Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 206 godzin
Ilość semestrów 2
Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2017r.
Początek zajęć II połowa października 2017r.

Opis studiów

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, w szczególności dla  pracowników  firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami, osób, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi lub pracowników tych przedsiębiorstw oraz kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami.

 

Atuty

 • możliwość równoległej realizacji studiów podyplomowych Wycena nieruchomości  lub/i  Zarządzanie nieruchomościami,  z  40% zniżką w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek.

 • uzyskanie tytułu pośrednika nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN).

 • wykładowcami są uznani eksperci rynku nieruchomościami.

 

Przesłanki i cele studiów

Powołany do życia ustawą o gospodarce nieruchomościami zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, spełnia niezwykle ważną rolę na rynku nieruchomości i przyczynia się do lepszego zaspakajania zarówno potrzeb mieszkaniowych, jak i potrzeb związanych z rynkiem lokali użytkowych. Deregulacja tego zawodu nie ogranicza jednakże jego atrakcyjności na rynku pracy, wręcz przeciwnie zwiększa konkurencyjność tych pośredników, którzy legitymują sie formalnym potwierdzeniem swoich kompetencji w tym zakresie, zdobytych na studiach podyplomowych. Minimum programowe, definiujące kompetencje niezbędne do prawidłowego wykonywania tego zawodu określone przez Ministra Infrastruktury (obecnie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r. Będzie nadal traktowane jako podstawa programowa na studiach podyplomowych z zakresu Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.

Dzięki temu świadectwo ich ukończenia oznacza spełnienie tych samych wymagań, które pod rządem poprzednio obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, zapewniały uzyskanie licencji na wykonywanie tego zawodu i pozyskanie kwalifikacji, pozytywnie zweryfikowanych w praktyce zawodowej.

W trakcie studiów słuchacz zdobywa solidną wiedzę m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa mieszkaniowego, spółdzielczego prawa mieszkaniowego, prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami z elementami ekonomii.

 

Organizacja zajęć

 • Program obejmuje trwa 2 semestry.

 • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 • Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zdanie egzaminu.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

Oferta specjalna

Istnieje możliwość realizacji równolegle drugiego kierunku studiów Wycena Nieruchomości lub trzeciego kierunku Zarządzanie nieruchomościami. Realizacja dwóch lub trzech programów jednocześnie uprawnia do 40% zniżki w czesnym na drugi i trzeci, tańszy kierunek. Uzyskanie jednocześnie więcej niż jednej specjalności daje zdecydowaną przewagę na konkurencyjnym rynku nieruchomości.

Program

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA   

 • Podstawowe pojęcia i prawa do nieruchomości występujące na rynku. Ustalanie stanu prawnego na podstawie różnych źródeł informacji
 • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości wg księgi wieczystej
 • Ustalanie stanu nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków
 • Ustalanie przeznaczenia nieruchomości
 • Pozyskiwanie informacji o nieruchomości z innych źródeł
 • Porównanie stanu nieruchomości ustalonego na podstawie dokumentów ze stanem rzeczywistym
 • Obciążenia nieruchomości i uwarunkowania obrotu
 • Ochrona danych osobowych

 

PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

 • Badanie rynku
 • Finansowanie transakcji dotyczących nieruchomości

 

PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

 • Zasady wykonywania pomiaru i opisu nieruchomości
 • Techniczna ocena nieruchomości
 • Pozyskiwanie i ocena dokumentów technicznych dotyczących nieruchomości oraz ich weryfikacja
 • Specyfika obsługi rynku pierwotnego


UMIEJĘTNOŚCI INTERDYSCYPLINARNE   

 • Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
 • Podstawy marketingu nieruchomości
 • Wykorzystanie reklamy nieruchomości w strategii marketingowej firmy
 • Plan marketingowy
 • Prowadzenie negocjacji
 • Prawne i praktyczne aspekty działania przedsiębiorcy i jego obowiązki
 • Podatkowe, finansowe i rachunkowe obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Biznesowe aspekty prowadzenia biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Rozwój biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

 

MODUŁ SPECJALISTYCZNY

 • Podstawy prawne wykonywania zawodu pośrednika w Polsce
 • Czynności pośrednictwa, obowiązki i zakres odpowiedzialności pośrednika
 • Zasady wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w krajach Unii Europejskiej
 • Etyka wykonywania zawodu
 • Doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie potencjalnych klientów
 • Określenie potrzeb i wymagań klienta popytowego i podażowego
 • Uzgodnienie warunków współpracy pośrednika z klientem
 • Komunikacja z klientem i zdolności sprzedażowe
 • Budowanie relacji z klientem
 • Udzielanie informacji klientom
 • Swoboda umów i jej ograniczenia
 • Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa
 • Realizacja zobowiązań umownych
 • Poszukiwanie potencjalnych nabywców lub najemców
 • Poszukiwanie ofert wg potrzeb klienta
 • Prezentacja nieruchomości
 • Organizacja transakcji sprzedaży nieruchomości
 • Organizacja transakcji najmu nieruchomości

 

Łączna liczba godzin: 206

Wykładowcy

Dr Małgorzata Morelowska - Babińska

Notariusz i wieloletni wkładowca.

Dr hab.prof. US Iwona Foryś

Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka licznych publikacji ekonomicznych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Dr Irena Kleniewska

Wykładowca Uczelni Łazarskiego, wieloletni adiunkt w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości, autorka licznych publikacji prawniczych, Wieloletni Prezes Zakładu Wydawnictw i Ekspertyz Prawniczych JURYSTA.

Dr Grzegorz Sołtysiak

Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych i innych form kształceniowych.

Dr Andrzej Zarzycki

Wieloletni Prezes  EDUKACJI - Firmy Kształcącej Zarządców, Pośredników i Rzeczoznawców Nieruchomości. Znawca teorii i praktyki w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą.

Mgr inż. Andrzej Foryś

Rzeczoznawca majatkowy.

Mgr inż. Jerzy Lubomirski

Wybitny praktyk i licencjonowany zarządca nieruchomości.

Mgr Elżbieta Baczyńska

Licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Uczestników Rynku Nieruchomości.

Mgr Aleksandra Fritz

Wieloletni wykładowca Studiów Podyplomowych i innych form kształceniowych.

Mgr Jerzy Krzekotowski

Autor licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni dyrektor i specjalista w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i Ministerstwie Budownictwa.

Mgr Lidia Lubomirska

Znawca ekonomicznej problematyki nieruchomości, wieloletni wykładowca na Studiach Podyplomowych oraz  Centrów Kształcenia w dziedzinie rynku nieruchomości.

Inż. Krytyna Struzik

Wieloletni pracownik na kierowniczych  stanowiskach  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w samorządzie terytorialnym, członek Ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej

Dr Krystyna Krzekotowska

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami3200 zł3400 zł3600 zł
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca**
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułemckp_Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy

Zobacz także