Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 168 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

1)     Osoby, które nie posiadają wykształcenia prawniczego;
2)     Pracownicy banków i sektora finansowego,
3)     Urzędnicy państwowi,
4)     Ekonomiści, osoby zarządzające przedsiębiorstwami,
5)     Doradcy podatkowi,
6)     Osoby, które nie posiadając wykształcenia prawniczego przygotowują rozprawę doktorską z dyscypliny - prawo.

Atuty:

Atuty dotyczące programu:

1. Program obejmuje zagadnienia prawne z nastawieniem na praktyczne stosowanie prawa przez osoby, które nie wykonują zawodów prawniczych.
2. Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie kazusów, w szczególności z zakresu postępowania rejestrowego (zakładanie i rejestrowanie spółki przez Internet - na portalu S24), analiza uchwał organów spółek i analiza kazusów z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek, odpowiedzialności członków zarządu oraz ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
3. Program pozwala na przygotowanie do egzaminów uzupełniających w przewodzie doktorskim z dyscypliny - Prawo dla osób, któe nie mają wykształcenia prawniczego

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:
1. Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na praktycznym stosowaniu prawa.
2. Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami w formie prezentacji multimedialnych, kazusów, opracowań tekstowych.
3. Szerokie odwoływanie w ramach zajęć do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
4. Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:
1. Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa.
2. Poprzez zróżnicowanie kadry możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach w Polsce.

Przesłanki:

Podstawowa znajomość prawa jest istotna w wielu dziedzinach życia i potrzebna osobom wykonującym różne zawody. W sposób szczególny znajomość prawa potrzebna jest ekonomistom, którzy zarządzają przedsiębiorstwami.
Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych dziedzin prawa, wykształcenie umiejętności samodzielnej interpretacji tekstu aktu prawnego oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych.
Studia przygotowują osoby, które nie posiadają wykształcenia prawniczego do zdania egzaminów uzupełniających w przewodzie doktorskim.

Cele studiów:

1)     Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych dziedzin prawa;
2)     Zdobycie wiedzy z zakresu podstaw teorii prawa;
3)     Zdobycie wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, zasad ustroju państwa;
4)     Zdobycie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego w tym również z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
5)     Zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu postępowań sądowych;
6)     Wykształcenie umiejętności samodzielnej interpretacji tekstu aktu prawnego i samodzielnego dokonywania prawnej subsumpcji stanu faktycznego;
7)     Wykształcenie umiejętności przygotowywania umów oraz pism procesowych;
8)     Rozwinięcie świadomości prawnej;
9)     Przygotowanie do egzaminów uzupełniających w przewodzie doktorskim.

Organizacja zajęć

-    Zajęcia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych) od października 2017 r.
-   Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
-    Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
-    Liczba miejsc ograniczona

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Program

  Teoria prawa i prawo publiczne (46h)

  1.    Teoria prawa;
  2.    Prawo konstytucyjne;
  3.    Prawo karne;
  4.    Prawo administracyjne.

  Prawo prywatne (52h)

  1.    Prawo cywilne;
  2.    Prawo handlowe;
  3.    Prawo rodzinne i opiekuńcze;
  4.    Prawo pracy.

  Postępowania sądowe (48h)

  1.    Postępowanie cywilne
  2.    Postępowanie karne
  3.    Postępowanie administracyjne

  Prawo międzynarodowe (20h)

  1.    Prawo europejskie
  2.    Prawo międzynarodowe publiczne
  3.    Prawo międzynarodowe prywatne

  Egzamin dyplomowy (2h)

   

   

   

   

  Wykładowcy

  Wykładowcy

  Edyta Dzielińska

  dr hab. Anna Hrycaj

  Profesor nadzwyczajny
  Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

  sędzia Aneta Komenda sędzia Aneta Komenda

  dr Sebastian Ładoś

  prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj

  Kierownik programu
  Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

   

   

   

  sędzia Edyta Dzielińska

   

  Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, od 2014 roku orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pełni funkcję sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od 2011 roku Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w V Wydziale Karnym, w którym orzekała w licznych sprawach m.in. z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego. W latach 2005-2007 Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, od 2007 do 2011 roku Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, w Wydziale V Śledczym. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Podyplomowe Studia z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości, korupcji i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim, a także Studium Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa karnego w tym prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego procesowego, z zakresu ekonomi i finansów, podstaw przedsiębiorczości, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Komisarz Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

   

   

  sędzia Aneta Komenda

  Sędzia, Naczelnik Wydziału Prawa Rejestrów w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2001 do 2005 roku sędzia Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Od 2005 roku sędzia XI Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. W latach 2005 do 2011 Kierownik Sekcji Stowarzyszeń. Od 2011 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmuje się nowelizacją przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego oraz postępowanie rejestrowe. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

  sędzia dr Sebastian Ładoś

  doktor nauk prawnych. Sędzia orzekający w sprawach karnych i karnych skarbowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Prawa Administracji (prawo karne procesowe, kryminologia). 

  Opłaty za studia

  Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
  Prawo - kompendium wiedzy prawniczej5900 zł6100 zł6300 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

  *cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

  Terminy płatności

  Płatność jednorazowa

  • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Płatność ratalna

  Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 1 lutego 2017 r.

  Terminy płatności czesnego w czterech ratach

  • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
  • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
  • III rata - do 1 lutego 2018 r.
  • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego

  Deutsche Bank Polska S.A.
  29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

  tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

  Zasady rekrutacji

  1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
  2. Kandydaci muszą posiadać dyplom inżyniera
  3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
  4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  (Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku Prawo dla ekonomistów i osób bez wykształcenia prawniczego jest posiadanie dyplomu magistra).

   

  WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

  *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

   

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

   

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

  Zobacz także