Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 160 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 • Sędziowie,
 • Asystenci sędziów,
 • Osoby, które obecnie posiadają licencję syndyka (doradcy restrukturyzacyjnego),
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • Doradcy prawni,
 • Pracownicy firm windykacyjnych oraz oddziałów windykacyjnych w przedsiębiorstwach,
 • Pracownicy banków.

Atuty

Atuty dotyczące programu:

 1. Z kierunku "Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe" został wyodrębniony kierunek "Prawo restrukturyzacyjne", co daje możliwość głębszego i pełniejszego omówienia regulacji ustawy - Prawo restrukturyzacyjne w ujęciu praktycznym. Jest to kierunek szczególnie atrakcyjny dla tych osób, które znają Prawo upadłościowe i są jedynie zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, jako nowej dziedziny prawa.
 2. Program obejmuje zagadnienia prawne oraz ekonomiczne z nastawieniem na praktyczne przygotowanie do stosowania regulacji Prawa restrukturyzacyjnego.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

 1. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na przygotowywaniu pism i dokumentów składanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego: spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe,  sprawozdanie zarządcy i nadzorcy sądowego z czynności, sprawozdanie rachunkowe zarządcy itd.
 2. Udostępnienie słuchaczom wzorów pism uczestników i organów postępowania restrukturyzacyjnego.
 3. Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami.
 4. Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:

 1. Zajęcia prowadzone wyłącznie przez praktyków - sędziów z różnych sądów w Polsce, doświadczonych syndyków, osoby zajmujące się w praktyce restrukturyzacją przedsiębiorstw, Przewodniczącą i Członków Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do opracowania projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, Członków Zespołu, który opracował założenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości,
 2. Poprzez zróżnicowanie kadry możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach upadłościowych w Polsce.

Przesłanki i cele studiów

Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło do porządku prawnego cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne oraz zmieniło m.in. ustawę o licencji syndyka, która otrzymała nazwę ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Nowe podejście wiele zmienia w zakresie umiejętności, które będą wymagane od osób posiadających licencję lub starających się ją uzyskać. W ramach nowych procedur dłużnicy i wierzyciele będą teraz oczekiwali od nadzorców i zarządców wiedzy nie tylko z zakresu prawa restrukturyzacyjnego ale również z zakresu pomocy publicznej, funduszy pomocowych, funduszy unijnych, restrukturyzacji, ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem itd. 

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób posiadających licencję i wykonujących obecnie w postępowaniach upadłościowych zadania nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka jak również przekazanie odpowiedniej wiedzy, wyposażenie w umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania upadłościowego, ale będą reprezentowały w toku postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika lub wierzycieli.

Studia umożliwiają również przygotowanie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

 

 

Aktywność studentów

Prace badawcze i projekty praktyczne realizowane przez studentów studiów podyplomowych we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

 1. 12 maja 2017r. odbyła się na Uczelni Łazarskiego konferencja "Upadłość konsumencka. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna", podczas której referaty wygłosili również studenci studiów podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa”: Michał Hajduk oraz Monika Malinowska-Przybylska. Prelegentami na konferencji byli wykładowcy studiów podyplomowych: dr hab. Anna Hrycaj prof. Uczelni Łazarskiego, dr Patryk Filipiak, sędzia Daria Popłonyk.
 2. 27 stycznia 2017r. na Uczelni Łazarskiego odbyło się przygotowane przez Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Seminarium Naukowe „Upadłość i restrukturyzacja małżonków”.  W Seminarium brali udział studenci i wykładowcy studiów podyplomowych. Zobacz informację o Seminarium.
 3. Wykładowcy (dr hab. Anna Hrycaj prof. Uczelni Łazarskiego oraz sędzia Agnieszka Owczarewicz) i student studiów podyplomowych „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa” Albin Pawłowski przygotowali w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel wzór tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (projekt badawczy - Efektywne zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową oraz organizacja pracy wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych). Arkusz kalkulacyjny jest udostępniany również przez Krajową Izbę Doradców restrukturyzacyjnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zobacz więcej.

Organizacja zajęć

 • Zajęcia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych) od października 2017 r. – jeden zjazd w miesiącu.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Liczba miejsc ograniczona

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji

 ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kurs ekonomii i finansów oraz tworzenia planu restrukturyzacyjnego dla doradców restrukturyzacyjnych

Program

Zagadnienia ogólne Prawa restrukturyzacyjnego

1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i zagadnienia wstępne
2. Organy postępowania
3.Uczestnicy postępowania
4. Spis wierzytelności
5. Układ i zagadnienia ogólne postępowania restrukturyzacyjnego
6. Pomoc publiczna w postępowaniu restrukturyzacyjnym
7. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych
1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu
2.Przyspieszone postępowanie układowe
3. Postępowanie układowe
4. Postępowanie sanacyjne
5. Szczególne postępowania restrukturyzacyjne
6.Międzynarodowe postępowanie restrukturyzacyjne

Ekonomiczne i społeczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa

1. Warsztaty- czytanie sprawozdań finansowych
2. Mediacja i arbitraż
3. Plan restrukturyzacyjny

Wybrane zagadnienia obsługi prawnej i ekonomicznej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa

1.Postępowania sądowe z udziałem nadzorcy i zarządcy
2. Postępowanie zabezpieczające
3. Zajęcia monograficzne
4.Praca na arkuszach kalkulacyjnych
5. Zagadnienia prawa karnego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Egzamin dyplomowy

Wykładowcy

prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj

Kierownik programu
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

 

 

 

dr Adam Chmielewski

Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej
w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie:
- ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych,
- badanie sprawozdań finansowych,
- analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw,
- budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych,
- projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów,
- planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

 

sędzia Edyta Dzielińska

 

Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, od 2014 roku orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełni funkcję sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym, w którym orzekała w licznych sprawach m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2005-2007 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, od 2007 do 2011 roku Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w Wydziale V Śledczym. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Podyplomowe Studia z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości, korupcji i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, z zakresu ekonomi i finansów, podstaw przedsiębiorczości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Komisarz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

 

 

adwokat, syndyk, dr Patryk Filipiak

Adwokat i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Syndyk licencjonowany. Doktor nauk prawnych. Członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE. Członek Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. Członek Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów upadłościowych. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości. Jest absolwentem UAM w Poznaniu uhonorowanym Medalem Rektora za wybitne wyniki w nauce. Odbył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech, a także ukończył Studium Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu za najlepszy wynik uzyskany na egzaminie adwokackim w 2010 roku. Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacji, prawa spółek handlowych oraz M&A.

 

 

sędzia Monika Gajdzińska-Sudomir

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, od 2003r. orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełniła funkcję sędziego komisarza w kilkuset sprawach, w tym w postępowaniach upadłościowych  spółek giełdowych. Orzekała w Sądzie Okręgowym w Warszawie -  Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wielokrotnie była członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniach dla aplikantów aplikacji ogólnej, radcowskich i adwokackich. Prelegent na konferencjach. Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania cywilnego. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie. Na przełomie 2014 i 2015 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Główny Specjalista w Departamencie Prawa  Cywilnego, w ramach których brała czynny udział w pracach nad nowelizacją prawa upadłościowego oraz w pracach zespołu powołanego do stworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

 

 

 

mgr Grzegorz Kozub

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. Zainteresowania koncentruje na tematyce związanej z prawem upadłościowym i naprawczym, w szczególności na problematyce organów postępowania upadłościowego, upadłości konsumenckiej, deweloperskiej, oraz prawie cywilnym oraz gospodarczym. Autor artykułów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa upadłościowego poświęconą instytucji Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

sędzia Agnieszka Owczarewicz

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, zaś od 2012 Przewodniczący XXVI Wydziału Gospodarczego. W latach 2006-2010 wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st  Warszawy ds. gospodarczych. W latach 2010-2012 członek Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zaś w latach 2011-2014 członek komisji przeprowadzających zawodowe egzaminy radcowskie, adwokackie i notarialne. Współautorka publikacji  "Sądowe postępowanie gospodarcze- Vademecum przedsiębiorcy"

sędzia Monika Pawłowska

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy.

sędzia Arkadiusz Zagrobelny

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, od 2003 r. orzekający w X Wydziale dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W latach 2011/2014 orzekał w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydziale Gospodarczym (w ramach delegacji). Zastępca Przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych (2013/2014). Wykładowca na szkoleniach dla syndyków i aplikantów. Współautor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

 

 

radca prawny, syndyk Piotr Zimmerman

Radca prawny, specjalizujący się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Prowadzi działalność dydaktyczną. Wykłada prawo upadłościowe i naprawcze na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził szkolenia dla syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, aplikantów sądowych, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie, Najwyższej Izby Kontroli, BCC, BGŻ, PKO BP i innych. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek (np. Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2012, zorganizowany w dniu 9 listopada 2012 r. przez Instytut Allerhanda). Jest autorem dwóch wydań "Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego" (Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1 w 2007, wyd. 2 w 2012). Publikacje Mec. Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej, jest autorem cyklu artykułów dla tygodników Prawo w Firmie oraz Firma i Prawo, a także ekspertem m.in.: Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN CNBC.  Członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego.

 

 

 

sędzia Anna Żuława

Sędzia. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego, zdobyte i ugruntowane podczas aplikacji sądowej, jak również wieloletniej pracy, w tym w charakterze asystenta sędziego (w okresie od stycznia 2008 roku do marca 2012 roku) pod kierunkiem Przewodniczącego X Wydziału ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - Sądzie Gospodarczym, a następnie od marca 2012 roku do chwili obecnej - na stanowisku Sędziego we wspomnianym Wydziale. Patron i wykładowca aplikantów kierowanych w ramach szkoleń przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Na przełomie 2014 i 2015 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości jako Główny Specjalista w Departamencie Prawa  Cywilnego, w ramach których brała czynny udział w pracach nad nowelizacją prawa upadłościowego oraz w pracach zespołu powołanego do stworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości.

 

 

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo restrukturyzacyjne5500 zł5700 zł5900 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

(Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Prawo restrukturyzacyjne jest posiadanie dyplomu magisterskiego)

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322