Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2017r.
Początek zajęć II połowa października 2017r.

Opis studiów

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, pracowników organów administracji podatkowej i skarbowej, pracowników firm zajmujących się obsługą obrotu podatkowego, księgowych, prawników, ekonomistów oraz przedsiębiorców. Warunkiem złożenia aplikacji jest ukończenie studiów wyższych I stopnia.

 

Atuty

 • kompleksowe przygotowanie do obsługi obrotu podatkowego
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków, w tym sędziów NSA, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów oraz nauczycieli akademickich
 • zajęcia praktyczne prowadzone w oparciu o metodę case-study
 • duży blok zajęć praktycznych prowadzonych przez prawników z największych polskich kancelarii prawnych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego (kazusy, analiza pytań na egzamin na doradcę podatkowego, pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym)
 • konkurencyjna cena
 • elastyczny system płatności
 • Uczymy pisania odwołań i zażaleń w postępowaniu administracyjnym oraz skarg do WSA

Cel studiów

Celem studiów jest opanowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego, prawa skarbowego oraz rachunkowości koniecznych do profesjonalnej obsługi obrotu podatkowego i skarbowego. Założeniem studium jest ponadto przygotowane słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

 

Organizacja, metodologia zajęć i wymiar godzin

 • Program studiów podzielony jest na dwa semestry. Łącznie ok. 180 godzin.
 • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.
 • Studia rozpoczną się w drugiej połowie października 2016 r.
 • Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów. W programie przewiduje się m.in. opracowywanie pism procesowych w postępowaniu podatkowym oraz analizę podatkową na podstawie kazusów.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
 • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Warunki ukończenia studiów

 • zaliczenie 6 modułów na podstawie testów jednokrotnego wyboru (egzaminów cząstkowych), rozwiązanych kazusów i zadań (np. opracowanie odwołania i zażalenia w postępowaniu administracyjnym),
 • uczestnictwo w minimum 70% zajęć.

Program

Moduł I. Wprowadzenie do prawa podatkowego i zagadnienia ogólne

 • Wprowadzenie do prawa podatkowego
 • Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Prawo podatkowe a prawo cywilne i handlowe  
 • Podstawy międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych     
 • Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego. Opinia prawna w sprawie podatkowej

Moduł II. Materialne prawo podatkowe (60 g.)

 • Ogólne materialne prawo podatkowe ? zobowiązania podatkowe (działy I i III Ordynacji podatkowej)
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy i podatek od gier
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek  dochodowy  od  osób fizycznych 
 • Podatki i opłaty lokalne  pobierane przez organy gmin  
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od spadków i darowizn

Moduł III. Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe

 • Postępowanie administracyjne przez organami podatkowymi, w tym praktyczne aspekty składania pism procesowych
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi, w tym skarga do WSA i pisma procesowe w sprawach podatkowych
 • Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające  w administracji
 • Organy podatkowe i kontrola podatkowa
 • Prowadzenie ewidencji podatkowych. Deklaracje podatkowe 

Moduł IV. Organy kontroli skarbowej i należności skarbowe. Prawo karne skarbowe

 • Organy kontroli skarbowej. Kontrola skarbowa
 • Opłata skarbowa
 • Prawo karne skarbowe ? wybrane zagadnienia 

Moduł V. Rachunkowość

 • Podstawy rachunkowości

Moduł VI. Prawo celne

 • Wybrane zagadnienia prawa celnego

Program obujmuje 180 h, w tym około 150 godzin praktycznych.

Wykładowcy

dr Artur Rycak, sędzia

Kierownik kierunku

W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie. 1998 - egzamin sędziowski. W latach 1997-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od listopada 2000 asesor w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Nominowany na sędziego w październiku 2003 r. W latach 2003-2016 sędzia orzekający w Sądzie Rejonowym w Chełmie, Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie i Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, a także sędzia delegowany do Departamentu Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2009 r. wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego i sporów sądowych. Prowadził szkolenia dla sędziów, aplikantów sądowych, radców prawnych, prezesów spółek handlowych, działów kadr, dyrektorów i urzędników sądów i prokuratury. Referent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.  

Ireneusz Krawczyk, radca prawny

Reprezentuje klientów w sprawach podatkowych. Od roku 1993 zajmuje się problematyką ogólnego prawa podatkowego w praktyce i teorii prawa. W latach 1998 - 2001 zastępca dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru w Ministerstwie Finansów. W rankingu przeprowadzonym w 2012 r. przez Dziennik Gazeta Prawna uznany za najlepszego w Polsce eksperta w kategorii "Spory przed sądami". Dotychczas prowadził  ponad 500 spraw podatkowych przed organami administracji podatkowej, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Obywatela. Autor  ponad  100  publikacji z zakresu prawa podatkowego ("Egzekucja i przerwanie biegu przedawnienia"),  komentarzy do ustaw podatkowych, w tym komentarzy do Ordynacji podatkowej (Ordynacja podatkowa w praktyce, Infor, 1998; Ordynacja podatkowa - komentarz do nowelizacji, CH Beck, 2006; Wzory pism  podatkowych, Wydawnictwo ABC, 2000 i 2003). Wykładowca  na wielu szkoleniach z zakresu prawa podatkowego adresowanych do radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych i notariuszy.

Sławomir Łuczak, radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Doradców Podatkowych. W latach 1994-1995 student Catholic University of Louvain La-Neuve (Belgia) - studia w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Od 2001 r. radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, celnym i dewizowym. Od 1998 r. prawnik w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie, a od 2007 r. jeden z partnerów w tej kancelarii. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Association Europe'nne d'Etudes Juridiques et Fiscales (AEEJF). Doradca w licznych projektach z zakresu postępowania podatkowego oraz M&A i restrukturyzacji. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, m. in. dla "Dziennika Gazety Prawnej", "Rzeczpospolitej".

Tomasz Siennicki, doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii KNDP Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał początkowo w organach podatkowych, a od 2005 r. wykonując zawód doradcy podatkowego. Doradza klientom z większości branż, w tym paliwowej, energetycznej, budowlanej i reklamowej. Świadczy usługi doradztwa podatkowego oraz reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie specjalistycznej, jak również współautor docenianych wśród fachowców komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydawanych przez wydawnictwo C.H. Beck. Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego działającej od 2014 r. przy Ministrze Finansów. Specjalista od podatków pośrednich.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Prawo podatkowe4900 zł5100 zł5300 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

(Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Prawo podatkowe jest posiadanie co najmniej wykształcenia I stopnia)

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów