Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 221 godzin
Ilość semestrów 2
Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2017r.
Początek zajęć II połowa października 2017r.

Opis studiów

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, osób, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi lub pracowników tych przedsiębiorstw, dla  firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami, kandydatów na zarządców nieruchomości.

 

Atuty

 • możliwość równoległej realizacji studiów podyplomowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub/i Wycena nieruchomości z 40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek
 • uzyskanie tytułu zarządcy nieruchomości Polskie Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN)
 • wykładowcami są uznani eksperci rynku nieruchomościami

 

Cele i przesłanki studiów

Powołany do życia ustawą o gospodarce nieruchomościami zawód zarządcy nieruchomości spełnia niezwykle ważną rolę na rynku nieruchomości. Przyczynia się do utrzymania zasobów lokalowych w należytym stanie i lepszego zaspakajania zarówno potrzeb mieszkaniowych jak i potrzeb związanych z rynkiem lokali użytkowych. Prawidłowe wykonywanie tego zawodu wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, określonej w tzw. minimum programowym, które wydał Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Dlatego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego uwzględnia wspomniane minimum programowe w programie Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami. Dzięki temu certyfikat ich ukończenia oznacza spełnienie tych samych wymagań, które pod rządem poprzednio obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, zapewniały uzyskanie licencji na wykonywanie tego zawodu. Po zniesieniu wymagania posiadania licencji na wykonywanie wspomnianego zawodu ranga studiów podyplomowych nie tylko nie zmniejszyła się, ale przeciwnie zyskała jeszcze na znaczeniu, jako że certyfikat ukończenia studiów Podyplomowych stanowić będzie jedyny dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

 

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub trzeciego kierunku Wycena Nieruchomości. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek. Uzyskanie jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

 

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.
 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zdanie egzaminu.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

 

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA    

 • Elementy prawa w działalności zarządcy nieruchomości
 • Umowy cywilno-prawne

 

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Badanie rynku
 • Podstawy ekonomiki rynku nieruchomości
 • Elementy finansów i rachunkowości

 

UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE    

 • Elementy marketingu na rynku nieruchomości
 • Zarządzanie relacjami
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • Finansowe aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • Zarządzanie firmą
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie personelem - umiejetności menadżerskie


MODUŁ SPECJALISTYCZNY

 • Profesjonalizm wykonywania usług zarządzania nieruchomościami
 • Wymagania prawne i etyczne w zarządzaniu nieruchomością
 • Komunikacja z klientami
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Techniczne utrzymanie nieruchomości
 • Kontrola realizacji zobowiązań umownych
 • Reprezentacja właściciela w czynnościach prawnych
 • Organizacja zebrań
 • Skargi i reklamacje w procesie zarządzania
 • Zarządzanie systemami finansowymi w procesie zarządzania nieruchomością
 • Umowa najmu
 • Zarządzanie najmem
 • Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami

 

Łączna liczba godzin: 221

Wykładowcy

Dr Małgorzata Morelowska - Babińska

Notariusz i wieloletni wkładowca.

Dr hab.prof. US Iwona Foryś

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Dr Irena Kleniewska

Wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni adiunkt w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości, autorka licznych publikacji prawniczych, Wieloletni Prezes Zakładu Wydawnictw i Ekspertyz Prawniczych JURYSTA.

Dr Grzegorz Sołtysiak

Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych i innych form kształceniowych.

Dr Andrzej Zarzycki

Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości. Znawca teorii i praktyki w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

Mgr inż. Andrzej Foryś

Rzeczoznawca majatkowy.

Mgr Elżbieta Baczyńska

Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości.

Mgr Aleksandra Fritz

Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych i innych form kształceniowych.

Mgr Jerzy Krzekotowski

Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwie Budownictwa.

Mgr Lidia Lubomirska

Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz  Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

Inż. Krytyna Struzik

Wieloletni pracownik na kierowniczych  stanowiskach  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym, członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej

Dr Krystyna Krzekotowska

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mgr inż. Jerzy Lubomirski

Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie nieruchomościami3200 zł3400 zł3600 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułemckp_Zarządzanie nieruchomościami_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy

Zobacz także