Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 195 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim takich kierunków jak: ekonomia, marketing, zarządzanie, psychologia, socjologia, prawo, medycyna;
 • osób, które wiążą swoją karierę zawodową lub biznesową z branżą senioralną;
 • menedżerów różnych szczebli i pracowników HR;
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
 • pracowników administracji publicznej;
 • pracowników służby zdrowia.

Przesłanki i cele:

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, które zdominowało prognozy demograficzne dla całej Europy, w tym Polski. W zestawieniu ze rosnącą średnią długością życia proces ten daje obraz potrzeb i możliwości, jakie niesie ze sobą gospodarka senioralna, zwana również srebrną gospodarką. Postępujący rozwój cywilizacyjny sprawia, że seniorzy nie tylko żyją dłużej, ale mają też coraz szersze spektrum potrzeb i oczekują ich zaspokojenia w sposób dostosowany do ich preferencji, stanu zdrowia, możliwości finansowych. Tworzenie ofert dedykowanych seniorom otwiera nowe perspektywy w różnych obszarach działalności gospodarczej. Wymaga to jednak specjalistycznej wiedzy pozwalającej dobrze rozpoznać specyficzne potrzeby tej grupy wiekowej niuanse dotyczące statusu prawnego i ekonomicznego seniorów, ograniczenia związane z niepełnosprawnością i chorobami wieku podeszłego.

Studia łączą w innowacyjny sposób treści z zakresu zarządzania, demografii, prawa, finansów, psychologii, komunikacji, dając absolwentom unikalny wachlarz kompetencji pozwalający zarządzać projektami dedykowanymi seniorom w różnych branżach takich, jak: opieka długoterminowa i służba zdrowia, szeroko pojęte usługi, obrót nieruchomościami, bankowość, finanse czy ubezpieczenia. Program składa się z modułu podstawowego oraz dwóch modułów specjalizacyjnych poświęconych opiece długoterminowej i służbie zdrowia oraz mieszkalnictwu senioralnemu.

Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w gospodarce senioralnej”. Studia prowadzone są we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, podmiotem integrującym uczestników branży usług senioralnych, operatorów, inwestorów, przedstawicieli władz centralnych i samorządowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych. Zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy w zakresie zarządzania, marketingu, psychologii, komunikacji, finansów. Warsztaty i praktyki realizowane są we współpracy z partnerami Uczelni Łazarskiego i KIGS.

Moduł podstawowy obejmuje wiedzę z zakresu demografii, psychologii, prawa rodzinnego, finansów, zarządzania organizacją, komunikacji. Moduł specjalizacyjny poświęcony opiece długoterminowej i służbie zdrowia obejmuje tematykę z zakresu psychologii, zarządzania opieką długoterminową, komunikacji z pacjentem. Moduł poświęcony mieszkalnictwu senioralnemu obejmuje elementy urbanistyki, architektury, obrotu nieruchomościami, finansów.

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się 1-3 razy w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) zjazdów. Szczegółowy harmonogram programu oraz wszelkie zmiany w nim zachodzące są zamieszczane na bieżąco na platformie internetowej dostępnej słuchaczom.

 

 

Program

I Moduł podstawowy

1. Zarządzanie organizacją
2. Demografia
3. Psychologia
4. Komunikacja z osobami starszymi
5. Prawo rodzinne
6. Instrumenty finansowe dedykowane seniorom

II *Zarządzanie opieką długoterminową

1. Psychologia osób starszych
2. Zarządzanie w służbie zdrowia
3. Zarządzanie opieką długoterminową
4. Komunikacja z pacjentem

III *Mieszkalnictwo senioralne

1. Obrót nieruchomościami
2. Prawo spadkowe
3. Prawo budowlane
4. Mieszkanie a starzenie się
5. Mieszkalnictwo senioralne

IV Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie w gospodarce senioralnej4500 zł4700 zł4900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom I stopnia
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.