Oferta

Studia podyplomowe:
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace

 

 • Wymiar godzinowy:

  187 godzin

  • liczba semestrów: 2
  • koniec rekrutacji: 30.09.2016 r.
  • początek zajęć: październik 2016 r.

   

  Dla kogo?

  Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

   

  Atuty

  • to już VI edycja studiów
  • kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • przewaga zajęć warsztatowych w kameralnych grupach z możliwością zadawania pytań i dyskusji. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów.
  • wykładowcy to: wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy, w tym profesorowie i sędziowie Sądu Najwyższego, doktorzy nauk prawnych cieszący się uznaniem wśród praktyków, praktykujący radcowie prawni  oraz sędziowie doświadczeni w orzekaniu w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.
  • konkurencyjna cena
  • dostęp do zasobów Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz do Systemu Informacji Prawnej Legalis
  • 100 % ankietowanych absolwentów studiów zadeklarowało, że poleciłoby studia swoim znajomym!

   

  Przesłanki i cele studiów

  Założeniem organizatorów studiów jest stworzenie słuchaczom warunków, które pozwolą w przystępnej formie (większość wykładów wzbogacona prezentacją multimedialną) i w niewielkiej grupie na żywy udział w prowadzonych zajęciach, poprzez zapewnienie możliwości zadawania pytań, czy też prowadzenia dyskusji z wykładowcą i innymi uczestnikami Studiów. Celowi temu ma służyć wprowadzenie limitu miejsc (60) oraz wprowadzenie zajęć warsztatowych w kameralnych grupach, w czasie których będzie można konsultować konkretne problemy praktyczne i prowadzić studium przypadków.

  Zamiarem organizatorów jest sprawienie, aby każdy uczestnik studium czuł, że podjęty wysiłek rzeczywiście przyczynił się do poszerzenia jego wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a wydane pieniądze procentowały w rozwoju jego kariery zawodowej.

   

  Organizacja zajęć

  • Studia trwają dwa semestry od października 2016 r. do czerwca 2017 r.
  • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie końcowego testu jednokrotnego wyboru (pytania zamknięte) oraz poprawne rozwiązanie kazusów z poszczególnych modułów studiów (rozwiązywane jako praca domowa).
  • Istnieje możliwość poprawy testu. Słuchacze, którzy pozytywnie zdali egzamin końcowy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
  • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
  • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 

   

  Opinie słuchaczy

  ARTUR CIECIERSKI

  Z ogromną przyjemnością zapisałem się na studia podyplomowe PPiUS w Uczelni Łazarskiego. Program studiów nie zawiódł moich oczekiwań. Zaszczytem było słuchać wykładowców studiów PPiUS. Rok temu skończyłem Zarządzenie Oświatą również w tej samej uczelni i nie ukrywam, że kompetencje wykładowców, a przede wszystkim zainteresowanie tematyką Prawa Pracy sprawiły, że ponownie wybrałem uczelnię Łazarskiego. Oba kierunki bardzo mi się przydają w codziennych obowiązkach. Pełnię bowiem od niedawna funkcję burmistrza Zakroczymia - małej podwarszawskiej gminy. Polecam każdemu tę uczelnię. Gwarantuję, że bynajmniej na tych dwóch kierunkach tj. Zarządzanie Oświatą  i Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nikt się nie zawiedzie, a zakładam, że skoro jest tak na tych kierunkach to na innych jest podobnie, czyli profesjonalnie- absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15), burmistrz Zakroczymia

  MARIUSZ DOMAŃSKI

  Studia podyplomowe PPiUS na Uczelni Łazarskiego bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły, w mojej opinii poziom nauczania w przygniatającej większości był bardzo wysoki, a kadra nauczająca była profesjonalnie przygotowana zarówno pod względem praktycznym jak i naukowym. Na szczególe wyróżnienie wg mnie zasługują wykłady prowadzone przez dr Katarzynę Roszewską, dra hab. Tomasza Duraja, dra Tomasza Niedzińskiego, prof. Grzegorza Goździewicza, dr Monikę Gładoch, sędzię Szyburską-Walczak. Na ponadprzeciętne wyróżnienie zasługują wykłady Pani dr M. Rycak, mecenasa Parucha, sędziego Szczuki. A moim idolem na tych studiach był sędzia dr Artur Rycak - absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15)

   

  Marek Cendrowski

  MAREK CENDROWSKI

  Byłem słuchaczem studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”, na co dzień zajmuję się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie państwowym. Prowadzę dużą ilość szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp. Chciałem uzupełnić swoją wiedzę w dziedzinie Prawa pracy, ale również z zakresu ubezpieczeń społecznych. Szukałem kierunku studiów, który łączyłby te dwa tematy. Te warunki spełniła Uczelnia Łazarskiego. Uważam, że zajęcia na tym kierunku prowadzi zespół profesjonalnych wykładowców mających ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną, co jest ważne z mojego punktu widzenia. Państwo potrafią zainteresować słuchaczy, podają wiele przykładów ze swojej praktyki eksperckiej, swoją wiedzą mobilizują słuchaczy do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Oferta Uczelni jest również bogata w literaturę i materiały do zajęć. Studia te przyczyniły się do tego, że jestem bardziej profesjonalny w tym co robię. Wszystkim chętnym zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu Prawa pracy polecam Uczelnię Łazarskiego i kierunek, którego byłem słuchaczem - absolowent - Specjalista ds. BHP i PPOŻ, absolwent studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (2014/15)

 •  Indywidualne prawo pracy

  • Źródła prawa pracy i podstawowe zasady prawa pracy. Wykładnia prawa pracy zgodnie z dyrektywami UE.
  • Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy i zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Pojęcie i strony stosunku pracy. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. Niewypłacalność pracodawcy. Stosunek pracy z elementem zagranicznym. Zatrudnianie pracowników młodocianych i tymczasowych
  • Nawiązanie, treść, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu. Zatrudnienie w organach administracji
  • Wynagrodzenie za pracę. Obliczanie terminów, odpraw, dodatków, odszkodowań i innych świadczeń przewidzianych w kodeksie pracy
  • Czas pracy i czas pracy kierowców
  • Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, macierzyńskie i wychowawcze
  • Dokumentacja pracownicza. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników
  • Pracownicza odpowiedzialność porządkowa i materialna

   

   Zbiorowe prawo pracy

  • Tworzenie, działalność i rozwiązywanie związków zawodowych
  • Rozwiązywanie sporów zbiorowych pracy
  • Rokowania i układy zbiorowe pracy
  • Niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze

   

  Procesowe prawo pracy i postępowanie kontrolne inspektora pracy

  • Polubowne rozwiązywanie sporów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa pracy
  • Egzekucja świadczeń ze stosunku pracy
  • Przedawnienie roszczeń w prawie pracy
  • Postępowanie kontrolne inspektora pracy

   

   Ubezpieczenia społeczne

  • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania składek na ubezpieczenia społeczna
  • Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - prawo do świadczeń i ustalanie ich wysokości
  • Pozostałe świadczenia z FUS oraz świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych podlegające finansowaniu z budżetu państwa
  • Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Rozstrzyganie sporów przed sądami ubezpieczeń społecznych
  • Obowiązki płatników wynikające z przepisów ubezpieczeniowych
  • Kierownik kierunku dr Magdalena Rycak

   Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od października 2015 r. prawnik w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" w Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 wykładowca prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. 

  • prof. UMK dr hab. Grzegorz Goździewicz

   Kierownik  Katedry Prawa Pracy  WPiA UMK w Toruniu (od 2003 r.), członek Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (od 2006 r.),  członek  Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich  UMK w Toruniu (od 2012 r.), członek Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla kandydatów na aplikację adwokacką w Bydgoszczy i w Płocku (od 2006 r.) . Dorobek naukowy obejmuje  75 pozycji. Są wśród nich monografie naukowe, studia, artykuły oraz glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego. 

    

  • dr hab. Tomasz Duraj

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany nauk prawnych o specjalności prawo pracy, na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach” (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013). Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa UŁ. 

  • prof. Walerian Sanetra

   Profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych, były wieloletni prezes i sędzia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, wykładowca Krajowej szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

    

  • dr hab Monika Gładoch

   Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Autorka wielu publikacji z prawa pracy.

    

  • dr Ewa Hofmańska

   Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2005 r. asystentka, a od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Akademii Krakowskiej im. A. Frycza Modrzewskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy i polityki społecznej.

  • dr Tomasz Niedziński

   Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego . Wykładowa  i ekspert OIRP  Warszawa . Rzecznik Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2011-2014  członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu radcowskiego.  

    

  • dr Katarzyna Roszewska

   Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Ludwika Florka na temat Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego. do stosunków pracy. Ukończyła również aplikację sędziowską, aplikację radcowską i wykonuje obecnie zawód radcy prawnego.

  • dr Artur Rycak

   Dr nauk prawnych, sędzia, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa sporów sądowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

  • sędzia Zbigniew Szczuka

   Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich; ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, w którym m. in. nadzorował sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Od 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą  problematyką prawa pracy. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy. Wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Radzie  Adwokackiej  w Warszawie, Izbie Notarialnej w Warszawie oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.  

    

  • sędzia Grażyna Szyburska-Walczak

   Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. W latach 2005-2007  oraz 2010-2012 naczelnik Wydziału Spraw z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Autorka repetytorium z ubezpieczeń społecznych (Wolters-Kluwer 2012r.). Prowadzi w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zajęcia dla aplikantów aplikacji sądowej. 

 • Studia
  Podyplomowe
  czesne 2 raty 4 raty
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace 3800 zł 4100 zł 4300 zł

  Cena czesnego obejmuje zakup dwóch książek rekomendowanych w sylabusach.

   

  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2017 r.

   

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2016 r.
  • III rata - do 1 lutego 2017 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2017 r.

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank  SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
  tytułem
  : ckp_Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych_2016/2017

 •  ZASADY REKRUTACJI

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
   Limit miejsc 65 osób!
   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

PARTNERZY STUDIÓW

do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego