Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 176 godzin
Ilość semestrów 2
Nowa rekrutacja na semestr jesienny już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane jest do aplikantów adwokackich i radcowskich, zaś I semestr szczególnie do osób przygotowujących się do państwowego egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2017 r.

 

Atuty

 • za nami doświadczenie III edycji
 • wykładowcy to doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
 • podwyższenie umiejętności opracowania projektów: pozwu, wniosku i apelacji w sprawach cywilnych, opinii i umowy w sprawie gospodarczej, aktu oskarżenia i apelacji w sprawach karnych oraz skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w kontekście przyszłej praktyki zawodowej oraz egzaminu adwokackiego i radcowskiego
 • praca metodą case-study na zanonimizowanych aktach spaw sądowych oraz stanach faktycznych i dokumentach z praktyki prawniczej
 • bardzo wysoki procent absolwentów zdaje egzaminy państwowe (np.100% naszych absolwentów z 2013 r. zdało egzamin adwokacki!)

 

Przesłanki i cele studiów

Celem studiów jest opanowanie zagadnień prawnych z zakresu prawa materialnego oraz procesowego, które występują w obrocie cywilnoprawnym oraz w typowych sprawach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi - z punktu widzenia potrzeb pełnomocników procesowych, obrońców i oskarżycieli posiłkowych.

Założeniem studiów jest ponadto nabycie lub pogłębienie umiejętności opracowania projektów dokumentów obrotu prawnego w praktyce adwokackiej i radcowskiej w sprawach cywilnych, karnych, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi koniecznych do przygotowania na egzamin adwokacki i radcowski.

 

Organizacja zajęć

 • Studium organizowane jest w dwóch semestrach
 • I semestr: październik 2016 - marzec 2017 (przygotowanie do egzaminu adwokackiego i radcowskiego), wymiar godzin: ok. 130, w tym:

- 24 godziny z przygotowania apelacji cywilnej,

- 24 godziny z przygotowania apelacji karnej,

- 14 godzin z przygotowania skargi do WSA

- 30 godzin z projektowania umów cywilnoprawnych

- 6 godzin z projektowania pozwów i wniosków w sprawach cywilnych

- 8 godzin z zasad etyki zawodu adwokata i radcy prawnego

 • II semestr: marzec 2017 - maj 2017; wymiar godzin: ok. 40
 • Zjazdy w soboty i niedziele
 • Forma zajęć: ćwiczenia, analiza studium przypadku, konwersatoria
 • Liczba miejsc: 40
 • Zaliczenie dwóch semestrów uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym (uznawanych przez MNiSW). Zaliczenie I semestru uprawnia do otrzymania certyfikatu ukończenia.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Harmonogram studium przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

W programie większość zajęć to ćwiczenia z projektowania pism procesowych (apelacje w sprawach cywilnych i karnych, pozwy w sprawach cywilnych), umów cywilnoprawnych i skarg do WSA 

 

Moduł I - Prawo cywilne

1. Umowy cywilnoprawne (30 g.).

2. Sprawy cywilne procesowe, nieprocesowe i egzekucyjne (21 g.).

 

Moduł II - Procedura cywilna

1. Środki zaskarżenia w sprawach cywilnych (24 g. - projekty apelacji).

2. Wybrane zagadnienia procesowe (8 g.).

3. Koszty postępowania procesowego i nieprocesowego w sprawach cywilnych (5 g.).

 

Moduł III - Prawo karne i procedura karna

 1. Środki zaskarżenia w sprawach karnych (24 g., projekty apelacji).
 2. Sprawy karne i karnoskarbowe (12 g.).

 

Moduł IV - Postępowanie przed sądami administracyjnymi (I semestr)

1. Wybrane zagadnienia postępowania przed sądami administracyjnymi (4 g.).

2. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - ćwiczenia (14 g.).

 

Moduł V - Wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego (I semestr)

2. Zasady etyki zawodu adwokata i radcy prawnego (8 g.).

3. Opinia prawna (2 g.).

4. Opracowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (5 g.).

 

Moduł VI - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (II semestr)

1. Sprawy z zakresu prawa pracy (8 g.).

2. Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (5 g.).

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni adwokaci, radcowie prawni, sędziowie sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, sędziowie Sądu Najwyższego i pracownicy naukowi, w tym:

 • Sędzia Katarzyna Gonera, sędzia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
 • Sędzia Wiesław Kozielewicz, Przewodniczący IV Wydziału Izby Karnej Sądu Najwyższego.
 • Adwokat Damian Grzesiak, adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie (apelacja karna)
 • Sędzia Piotr Jakubiec, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie(apelacja cywilna)
 • Sędzia Agnieszka Miernik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (skarga do WSA)
 • Sędzia Zbigniew Kapiński, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
 • Sędzia Mariusz Kurzępa, sędzia Sądu Rejonowego w Rykach orzekający w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
 • Sędzia Krzysztof Petryna, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Sędzia Jakub Pisarek, sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
 • adwokat Mariusz Trela, adwokat Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu, były sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu (umowy cywilnoprawne)
 • Sędzia Agata Zając, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo sądowe dla aplikantów adwokackich i radcowskich3990 zł4190 zł4390 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra prawa
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 (Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Prawo sądowe dla aplikantów adwokackich i radcowskich jest posiadanie dyplomu magistra prawa)

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.