Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejInstytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

MISJĄ INSTYTUTU PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO ORAZ BADAŃ NAD NIEWYPŁACALNOŚCIĄ JEST PODEJMOWANIE PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI I TRANSPARENTNOŚCI TWORZENIA ORAZ STOSOWANIA PRAWA W ZAKRESIE RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ KONSUMENTÓW.

 • Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością serdecznie zaprasza studentów do udziału  w Konkursie na napisanie glosy z zakresu prawa upadłościowego. Atrakcyjne nagrody – staż w renomowanej kancelarii, możliwość publikacji nagrodzonej glosy. Pobierz Regulamin Konkursu.

 • Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Exel wzorem tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.  

Głównym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie niezależnych badań naukowych oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, administracyjnych i ekonomicznych aspektów  funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz innych zjawisk społecznych związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców i konsumentów, a w szczególności:

 1. analiza prawa (w tym również prawa międzynarodowego oraz unijnego) pod  kątem jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w stanie kryzysu,
 2. analiza skuteczności prawnych form ochrony przed niewypłacalnością i zapobiegania upadłości;
 3. analiza porównawcza prawnych aspektów zagrożenia niewypłacalnością i niewypłacalności w Polsce i w innych krajach;
 4. prawna analiza różnych aktywności społecznych,  dotyczących ochrony przedsiębiorstw przed niewypłacalnością i upadłością;
 5. upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością;
 6. inicjowanie publicznej debaty na temat prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zapobiegania niewypłacalności i upadłości;
 7. prowadzenie szkoleń oraz programowanie studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Ponadto, Instytut zapewnia kadrę naukowo/dydaktyczną dla Uczelni Łazarskiego w zakresie: Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.

Dokumenty Instytutu:

 • Regulamin pobierz tutaj
 • Zarządzenie Prezydenta o utworzeniu Instytutu pobierz tutaj

 

Kadra naukowa

Dyrektor Instytutu:

 • prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj – Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka, w 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Obecnie kierownik studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego „Prawo restrukturyzacyjne”, „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)”, „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe dla doradców restrukturyzacyjnych”, „Prawo egzekucyjne i windykacja należności”, „Prawo deweloperskie i mieszkaniowe”, „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników”, „Prawo gospodarcze”, „Dochodzenie należności bankowych”. Redaktorka, autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania cywilnego, egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, członek Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

 Asystenci Dyrektora Instytutu:

 • Jakub Majewski
 • Maciej Zajkowski

Doktoranci:

 • Michał Banasikowski
 • Michał Hajduk
 • Katarzyna Hauza
 • Jakub Majewski
 • Monika Malinowska-Przybylska
 • Agnieszka Mazur
 • Karolina Nowacka
 • Magdalena Pasik
 • Adam Pawluć
 • Dawid Pindor
 • Dominik Pindor
 • Grażyna Rzucidło
 • Mateusz Stawikowski
 • Maciej Zajkowski
 • Piotr Wujec
 1. Mechanizmy sądowej restrukturyzacji grup spółek
  Celem prowadzonych badań jest zdobycie wiedzy i opisanie procesów prawnych zachodzących w strukturach jednostek organizacyjnych (spółek prawa handlowego) w sytuacji niewypłacalności oraz postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec wszystkich bądź części jednostek.
  Badanie będzie dotyczyło zarówno procesów zachodzących wewnątrz danej jednostki będącej częścią grupy spółek, jak i pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy spółek.
  Badane będą relacje w układzie pionowym (np. spółka-matka wobec spółki-córki), układzie poziomym (np. pomiędzy spółkami-siostrami) lub skośnym (diagonalnym, np. spółki-kuzynki).
  Badanie będzie obejmowało zależności między decyzjami gospodarczymi podejmowanym w jednej jednostce na byt prawny i działanie innej jednostki w ramach grupy.
 2. Identyfikacja regulacji prawnych sprzyjających i utrudniających zachowanie integralności przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
  Celem prowadzonych badań jest zdobycie wiedzy i opisanie zależności pomiędzy określonym kształtem regulacji prawnych, a prawdopodobieństwem zachowania integralności przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym.
 3. Systemowa analiza wpływu ogłoszenia upadłości oraz otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na stosunki majątkowe małżeńskie
  Upadłość małżonków stanowi obecnie jeden z najbardziej istotnych problemów w zakresie prawa upadłościowego. Regulacja prawna, która zakłada, że z dniem ogłoszenia upadłości powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości jest dalece niedoskonała. Regulacja ta bowiem nie uwzględnia praw małżonka dłużnika jak również praw wierzycieli małżonka dłużnika do majątku wspólnego, który zostanie objęty masą upadłości. Przedmiotem badań jest analiza dogmatyczna istniejących regulacji w kontekście rozwiązań przyjętych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w kodeksie postępowania cywilnego. Badania uwzględnią również analizę prawnoporównawczą oraz analizę orzecznictwa sądów upadłościowych.
 4. Analiza rozwiązań prawnych w zakresie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  W dniu 31 grudnia 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy -  Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie dotyczącym tzw. upadłości konsumenckiej  zasadniczo zmieniająca sytuację prawną niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. 2014r, poz. 1306). Zmiana stanu prawnego spowodowała istotny wzrost zarówno liczby wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak i prowadzonych postępowań upadłościowych. Zwiększona liczba spraw nieuchronnie spowodowała ujawnienie się wielu problemów, które wiążą się ze stosowaniem znowelizowanych przepisów.
  Przedmiotem badań jest analiza dogmatyczna regulacji prawnych dotyczących upadłości konsumenckiej oraz analiza skutków określonych rozwiązań oparta na badaniach empirycznych.
 5. Efektywne zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową oraz organizacja pracy wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  1. analiza empiryczna metod i form podejmowania czynności w sprawie restrukturyzacyjnej i upadłościowej z uwzględnieniem regulacji normatywnych określających zasady urzędowania sądów oraz zasady biurowości w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  2. analiza empiryczna metod i form zarządzania pracą wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  3. analiza i opracowanie możliwych rozwiązań standaryzujących zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową, w tym rozwiązań informatycznych;
  4. analiza i opracowanie możliwych rozwiązań gwarantujących maksymalną efektywność zarządzania wydziałem do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym rozwiązań informatycznych.
 6. Mediacja i negocjacje w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym – analiza znaczenia relacji między organami i uczestnikami postępowania dla skuteczności i efektywności postępowania
  Przedmiotem badań jest analiza znaczenia form i jakości relacji pomiędzy uczestnikami postępowania, a organami postępowania oraz wewnętrznych relacji pomiędzy uczestnikami postępowania dla skutków i efektywności postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Badania mają na celu zdiagnozowanie rozwiązań prawnych, które ułatwiają relacje pomiędzy interesariuszami procesu restrukturyzacji i upadłości i prowadzą do zwiększenia efektywności postępowań. Badania mają na celu również dokonanie analizy czy i na ile są wykorzystywane w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym instrumenty mediacji i negocjacji oraz jaka jest efektywność tych instrumentów.

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego studiach podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego


Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

 

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
NIP 527 02 09 936