Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 286 godzin
Ilość semestrów 2
Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2017r.
Początek zajęć II połowa października 2017r.

Opis studiów

Dla kogo?

Program  przeznaczony jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich), w szczególności pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Atuty

 • możliwość uzyskania od Ministra Infrastruktury i Budownictwa licencji rzeczoznawcy majątkowego, szczególnie wysoko cenionej na rynku nieruchomości. (Uzyskanie tej licencji uzależnione jest dodatkowo od złożenia egzaminu państwowego, do czego przygotowują studia podyplomowe)
 • uzyskanie wiedzy prawnej (w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami) oraz wiedzy ekonomicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • nabycie umiejętności stosowania w praktyce metod i technik wyceny nieruchomości, w tym umiejętności i dokonywania wyceny praw rzeczowych i zobowiązań majątkowych, wyceny nieruchomości zurbanizowanych, wyceny gruntów rolnych i upraw sadowniczych, wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, wyceny nieruchomości specjalnych, wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami, , a także posiada znajomość i umiejętności w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych
 • możliwość równoległej realizacji studiów "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"  lub/i  "Zarządzanie nieruchomościami",  z  40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek.

Cele i przesłanki studiów

Stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 12 czerwca 2014 r.  r. w sprawie minimalnych wymogów programowych  i ustawy o gospodarce nieruchomościami uzależniającej  uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego od ukończenia studiów podyplomowych z programem określonym w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra,  program ten  został uwzględniony w treściach kształcenia programu Wycena nieruchomości.Programy zajęć są tak skonstruowane, aby było możliwe jednoczesne ukończenie  dodatkowo Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami , a  program pierwszego semestru  jest wspólny dla wszystkich trzech grup.Tylko zawód Rzeczoznawcy Majątkowego wymaga nadal licencji wydawanej przez Ministra po ukończeniu Studiów Podyplomowych i odbyciu praktyki.Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa, zarządzania i ekonomii, w tym wiedzy z zakresu prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii, przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze wyceny nieruchomości i gospodarki nieruchomościami.

Świadectwo ukończenia Studiów uprawnia do rozpoczęcia praktyki zawodowej z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami lub trzeciego kierunku: Zarządzanie nieruchomościami. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i  trzeci, tańszy kierunek. Dowiedz się więcej o tych studiach....

Uzyskania jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje  zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.

 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
  Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

Podstawy wiedzy ekonomicznej

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

Podstawy wiedzy technicznej

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

Rzeczoznawstwo majątkowe

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

Seminarium dyplomowe i egzamin

Wykładowcy

dr Krystyna Krzekotowska

kierownik studiów podyplomowych Pośrednictwo w obrocie nieruchumościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami

Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz na Niemieckich Uczelniach Wyższych. Stypendystka DAAD   oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu.

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. m.in.: „Własność budynków i lokali”, „System Prawa Mieszkaniowego”, „Spółdzielcze prawo do lokal”, „Eksmisja z lokali mieszkalnych”, „Prawo lokalowe z komentarzem”, „Spółdzielcze Prawo Mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Mieszkanie a uprawnienia domowników”, „Prawo wyborcze”, „Prawne formy korzystania z mieszkań”, „prawo mieszkaniowe”.

Radca Ambasady Polskiej w Berlinie (w latach 1998-2001).

Ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa mieszkaniowego, wieloletni radca prawny m.in. prezydenta miasta i spółdzielni mieszkaniowych, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, rozwoju Miast i Ekologii, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Światowy Kongres Polaków”.

Animator i uczestnik licznych form naukowej współpracy międzynarodowej (konferencji, staży naukowych, praktyk i wymiany studentów, sędziów, adwokatów oraz prokuratorów).

Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Ekspert Urzędu Polityki Mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy.

dr Irena Kleniewska

Wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni adiunkt w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości, autorka licznych publikacji prawniczych, Wieloletni Prezes Zakładu Wydawnictw i Ekspertyz Prawniczych JURYSTA.

dr hab.prof. US Iwona Foryś

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

dr Andrzej Zarzycki

Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości. Znawca teorii i praktyki w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

mgr Elżbieta Baczyńska

Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości.

mgr inż. Jerzy Lubomirski

 Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości.

Wojciech Baczyński

Licencjonowany zarządca nieruchomości, wieloletni pracownik na kierowniczych stanowiskach w spółdzielczości mieszkaniowej.

mgr Jerzy Krzekotowski

Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwie Budownictwa.

mgr Lidia Lubomirska

Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz  Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

inż. Krytyna Struzik

Wieloletni pracownik na kierowniczych  stanowiskach  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym, członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej

Prof. dr hab. Wojciech Wilkowski

Wykładowca Politechniki Warszawskiej, autor licznych książek i innych publikacji m. in. w dziedzinie wyceny gruntów rolnych,  roślin ozdobnych i gruntów pod wodami, vice przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości oraz członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Wycena nieruchomości5200 zł5400 zł5600 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy

Zobacz także