Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 288 godzin
Ilość semestrów 2
Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2017r.
Początek zajęć II połowa października 2017r.

Opis studiów

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, w szczególności pracowników firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami,  zarządów, rad nadzorczych i pracowników  spółdzielni mieszkaniowych oraz  firm zarządzających nieruchomościami,  dla  osób, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi lub pracowników tych przedsiębiorstw , kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

 

Atuty

 • możliwość uzyskania od Ministra Infrastruktury i Budownictwa licencji rzeczoznawcy majątkowego, szczególnie wysoko cenionej na rynku nieruchomości. (Uzyskanie tej licencji uzależnione jest dodatkowo od złożenia egzaminu państwowego, do czego przygotowują studia podyplomowe)
 • uzyskanie wiedzy prawnej (w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami) oraz wiedzy ekonomicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • nabycie umiejętności stosowania w praktyce metod i technik wyceny nieruchomości, w tym umiejętności i dokonywania wyceny praw rzeczowych i zobowiązań majątkowych, wyceny nieruchomości zurbanizowanych, wyceny gruntów rolnych i upraw sadowniczych, wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, wyceny nieruchomości specjalnych, wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami, , a także posiada znajomość i umiejętności w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych
 • możliwość równoległej realizacji studiów "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"  lub/i  "Zarządzanie nieruchomościami",  z  40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek.

 

Cele i przesłanki studiów

Studia podyplomowe stanowią pierwszy z wymogów, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości. 
Studia mają na celu:

 • zapoznanie studentów z problematyką szacowania nieruchomości i przygotowanie specjalistów z tego zakresu, którzy po ukończeniu Studiów i odbyciu praktyki zawodowej mogą, zgodnie z ustawą z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 i zm.) ubiegać się o nadanie państwowych uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości;
 • przekazanie Słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Świadectwo ukończenia Studiów uprawnia do rozpoczęcia praktyki zawodowej z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

 

Kwalifikacje zawodowe

Efektem kształcenia będzie uzyskanie wiedzy prawnej (w szczególności  z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami) oraz wiedzy ekonomicznej, w zakresie niezbędnym do  wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Absolwenci studiów uzyskają  umiejętności stosowania w praktyce  metod i technik wyceny nieruchomości,  w tym umiejętności i  dokonywania wyceny praw rzeczowych i zobowiązań majątkowych, wyceny  nieruchomości zurbanizowanych, wyceny gruntów rolnych i upraw sadowniczych, wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych,  wyceny nieruchomości  specjalnych,  wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami, , a także posiada  znajomość i umiejętności w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości,  stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych.


Absolwenci zdobędą  także KOMPETENCJE SPOŁECZNE, a więc  zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych oraz  metodologicznych wymaganych w pracy rzeczoznawcy majątkowego i doradcy na rynku nieruchomości,  potrzebne do osiągania sukcesów w tym atrakcyjnym na rynku nieruchomości zawodzie.

 

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub trzeciego kierunku: Zarządzanie nieruchomościami. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i  trzeci, tańszy kierunek. Dowiedz się więcej o tych studiach....

Uzyskania jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje  zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

 

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

 

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA   

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administarcyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

    
PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ
   

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

    
PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ   

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

    
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY   

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego

    
WYCENA NIERUCHOMOŚCI   

 • Wprowadzenie do problematyki wyceny
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podstawy, metody, techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycen agruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny

    
UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE   

 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji.
 • Zarządzanie firmą   

SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN  

 • Seminarium dyplomowe
 • Egzamin

Łączna liczba godzin: 288

Wykładowcy

Dr Krystyna Krzekotowska

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dr Irena Kleniewska

Wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni adiunkt w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości, autorka licznych publikacji prawniczych, Wieloletni Prezes Zakładu Wydawnictw i Ekspertyz Prawniczych JURYSTA.

Dr hab.prof. US Iwona Foryś

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Dr Andrzej Zarzycki

Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości. Znawca teorii i praktyki w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

Mgr Elżbieta Baczyńska

Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości.

Mgr inż. Jerzy Lubomirski

Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości.

Wojciech Baczyński

Licencjonowany zarządca nieruchomości, wieloletni pracownik na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczości mieszkaniowej.

Mgr Jerzy Krzekotowski

Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwie Budownictwa.

Mgr Lidia Lubomirska

Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz  Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

Inż. Krytyna Struzik

Wieloletni pracownik na kierowniczych  stanowiskach  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym, członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej

Prof. dr hab. Wojciech Wilkowski

Wykładowca Politechniki Warszawskiej, autor licznych książek i innych publikacji m. in. w dziedzinie wyceny gruntów rolnych,  roślin ozdobnych i gruntów pod wodami, vice przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości oraz członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Wycena nieruchomości5200 zł5400 zł5600 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułemckp_Wycena nieruchomości_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy

Zobacz także