Oferta

Studia podyplomowe:
Doradztwo zawodowe i edukacyjne

 

 • Wymiar godzinowy:

  255-350 godzin

  • ilość semestrów: 2/3
  • koniec rekrutacji: 30.09.2016 r.
  • początek zajęć: październik 2016 r.

   

  Dla kogo?

  Osoby chcące uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego (studia trwają 3 semestry, obejmują 350 godz. zajęć)


  Studia są skierowane do osób zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są absolwentami pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii lub innego kierunku społecznego oraz posiadają kwalifikacje pedagogiczne.

  Zdobyte w toku studiów umiejętności wzbogacą kwalifikacje zawodowe:

  •  szkolnych doradców zawodowych;
  • pedagogów i psychologów szkolnych;
  • pedagogów i psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • pedagogów, nauczycieli i wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

   

  Osoby chcące uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy (studia trwają 2 semestry)


  Oferta studiów skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności chcących uzyskać wiedzę i umiejętności doradcze niezbędne do pracy doradcy zawodowego  w:

   

  • powiatowych, miejskich i wojewódzkich urzędach pracy;
  • agencjach zatrudnienia;
  • akademickich biurach karier;
  • agencjach pracy tymczasowej;
  • agencjach doradztwa personalnego;
  • projektach społecznych współfinansowanych ze środków unijnych.
  • jednostkach pomocy społecznej.

   

  Atuty

  • ciekawie przekazana kompleksowa wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu poradnictwa edukacyjnego i zawodowego możliwe do wykorzystania w różnorodnych placówkach edukacyjnych oraz instytucjach rynku pracy;
  • możliwość uzyskania atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych poszerzających dotychczasowe możliwości zawodowe Absolwenta;
  • możliwość uzyskania wiedzy i praktycznych umiejętności w obszarze zastosowania coachingu w pracy wychowawczej oraz w rozwoju zawodowym i osobistym;
  • nabycie umiejętności posługiwania się profesjonalnymi  narzędziami do badania preferencji edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych klientów w różnym wieku i na różnych etapach edukacji i kariery;
  • rozwinięcie własnych umiejętności psychospołecznych, szczególnie w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz autodiagnozy własnych predyspozycji osobowościowych.

   

  Przesłanki i cele studiów

  Obserwacja procesów zachodzących na rynku pracy prowadzi do wniosku, że istnieje zapotrzebowanie na specjalistów mających kwalifikacje do prowadzenia profesjonalnego poradnictwa zawodowego i edukacyjnego. Wynika ono z potrzeby przygotowania młodych ludzi do takiego kształtowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, by była ona zgodna zarówno z ich predyspozycjami osobistymi, jak i adekwatna do zmian na rynku pracy. Odpowiedzią na te potrzeby są studia podyplomowe Doradztwo edukacyjne i zawodowe. Studia przygotowują do udzielania pomocy polegającej na wspieraniu uczniów i osób dorosłych w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie.


  Słuchacze wybierający wariant 3-semestralny studiów  zdobywają wiedzę i umiejętności do wspierania innych nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. Elementem wzbogacającym program jest coaching traktowany w kategoriach kluczowej umiejętności wychowawczej niezwykle przydatnej w praktyce współczesnego nauczyciela, pedagoga szkolnego doradcy zawodowego.

  Program studiów Doradztwo zawodowe i edukacyjne jest zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110). Zakres przygotowania merytorycznego jest zbieżny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 11, poz. 114). Absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, razem ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe i edukacyjne uzyskują kwalifikacje do pracy jako szkolni doradcy zawodowi.

   

  Organizacja zajęć

  • Studia rozpoczynają się w październiku 2016 r.
  • Dwudniowe zjazdy w trybie sobotnio-niedzielnym 
  • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w programie kształcenia oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego, w tym obrona projektu dyplomowego.(studenci otrzymują wcześniej obowiązujący zakres materiału)
  • Liczba miejsc: 30 osób

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

   

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa studia podyplomowe Doradztwo zawodowe i edukacyjne prowadzone są w dwóch wariantach:

  1. Studia 2-semestralne (255 godz. zajęć) dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych chcących zdobyć uprawnienia doradcy zawodowego pracującego poza systemem edukacji;
  2. Studia 3-semestralne obejmujące 350 godzin i praktykę zawodową (dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w systemie edukacji)

  Nazwa przedmiotu / modułu

   

   

   

   Studia 2- semestralne

   255 godz.

    Studia 3-    semestralne

    350 godz.

    + 60 godz.  praktyk

   

  Moduł 1 – Podstawy teoretyczne poradnictwa zawodowego (aspekty psychologiczne, pedagogiczne, ekonomiczne, organizacyjne i prawne)

   

   
  • Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
   

  20

  20

   
  • Alternatywne możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanymi społecznie
   

  ----

  15

   
  • Osobowość jako element kompetencji zawodowych
   

  20

  20

   
  • Wprowadzenie do coachingu
   

  20

  20

   
  • Trendy rozwojowe w świecie zawodów. Zawodoznawstwo
   

  20

  20

   
  • Instytucje rynku pracy
   

  15

  15

   
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – aspekty organizacyjne i prawne
   

  -----

  15

   

   
  • Psychologiczne aspekty wyboru zawodu i kształtowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
   

  15

  15

   

  Moduł 2 – Umiejętności zawodowe doradcy zawodowego

   

   
  • Komunikacja interpersonalna, psychologia komunikacji. Specyfika rozmowy doradczej
   

  20

  20

   
  • Diagnoza predyspozycji zawodowych – metody i narzędzia
   

  30

  30

   
  • Coaching w pracy wychowawczej z młodzieżą
   

  -----

  20

   
  • Narzędzia informatyczne w tworzeniu warsztatu zawodowego doradcy
   

  25

  25

   
  • Poradnictwo personalne
   

  20

  20

   
  • Poradnictwo zawodowe dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób  z niepełnosprawnością
   

  20

  20

   
  • Dylematy etyczne w poradnictwie zawodowym
   

  10

  10

   
  • Grupowe poradnictwo zawodowe
   

  20

  20

   
  • Ewaluacja pracy szkolnego doradcy zawodowego
   

  -----

  20

   

   

  Moduł 3 - Seminarium dyplomowe (25 godz.) i praktyki zawodowe (60 godz.)

   – tylko dla Studentów studiów 3-semestralnych

  -------

  85

   

  • Sylwia Jaskuła

   Doktor pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny. Przez wiele lat kierując Zakładem Kultury Informacyjnej w swojej działalności naukowej łączy elementy pedagogiki i informatyki. Autorka wielu publikacji z dziedziny kultury informacyjnej, społeczeństwa sieci oraz kompetencji informacyjno-komunikacyjnych w kontekście globalnych i lokalnych zmian tożsamości kulturowej, a także teorii przestrzeni informacyjnej i międzykulturowej, transformacji i społecznych wyzwań edukacji oraz ewaluacji rozwojowej. Animatorka badań porównawczych nad społeczeństwem informacyjnym w warunkach przemian rynkowych i kulturowych oraz badań nad nowymi formami społeczeństwa wiedzy.

  • Krystyna Leszczewska

   Doktor ekonomii, ekspert rynku pracy oraz ZZL, praktyk zarządzania, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat trendów na rynku pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą na poziomie ponadgimnazjalnym i akademickim.

  • Agnieszka Barbara Muzyk

   Doktor socjologii, zawodoznawca, wieloletni pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży (zastępca Kierownika Wydziału Badań i Analiz). Odpowiada m. in. za przygotowanie sprawozdań po przeprowadzonych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy). Jest autorką i realizatorką programów szkoleń z zakresu ewaluacji prowadzonych w uczelniach wyższych, jak również dla szkół i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Od 14 lat zajmuje się ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.

  • Mgr Katarzyna Latek - Olaszek

   Coach ICC, (certificate Coach ICC), ICF (program CoachWiseEssential), realizujący głównie procesy executive coaching. Trener zarządzania, rozwoju i uczenia się (BTEC Professional Certificate Training, Learning and Development, International), Konsultant HR. Absolwentka programu International Education Society London Improving Management Skills oraz studiów podyplomowych z Zarządzania ludźmi w firmie.

  • Mgr Patrycja Załug

   Dyplomowana trenerka i certyfikowany coach, właścicielka Instytutu Przemiany oraz współwłaścicielka Akademii Kobiet Sukcesu, jednej z największych organizacji kobiecych w Warszawie zajmujących się rozwojem osobistym, obecnie społeczności ponad 5 tysięcy kobiet. W Radio Kolor współprowadzi program Liderki Uśmiechu, w którym inspiruje do pozytywnego spojrzenia na życie i swoje możliwości. Autorka wielu artykułów nt. wzmacniania pewności siebie, opublikowanych m. in. w Magazynie Coaching. W latach 2009-2010 Prezes Klubu Top Careers Toastmasters, międzynarodowej organizacji kształcącej mówców i liderów.  Ukończyła z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie a także Zarządzanie przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka coachingu w renomowanej Szkole Coachów TROP, gdzie uzyskała certyfikat coacha I stopnia. Pracuje pod superwizją superwizora Grupy TROP.

 • Studia
  Podyplomowe
  czesne 2 raty 4 raty
  Doradztwo zawodowe i edukacyjne (II semestry) 3300zł 3500zł 3700zł

   

  Studia
  Podyplomowe
  czesne 2 raty 4 raty
  Doradztwo zawodowe i edukacyjne (III semestry) 4300zł 4500zł 4700zł

   

  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2017 r.

   

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2016 r.
  • III rata - do 1 lutego 2017 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2017 r.

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank  SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
  tytułem
  : ckp_Doradztwo zawodowe i edukacyjne_2016/2017

 •  ZASADY REKRUTACJI

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
   
   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

PARTNERZY STUDIÓW

do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego