Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do:

 • asystentów sędziów
 • referendarzy sądowych.

 

Atuty

 • kompleksowe przygotowanie do państwowego egzaminu sędziowskiego, w tym nabycie umiejętności opracowania projektów orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniem we wszystkich typowych sprawach cywilnych i karnych
 • praca i egzaminy na zanonimizowanych aktach spraw sądowych
 • przygotowanie do wykonywania zawodu sędziego, asystenta sędziego, referendarza sądowego oraz innych zawodów prawniczych
 • pisemny egzamin karny i cywilny w warunkach analogicznych do egzaminu państwowego organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oceniany przez sędziów
 • istotne zwiększenie kompetencji do wykonywania zawodu asystenta i referendarza
 • program rekomendowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
 • wykładowcy to doświadczeni sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, w tym renomowani wykładowcy akademiccy
 • niektórzy nasi absolwenci są już sędziami orzekającymi w sądach rejonowych

 

Przesłanki i cele studiów

Celem studium jest kompleksowe opanowanie i pogłębienie zagadnień prawnych, w tym z zakresu prawa materialnego i procesowego, które występują w typowych sprawach sądowych przed sądami powszechnymi. W szczególności celem studium jest przygotowanie do egzaminu sędziowskiego, w tym nabycie umiejętności opracowania projektów orzeczeń sądowych wraz z uzasadnieniem w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i karnych.

 

Organizacja zajęć

 • Studium Prawa Sądowego dla Asystentów Sędziów i Referendarzy Sądowych trwa 2 semestry.
 • Program studiów podzielony jest na 5 modułów tematycznych, które realizowane są przez 2 semestry.
 • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i konwersatoriów.
 • W programie przewiduje się opracowywanie projektów orzeczeń sądowych i ich uzasadnień na podstawie opracowanych przez prowadzących stanów faktycznych oraz zanonimizowanych akt spraw sądowych.
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym: sobota i niedziela, co dwa tygodnie.

Program

Program opiera się na formule modułowej, która realizowana jest przez dwa semestry.

Moduł I - Sprawy cywilne 
1.    Sprawy cywilne procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne
2.    Sprawy rodzinne
3.    Sprawy gospodarcze 

Moduł II - Procedura cywilna 
1.    Obowiązku sądu I instancji i sędziego I instancji w sprawach cywilnych w postępowaniu rozpoznawczym (wybrane elementy procedury cywilnej)
2.    Koszty postępowania procesowego i nieprocesowego w sprawach cywilnych
4.    Postępowania odrębne
6.    Sądy powszechne a Trybunał Konstytucyjny
 
Moduł III - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
1.    Sprawy z zakresu prawa pracy
2.    Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 
Moduł IV - Prawo karne i procedura karna 
1.    Sprawy karne. 
2.    Procedura karna. 
3.    Sprawy karnoskarbowe.

Moduł V - Prawo europejskie 
1.    Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej. 
2.    Postępowanie i skarga przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Warunki zaliczenia studiów i uzyskania dyplomu studiów podyplomowych

 • Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich modułów, w tym złożenie egzaminów cywilnego i karnego polegających na opracowaniu projektów orzeczeń wraz z uzasadnieniem na podstawie zanonimizowanych akt spraw sądowych.
 • Ukończenie i zaliczenie dwóch semestrów jest równoznaczne z ukończeniem studiów podyplomowych w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, adwokaci, prokuratorzy oraz wykładowcy akademiccy, w tym:

 • Sędzia Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
 • Sędzia Katarzyna Gonera, sędzia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
 • Sędzia Wiesław Kozielewicz, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.
 • Sędzia Ewa Grudzień, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.
 • Sędzia Mariusz Kurzępa, Przewodniczący Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rykach, okręg lubelski.
 • Sędzia Jakub Pisarek, sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
 • Sędzia dr Artur Rycak, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.
 • Sędzia dr Marcin Uliasz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.
 • Dr Tomasz Sieniow - Adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Instytutu Europeistyki na Wydziale Prawa KUL.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych3990 zł4190 zł4390 z
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
 • 200zł zniżki dla członków Stowarzyszenia Asystentów

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r. 

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułemckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra prawa
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 (Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych jest posiadanie dyplomu magistra prawa)

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych jest posiadanie dyplomu magisterskiego z dziedziny prawa.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy