;
· kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się;
· zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
· zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
· zgodę na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
· inne dokumenty dokumentujące prawo ubiegania się o pomoc materialną.

ZMIANA SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA W TRAKCIE POBIERANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ:
Student pobierający stypendium socjalne jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia odpowiednio kierownika właściwej jednostki organizacyjnej lub właściwej wydziałowej komisji stypendialnej o okolicznościach uzasadniających zmianę decyzji lub kwoty przyznanego stypendium. Okoliczności, o których mowa, to w szczególności:
1. zwiększenie się liczby członków rodziny,
2. zmniejszenie się liczby członków rodziny, w tym także z powodu ukończenia 26 lat przez dziecko uczące się pozostające na utrzymaniu rodziny studenta,
3. utrata dochodu,
4. uzyskanie dochodu,
5. uzyskanie przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednika tego orzeczenia, o ile osoby te pozostają na utrzymaniu rodziny studenta, a także w przypadku utraty ważności takiego orzeczenia z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn.

 

 

21 powodów by studiować w Łazarskim

21 powodów by studiować w Łazarskim

Terminarz studiów

Terminarz studiów

Nasi wykładowcy

Prof. dr hab. Dariusz Rosati

Prof. dr hab. Dariusz Rosati

były Minister Spraw Zagranicznych

Gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej

gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej

Szef BBN

prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

Rektor Uczelni Łazarskiego

Jerzy Stępień

Jerzy Stępień

Prorektor Uczelni Łazarskiego

dr hab. Robert Gwiazdowski

dr hab. Robert Gwiazdowski

prof. Uczelni Łazarskiego

dr hab. Adam Olejniczak

dr hab. Adam Olejniczak

profesor Uczelni Łazarskiego

prof. dr hab. Edward Nieznański

prof. dr hab. Edward Nieznański

prof. dr hab. Józef Fiszer

prof. dr hab. Józef Fiszer

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Ryszard Stefański

prof. dr hab. Ryszard Stefański

 prof. dr hab. Marian Guzek

prof. dr hab. Marian Guzek

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

prof. dr hab. Artur Kuś

prof. dr hab. Artur Kuś

prof. dr hab. Brunon Hołyst

prof. dr hab. Brunon Hołyst

prof. dr hab. Józef Oleński

prof. dr hab. Józef Oleński

Test TOEIC

Twój profesjonalny wizerunek z Certyfikatem TOEIC®

CKP

UNIWERSYTETY PARTNERSKIE I AKREDYTACJA

     

Akademia Europejska Dariusza Rosatiego jest bezpłatnym kursem przygotowującym maturzystów do egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie. Stanowi cykl siedmiu cotygodniowych zajęć i warsztatów prowadzonych przez wybitnych specjalistów-praktyków, znanych i cenionych wykładowców akademickich oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Uczelnia Łazarskiego
Wszystkie prawa zastrzeżone
powered by Edito CMS