Wymiar godzinowy 80 godzin
Koniec rekrutacji 30.09.2017
Początek zajęć 7-8 kwietnia 2018
Opłata 3800zł

Opis szkolenia

Dla kogo?

Dyrektorzy i inna kadra zarządzająca publicznymi i niepublicznymi podmiotami leczniczymi, pracownicy urzędów administracji samorządowej, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, pracownicy innych instytucji i organizacji działających na rynku ochrony zdrowia ? lokalnych i centralnych struktur płatnika, firmy ubezpieczeniowe.

Cele szkolenia

Efektywne zarządzanie finansami w publicznych i niepublicznych jednostkach systemu ochrony zdrowia wymaga od zarządzających ustawicznego kształcenia oraz nieustannego śledzenia zmian zachodzących w tym sektorze. 
Strategiczne zmiany po stronie płatnika ? odejście od budżetowego systemu finansowania jednostek ochrony zdrowia, zastosowanie różnych wariantów kontraktowania świadczeń: przez samodzielne kasy chorych, następnie likwidację niezależnych płatników i utworzenie centralnego Narodowego Funduszu Zdrowia ? spowodowały, że sektor ochrony zdrowia powszechnie uznawany jest za trudny do prognozowania, zmienny i cechujący się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Obecnie stoimy przed kolejną zmianą systemową: likwidacją centralnego płatnika i powrotem do regionalizacji. 
Mimo braku stabilności z roku na rok w Polsce powstaje coraz więcej nowych zakładów opieki zdrowotnej, także kapitał  międzynarodowy,  wykazuje znaczące zainteresowanie inwestycjami w polską infrastrukturę medyczną, zwiększając konkurencję na rynku usług zdrowotnych.

Ostatnie strategiczne zmiany w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej to wprowadzenie w 2008 r. systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. Placówki ochrony zdrowia muszą się też zmierzyć z konsekwencjami tzw. ustawy refundacyjnej, której główne założenia weszły w życie w styczniu i lipcu 2012 roku. W 2013 roku system może czekać rewolucja wynikająca z zastosowania przepisów ustawy o działalności leczniczej - de facto wymuszające w niektórych wypadkach przekształcenie szpitali w spółki. Ustawa ta jeszcze zwiększa wagę sprawnego zarządzania finansami w ochronie zdrowia i prawidłowe prowadzenie rachunku kosztów.

Wpływ na sektor ochrony zdrowia może mieć też obowiązek wypłacania odszkodowań za zdarzenia medyczne wynikający z uchwalonej w 2011 roku ustawy o prawach pacjenta.

Dla zarządzających finansami w jednostkach ochrony zdrowia ? zarówno po stronie płatnika jak i świadczeniodawców - prawdziwym wyzwaniem jest  zrozumienie filozofii nowych narzędzi i dostosowanie organizacji pracy w zakładach do zmienionych warunków.

Wyzwaniem dla menedżerów wciąż pozostaje transgraniczna opieka zdrowotna oraz tzw. turystyka medyczna. W sposób coraz bardziej zauważalny wpływają one na funkcjonowanie polskiego sektora opieki zdrowotnej, szczególnie w rejonach przygranicznych. W perspektywie kilku lat dyrektywa UE ?pacjenci bez granic? może zmienić sytuację polskich jednostek ochrony zdrowia, szczególnie tych, które świadczą usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przygotowanie się do zmian to nowe wyzwanie dla zarządzających.

Gospodarka lekiem, informatyzacja to kolejne obszary w których efektywne zarządzanie przynosi wymierne korzyści finansowe.

Audyty i kontrole to nie tylko obszary ryzyka dla zarządzających, ale także narzędzia dostarczające  informacji, które mogą mieć zasadniczy wpływ  na podniesienie jakości zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia.

Wykłady stanowić będą kompilację wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, ekonomii i prawa, a informacje teoretyczne będą uzupełnione przykładami z bogatej praktyki zawodowej wykładowców. Koncentracja na praktycznych aspektach zagadnień i najnowszych istotnych zmianach w otoczeniu prawnym jednostek ochrony zdrowia to najważniejsze cele szkolenia.

Efekty Kształcenia

Po ukończeniu modułu słuchacz będzie posiadał wiedzę na temat:

 • systemów  opieki zdrowotnej w Europie i na świecie,
 • istotnych aspektów prawa unijnego  dotyczącego sektora ochrony zdrowia,
 • wydatków publicznych i prywatnych związanych z finansowaniem opieki zdrowotnej,
 • podstaw  funkcjonowania i  działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • roli kluczowych podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia w kontekście procesów konsolidacji rynku usług zdrowotnych,
 • metod analizy sytuacji finansowej podmiotów leczniczych,
 • nowoczesnych metod dotyczących obliczaniu  kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zadłużenia sektora ochrony zdrowia,
 • systemów informatycznych  w systemie ochrony zdrowia,
 • zasad dotyczących gospodarki lekiem,
 • modeli Partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w ochronie zdrowia,
 • procedur dotyczących  prowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych,
 • prywatnych i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych,
 • zasad organizacji udzielania świadczeń w podmiocie leczniczym,
 • form zatrudnienia pracowników w podmiotach leczniczych.

Po ukończeniu modułu słuchacz będzie posiadał umiejętności:

 • dokonywania analizy konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego obowiązującego w sektorze ochrony zdrowia,
 • dokonywania analizy perspektyw rozwoju rynku świadczeń opieki zdrowotnych   finansowanych ze środków publicznych,
 • stosowania praktycznych i efektywnych zasad w kontraktowaniu, finansowaniu i rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • korzystania z narzędzi finansowych podnoszących efektywność wykorzystania zasobów,
 • posługiwania się nowoczesnymi  metodami dotyczącymi  obliczania  kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
 • stosowania narzędzi w efektywnym procesie zarządzania długiem i konsolidacji zadłużenia,
 • wdrażania i zarządzania  systemem IT,
 • prowadzenia  symulacji zarządczych w jednostce ochrony zdrowia,
 • efektywnego gospodarowania  lekiem w podmiocie leczniczym,
 • wdrażania projektów PPP,
 • zasad postępowania w trakcie kontroli podmiotu prowadzącego działalność leczniczą,
 • kontraktowania świadczeń w ramach ubezpieczeń prywatnych,
 • stosowania efektywnych  narzędzi  w   organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zarządzania systemem wynagradzania w podmiotach leczniczych.

SZKOLENIE STANOWI ODPOWIEDNIK JEDNEGO Z MODUŁÓW SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMU MBA W OCHRONIE ZDROWIA 

Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej: www.mbaochronazdrowia.pl 

TERMINY ZJAZDÓW:

01-02.04.2017; 22-23.04.2017; 13-14.05.2017; 03-04.06.2017; 24.06.2017

Program

MODUŁ SPECJALISTYCZNY
Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych
•    Procesy konsolidacji oraz dekoncentracji na polskim rynku usług medycznych
•    Koordynowana Opieka Zdrowotna   
•    Polityka Lekowa Państwa
•    Gospodarka lekiem w podmiocie leczniczym
•    System ubezpieczeniowy versus system budżetowy   
•    Lecznictwo ambulatoryjne – kluczowe aspekty organizacyjno-finansowe
•    Priorytety zdrowotne -warsztaty   
•    Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Ochronie Zdrowia   
•    Zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia   
•    Prawne i ekonomiczne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   
•    Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym   
•    Turystyka medyczna - praktyczne aspekty   
•    Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej   
•    Rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej   
•    Przychody i koszty w podmiocie leczniczym   
•    Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zaliczenie odbywa się w formie testowego egzaminu pisemnego.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia  odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym w wyznaczone weekendy: 01-02.04.2017; 22-23.04.2017; 13-14.05.2017; 03-04.06.2017; 24.06.2017

Wstępny terminarz:

 • moduł finansowy: 07-08.04.2018; 21-22.04.2018; 19-20.05.2018; 09-10.06.2018; 23-24.06.2018.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w organizacji zjazdów.

Wykładowcy

Jerzy Gryglewicz

Lider Modułu - Uczelnia Łazarskiego - lekarz, absolwent studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz  aplikacji  Najwyższej Izby Kontroli. Były Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu miasta stołecznego Warszawy, główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Departamencie Kontroli Wewnętrznej centrali NFZ. Doradca firm audytorskich i konsultingowych. Ekspert i uczestnik obrad "Białego Szczytu" i "Okrągłego Stołu w Ochronie Zdrowia", były doradca międzyresortowego Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia;

dr Adam Kozierkiewicz

Lekarz medycyny, pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes spółki Wspólny Rynek Medyczny Sp z o.o. Był Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wicedyrektorem i Dyrektorem Departamentu Informatyki Ministerstwa Zdrowia (w latach 1998-2001). Od maja 2006 r. jest Dyrektorem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia. Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych i wdrożeniowych z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, systemów informacyjnych i zdrowia publicznego, w tym: adaptacji i wdrożenia systemów klasyfikacyjnych chorób i procedur medycznych (ICD-10, ICD-9-CM), koncepcji i wdrożenia systemu informatycznego (ADT i Apteka szpitalna) w 266 szpitalach w ramach projektu Banku Światowego, systemu rejestru zakładów opieki zdrowotnej i in. Był autorem i uczestnikiem projektów poświeconych standardom w opiece zdrowotnej (projekty "koszykowe") realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia w latach 1999-2001. Od 2002 roku prowadzi działalność konsultingową i szkoleniową w sektorze ochrony zdrowia w dziedzinie organizacji, ekonomiki zdrowia, statystyki i systemów informacyjnych. Wśród jego klientów znajdują się takie instytucje jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Georgetown University i inne.

Przemysław Sielicki

lekarz pediatra oraz specjalista zdrowia publicznego, w roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk medycznych z zakresu nefrologii dziecięcej, w następnych latach odbywał liczne szkolenia oraz kursy z zakresu farmakoekonomiki, Evidence Based Medicine, zdrowia publicznego, systemów ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej oraz ich restrukturyzacji. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w charakterze lekarza asystenta i  nauczyciela akademickiego z dorobkiem naukowym obejmującym autorstwo i współautorstwo kilkunastu prac naukowych, menedżera w przemyśle farmaceutycznym odpowiedzialnego za kontakty zewnętrzne, farmakoekonomikę oraz ocenę leków i wyrobów medycznych oraz procedur medycznych zgodnie z kryteriami Evidence Based Medicine, doradcy ds. organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego we współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych oraz kierownika zakładu opieki zdrowotnej i prezesa spółki  świadczącej usługi zdrowotne. Aktualnie pełni funkcję dyrektora ds. medycznych Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, gdzie oprócz restrukturyzacji związanej z przekształceniem SPZOZ w spółkę prawa handlowego posiada doświadczenie m.in. w bezpośrednim zarządzaniu kontraktem w zakresie umów instytucjonalnych oraz komercyjnych, bezpośrednim nadzorze i audycie procedur medycznych.    

Adam Twarowski

Radca prawny, legislator (ukończona aplikacja legislacyjna w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), w latach 1994 - 2006 pracował w administracji rządowej, jako radca prawny, m.in. w Ministerstwie Finansów Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym ostatnim był od 2003 roku Dyrektorem Biura Rady a od 2005 roku jednocześnie oraz Dyrektorem Biura Prawnego. Od 2007 roku wspólnik w Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy Sp. k., gdzie zajmuje się doradztwem prawnym oraz zastępstwem procesowym w postępowaniach przez Zespołami Arbitrów/Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, a także w przygotowywanie analiz i opinii prawnych w sprawach z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa medycznego i ochrony zdrowia. W trakcie pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia aktywnie uczestniczył w procesie organizacji kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej, poczynając od prac nad projektami zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie, kończąc na przygotowywaniu decyzji administracyjnych rozpatrujących odwołania świadczeniodawców oraz reprezentując NFZ w związanych z tym postępowaniach sądowo-administracyjnych.  Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, finansach publicznych, odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, prawie cywilnym oraz w prawnej problematyce ochrony zdrowia i usług medycznych. Autor opracowań z zakresu prawa zamówień publicznych (na którym wzorowana jest procedura kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej), wykładowca na licznych szkoleniach z zakresu prawa medycznego, finansów publicznych oraz zamówień publicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Dr n.med. Piotr Warczyński 

Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, doktorat z gastroenterologii. Ukończył studia podyplomowe: Biznesu i zarządzania - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Zarządzania jakością - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Studium Edukacji Ekonomicznej - Szkoła Główna Handlowa; Obecnie Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, zastępujący Dyrektora Generalnego, Wiceprzewodniczący Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia, Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;  Współtwórca ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji (2004), projektu nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (2007), pakietu ustaw zawetowanych przez Prezydenta w 2008 r., "Planu B", projektu ustawy o działalności leczniczej i kilkunastu nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Marek Wesołowski 

Lekarz chirurg, ekspert rynku medycznego w dziedzinie zarządzania i technologii informacyjnych. Doświadczenie we wdrażaniu i użyciu systemów zarządczych w wielu szpitalach w kraju i za granicą. Promotor benchmarkingu i analizy businessowej w ochronie zdrowia. Twórca medycznej firmy informatycznej UHC. Prezes firmy SGA zajmującej się oceną efektywności w ochronie zdrowia

Anna Wójcik 

Menedżer, PricewaterhouseCoopers (PwC) Warszawa. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego, Magister Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Koźmińskiego, absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation oraz ITIL Foundation, MSP, TOGAF. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zarządzania projektami  informatycznymi i ryzykiem projektowym. Przed dołączeniem do zespołu PwC zdobyła doświadczenie pracując w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w firmach informatycznych TETA i Apexim, gdzie nadzorowała i uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych z różnych dziedzin.

Marek Wójtowicz

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista chirurgii ogólnej II stopnia oraz absolwentem Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego, Project Hope Executive Management Training Program (USA) i Podyplomowego Studium Zarządzania Opieką Zdrowotną dla Dyrektorów Szpitali. Od roku 2006 jest członkiem Rady Doradczej Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej- STOMOZ. W poprzednich latach był prezesem (1994-2006) i wiceprezesem (1992-1994) Zarządu Głównego STOMZOZ. Ponadto pełnił funkcje p.o. dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (2008), dyrektora Lubelskiego Oddziału NFZ (2006-2008), dyrektora medycznego i dyrektora SP ZOZ w Puławach (2006) oraz dyrektora medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie (2009). Był również konsultantem Prezydenta RP ds. opieki zdrowotnej (2003-2005) oraz ekspertem w projektach edukacyjnych PHARE, Banku Światowego i Ministerstwa Zdrowia. W latach 2000-2006 był autorem i kierownikiem Programu Stypendialnego: Quality, Accreditation, Scholarships - QAS realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest stałym, wieloletnim publicystą czasopism medycznych: Służba Zdrowia (Warszawa) i Ogólnopolski Przegląd Medyczny (Katowice) oraz wykładowcą  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego i Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego.Od 2009 roku działa w branży finansującej rynek usług zdrowotnych. Jest członkiem Rad Nadzorczych Magellan S.A. i MedFinance S.A. 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa do 30 września 2016 roku.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za szkolenie)

Osoba przyjęta na szkolenie po decyzji o uruchomieniu szkolenia jest zobligowana do przedłożenia:

 • kserokopii dowodu osobistego
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za szkolenie (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

Opłaty za szkolenie

 • Cena szkolenia wynosi 3 800 zł za cały program - płatne jednorazowo
 • Cena szkolenia  w dwóch ratach wynosi: 2*2000 zł = 4000 zł
 • dla absolwentów Uczelni Łazarskiego 20% rabatu

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: szkolenie "Zarządzanie finansami "