Oferta

Studia podyplomowe:
Prawo dla nieprawników

 

 • Wymiar godzinowy:

  182 godzin

  • ilość semestrów: 2
  • koniec rekrutacji: 30 września 2016r.
  • początek zajęć: październik 2016r.

   10 % zniżki przy zapisie do 30 czerwca!!!

  Dla kogo?

  Adresatem studiów są wszyscy zainteresowani prawem. Ich ukończenie może być szczególnie przydatne dla osób, które z problematyką prawną spotykają się w działalności zawodowej np. przedsiębiorców, nauczycieli, funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników administracyjnych.

   

  Atuty

  • praktyczne omówienie regulacji ustawy prawnych
  • zajęcia warsztatowe skoncentrowane na przygotowywaniu pism i dokumentów
  • zajęcia prowadzone przez praktyków
  • profesjonalna kadra wykładowców

   

  Przesłanki i cele studiów

  Nadawanie jak najpełniejszego wymiaru zasadzie demokratycznego państwa prawnego wymaga krzewienia edukacji prawniczej wśród jak najszerszych kręgów społecznych. Upowszechnianie wiedzy prawniczej przynieść może wiele pożytku zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Podnoszenie poziomu znajomości prawa zwiększa skuteczność egzekwowania praw przysługujących jednostkom, sprzyja sprawności funkcjonowania jednostki w życiu zawodowym oraz zapobiega łamaniu prawa. Przyczynia się też ono do lepszego zrozumienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
   
  Studia umożliwić mają słuchaczom uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na płaszczyźnie podstawowych dziedzin prawa. Szczególny nacisk położony jest na prawo cywilne, gospodarcze, pracy, karne, podatkowe, unijne i konstytucyjne.

   

  Organizacja zajęć

  • Zajęcia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych) od października 2016 r.
  • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
  • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Liczba miejsc ograniczona
  • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. 
  1. Wprowadzenie do teorii prawa
  2. Komunikacja interpersonalna
  3. Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego
  4. Zarys systemu instytucjonalnego i prawnego Unii Eurpejskiej
  5. Proces legislacyjny w praktyce
  6. Wprowadzenie do prawa cywilnego
  7. Zarys prawa karnego i prawa wykroczeń
  8. Podstawy prawa pracy
  9. Wprowadzenie do postępowania cywilnego
  10. Wprowadzenie do postępowania karnego
  11. Zarys prawa handlowego i publicznego prawa gospodarczego
  12. Podstawy prawa administracyjnego
  13. Wprowadzenie do prawa podatkowego
  14. Zarys prawa gospodarczego Unii Europejskiej
  15. Egzamin dyplomowy

   

    Łączna liczba godzin: 182

  • prof. Zbigniew Witkowski

   Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Polsce . Od 1992 r. kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego. W l. 1999-2005 dwukrotnie dziekan Wydziału Prawa. W l. 1990-1992 doradca i sekretarz naukowy Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kad. oraz  w l.1993-1996 doradca Szefa Kancelarii Senatu RP. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP w okresie rządów premiera J. Buzka (1999-2002), późniejszego przewodniczącego PE. Redaktor naczelny „Studi polacco-italiani di Toruń”. Stypendysta Rządu Włoskiego, Senatu Republiki Włoskiej, włoskiego MSZ oraz Fundacji Lanckorońskich i Margrabiny J.S. Umiastowskiej działających w Rzymie.Autor  260 prac naukowych w tym 9 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 6 podręczników akademickich. Organizator prawniczych konferencji polsko-włoskich  i polsko-czeskich. Uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych m.in. : w Rzymie, Wenecji i w Pieve di Cadore (Włochy), w Pradze i w Lużanach (Rep. Czeska), w Kijowie (Rep. Ukrainy), w Klingenthalu (Francja), w Linzu (Austria), w Alba Iulia( Rumunia). Odbywał wykłady m.in. na uniwersytetach w Padwie, w Rzymie, w Maceracie i w Pradze. W 2006 r. odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Od 30 lat współpracuje z Uniwersytetem LUISS-a w Rzymie, w tym od kilku lat jest członkiem Rady Programowej Instytutu Badań nad Administracją Publiczną im. V.Bacheleta na Uniwersytecie LUISS (Guido Carli) w Rzymie. Od 20 lat członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu Sejmowego”, i od 2014 r. Rady Programowej czasopisma „Państwo i Prawo”, najważniejszych polskich czasopism prawniczych w zakresie prawa konstytucyjnego i parlamentarnego. W l. 2006 r.- 2009 członek  Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Ekspert Narodowego Centrum Nauki w Krakowie oraz członek  międzynarodowej grupy ekspertów ds. Ewaluacji Instytutów Naukowych Czeskiej Akademii Nauk.

  • Prof. UMK, dr hab. Marek Kolasiński

   Kierownik studiów podyplomowych Prawo dla nieprawników

   Autor licznych publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa sportu, prawa konkurencji, prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Badania naukowe prowadził m.in. podczas rocznego pobytu na Harvard Law School. Jest doświadczonym praktykiem. Był m.in. wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Rejent-Life”.

    

  • Dr Monika Wałachowska

   Doktor nauk prawnych (dziedzina: prawo cywilne), adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego UMK w Toruniu.Autorka monografii pt. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (Toruń 2007) oraz Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych (na skutek śmierci albo uszkodzenia ciała?lub rozstroju zdrowia osoby bliskiej), LexisNexis, Warszawa 2014, a także kilkudziesięciu prac naukowych z szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym odszkodowawczego, prawa medycznego, ochrony dóbr osobistych, własności intelektualnej, a także z prawa ubezpieczeniowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Współpracuje z różnymi podmiotami, prowadząc działalność opiniodawczą i szkoleniową.Z UMK związana od 2002 r. Opiekuje się Kołem Naukowym „Niematerialni UMK” zajmującym się problematyką szeroko pojętej własności intelektualnej. Odbyła staże naukowe na wydziałach prawa Universiteeit Utrecht (2003) oraz University of Oxford (2004, 2007), Max Planck Institute for Comparative and International Private Law – Hamburg (2011, 2012). Stypendystka MaxPlanck Fellowship w MaxPlanck Institute for Comparative and International Private Law Hamburgu (2012). Biegle włada językiem angielskim, zna także język francuski. W czasie wolnym uwielbia czytać kryminały. Uprawia nordic – walking i jeździ na rowerze, chętnie piecze ciasto marchewkowe, robi zdjęcia. Entuzjastka nowych smaków kulinarnych, podróży dużych i małych.

  • Dr Piotr Chrzczonowicz

   Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Handlowego na WPiA UMK; doktor nauk prawnych w zakresie prawa ze specjalnością prawo karne; adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA UMK; wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; w latach 2003 – 2006 odbył aplikację prokuratorską (w Prokuraturze Rejonowej Toruń Centrum – Zachód w Toruniu), którą zwieńczył zdaniem egzaminu prokuratorskiego (w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku); od 2007 r. radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu; w lutym 2012 r. był stypendystą Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej (pobyt stypendialny odbył w Rzymie, w Dipartimento di Giurisprudenza, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli); wieloletni Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów UMK, sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Toruniu; od 2014 r. reprezentant Krajowej Rady Radców Prawnych w Komisji Prawa Karnego Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w Brukseli; uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych; autor lub współautor ok. 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych, wśród których znajdują się liczne opracowania obcojęzyczne; miłośnik literatury faktu, muzyki baroku, win włoskich i żeglarstwa sportowego.

    

  • Dr Ewa Prejs

   Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w europejskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności problematyce harmonizacji zasad opodatkowania dochodu spółek w UE oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku. W pracy naukowej szczególną uwagę poświęca również konstytucyjnym aspektom nakładania danin publicznych. Łączy wiedzę teoretyczną z praktycznym jej wykorzystaniem. W 2005 r. złożyła egzamin państwowy i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Jest autorką wielu ekspertyz prawnych, skarg i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego oraz skarg kasacyjnych w sprawach dotyczących danin publicznych.

  • Michał Leksiński

   Konsultant Public Affairs zajmujący się sferą cyfrowej gospodarki oraz samorządów zawodowych. O 2015 związany z firmą CEC Government Relations. Wcześniej przez 2,5 roku tworzył dział komunikacji Krajowej Rady Notarialnej, gdzie zajmował się zarówno komunikacją medialną całego samorządu, jak również kontaktami z otoczeniem regulacyjnym. Jest szkoleniowcem z zakresu komunikacji interpersonalne na aplikacji notarialnej. Wcześniej doświadczenie zdobywał pracując, podczas pięciu kolejnych kampanii wyborczych, w sztabach Platformy Obywatelskiej, pełniąc między innymi funkcję regionalnego szefa sztabu. Prowadził liczne szkolenia komunikacyjne oraz działał w organizacjach pozarządowych. Absolwent kierunku marketing polityczny i komunikacja medialna na UMK w Toruniu, Absolwent kierunku "Psychologia Społeczna w Praktyce" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz kierunku „Praktyczna Psychologia Motywacji” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w  Warszawie. Ukończył London School of Public Relations. Studiował w „Szkole Mistrzów Pióra” Collegium Civitas. Brał udział w pierwszej edycji „Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności”. Prywatnie były iluzjonista, pasjonat skoków na bungee i podróży po wschodniej Azji. 

  • mec. Piotr Wrzesiński

   Adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, seminarium magisterskie z zakresu prawa handlowego oraz publicznego prawa gospodarczego („Jednoosobowa spółka komunalna”), studiował także socjologię, posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywał podczas praktyk i staży w banku, sądach oraz kancelarii adwokacko-radcowskiej, odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu następnie pomyślnie składając egzamin zawodowy, prowadzi działalność szkoleniową, między innymi z zakresu prawa działalności gospodarczej oraz prawa zamówień publicznych, członek zarządu stowarzyszenia oraz społeczny doradca organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz powiatowego.

  • Dr Barbara Brodzińska-Mirowska

   Doktor nauk humanistycznych, politolog, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Zainteresowanie badawcze skoncentrowane wokół kwestii związanych z szerokorozumianym procesem komunikacji politycznej. Autorka i współredaktorka publikacji dotyczących marketingu politycznego, komunikowania permanentnego, kwestii związanych z profesjonalizacją procesu komunikacji politycznej.

  • Kamil Mirowski

   Ekspert w zakresie tworzenia i zarządzania kampaniami o charakterze Public Affairs. W chwili obecnej pełni funkcję Public Affairs Managera dla jednej z największych firm piwowarskich w Polsce. Zanim dołączył do zespołu kierował zespołem Praktyki Gospodarki Elektronicznej w CEC Government Relations, prowadząc kampanie Public Affairs dla wiodących firm z sektora telekomunikacji, mediów oraz elektroniki użytkowej. Swoje doświadczenie we współpracy z przedstawicielami administracji publicznej oraz politykami budował prowadząc kampanie wyborcze oraz doradzając w dziedzinie komunikacji politycznej. Podczas kampanii wyborczej do Parlamentu w 2011 roku brał udział w pracach sztabu krajowego Platformy Obywatelskiej RP. Jako praktyk komunikacji politycznej prowadził zajęcia z Konsultingu Politycznego oraz Komunikacji Kryzysowej dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kamil Mirowski jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończył ze specjalizacją w marketingu politycznym i komunikacji medialnej. Jest absolwentem XVI edycji Szkoły Letniej Społeczeństwa Obywatelskiego Stowarzyszenia Szkoła Liderów oraz programu London School of Public Relations w Związku Firm Public Relations (ZFPR)

 • Studia
  Podyplomowe
  czesne 2 raty 4 raty
  Prawo dla nieprawników 5000 zł 5200 zł 5400 zł

   

  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
  • 10 % zniżki przy zapisie do 30 czerwca!!!**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

   

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2017 r.

   

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2016 r.
  • III rata - do 1 lutego 2017 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2017 r.

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank  SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
  tytułem
  : ckp_Prawo dla "nieprawników"_2016/2017

 • ZASADY REKRUTACJI

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

   

   WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322
do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego