Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 180 godzin
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla kogo?

 • Osoby, które zajmują się windykacją wierzytelności bankowych
 • Pracownicy banków,
 • Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • Radcy prawni i aplikanci radcowscy.

 

Atuty

 • Tematyczne dostosowanie programu studiów do określonej podmiotowo grupy odbiorców - banki i podmioty sektora finansowego,
 • Ujęcie w programie aktualnych zagadnień związanych z dochodzeniem wierzytelności bankowych (problematyka bankowego tytułu egzekucyjnego i alternatywnych sposobów dochodzenia wierzytelności, nowe prawo restrukturyzacyjne, zmiany w prawie upadłościowym, aktualne problemy współpracy z funduszami inwestycyjnymi),
 • Kadra wykładowców, w skład której wchodzą uznani praktycy i teoretycy sektora bankowego, sędziowie, adwokaci i radcowie prawni oraz komornicy.
 • Nacisk na praktyczną stronę kształcenia - zajęcia będą obejmowały analizę przypadków, ćwiczenia z zakresu przygotowywania dokumentacji i pism procesowych

 

Przesłanki i cele studiów

Z punktu widzenia bezpieczeństwa działalności bankowej istotne znaczenie ma skuteczna windykacja należności przeterminowanych, a na wcześniejszym etapie - właściwe zabezpieczanie wierzytelności bankowych. Zagadnienia te nabierają szczególnego znaczenia w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015r. (P 45/12), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania (art. 32 ust. 1 Konstytucji). Jednocześnie Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej przepisów regulujących dopuszczalność wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, aby umożliwić zakończenie spraw w toku oraz wydanie przez ustawodawcę odpowiednich przepisów intertemporalnych.

Wobec braku możliwości wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych tym bardziej istotne będzie posiadanie wiedzy i umiejętności gwarantujących sprawne i skuteczne odzyskiwanie należności bankowych z wykorzystaniem dostępnych instrumentów postępowania cywilnego, postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz egzekucji sądowej.

Studia obejmują zagadnienia z zakresu zabezpieczania wierzytelności z uwzględnieniem specyfiki zabezpieczania wierzytelności bankowych, zagadnienia dotyczące dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem postępowania nakazowego oraz zagadnienia egzekucji sądowej.

Studia obejmują również zagadnienia z zakresu Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego jako zupełnie nowej gałęzi prawa, które będzie miała zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców, a przez to również dla banków. Ustawa z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. istotnie zmienia pozycję banku jako wierzyciela.

W programie studiów znalazły się również zagadnienia związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych, w tym omówienie regulacji prawa bankowego dotyczących transakcji z funduszami.

Program

 • Dochodzenie wierzytelności bankowych w postępowaniu cywilnym i karnym
 1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym - zagadnienia ogólne i postępowanie dowodowe
 2. Zabezpieczenia wierzytelności bankowych
 3. Postępowania nakazowe i elektroniczne postepowanie upominawcze
 4. Alternatywne sposoby dochodzenia wierzytelności bankowych
 5. Postępowanie zabezpieczające
 6. Odpowiedzialność członków zarządu
 7. Odpowiedzialność małżonków
 8. Skarga pauliańska
 9. Prawo wekslowe
 10. Bank jako pokrzywdzony w procesie karnym
 11. Dochodzenie wierzytelności bankowych za granicą
 • Dochodzenie wierzytelności bankowych w postępowaniu egzekucyjnym
 1. Postępowanie klauzulowe
 2. Podstawy wszczęcia egzekucji i wniosek egzekucyjny
 3. Organy postępowania egzekucyjnego
 4. Egzekucja z ruchomości
 5. Egzekucja z praw i wierzytelności
 6. Egzekucja z nieruchomości i przedsiębiorstwa
 7. Środki obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 8. Koszty postępowania egzekucyjnego
 • Dochodzenie wierzytelności bankowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 2. Organy i uczestnicy postępowania
 3. Spis wierzytelności
 4. Układ i zagadnienia ogólne postępowania restrukturyzacyjnego
 5. Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych
 6. Uprawnienia banku jako wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 7. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
 8. Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na dochodzenie należności banku
 • Dochodzenie wierzytelności bankowych w postępowaniu upadłościowym
 1. Podstawy ogłoszenia upadłości i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 2. Przebieg postępowania po ogłoszeniu upadłości
 3. Zgłoszenie wierzytelności i lista wierzytelności
 4. Podział funduszy masy upadłości
 5. Uprawnienia banku jako wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
 • Fundusze Inwestycyjne
 1. Podstawy prawne
 2. Organy funduszy inwestycyjnych
 3. Rodzaje Funduszy
 4. FIZAN

  a.    Dokumenty korporacyjne
  b.    Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna
  c.    Przedmiot lokat
  d.    Ograniczenia i zakazy inwestycyjne
  e.    Wycena aktywów
  f.    Certyfikaty inwestycyjne ? zbywalność, uprawnienia posiadaczy

 5. Transakcje z FIZAN

a.    Wymogi z prawa bankowego
b.    Przykładowe schematy transakcji przy współpracy z dłużnikiem
c.    Przykładowe schematy transakcji bez udziału dłużnika
 

Łączna liczba godzin:180

Wykładowcy

Wykładowcy

Michał Babicz

dr Maria Łucja Bogajewska

Adiunkt

dr Tadeusz Białek dr Tadeusz Białek

dr Patryk Filipiak

dr hab. Anna Hrycaj

Profesor nadzwyczajny
Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Bartosz Sierakowski

dr Ewa Tamara Szuber - Bednarz

prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj

Kierownik programu
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

 

 

 

Michał Babicz

Adwokat i partner zarządzający w FilipiakBabicz Kancelaria Prawna, odpowiada merytorycznie za departamenty postępowań spornych. Członek zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa gospodarczego, w ramach którego bierze udział w pracach grupy "Zwiększenie efektywności rozstrzygania sporów". Aktywnie działa również na forum Związku Banków Polskich jako ekspert grupy powołanej w celu zbadania sytuacji prawnej stron umów kredytowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego uchylającego przepisy dotyczące BTE. Jest także członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska. Prowadził wykłady szkoleniowe na rzecz członków samorządu adwokackiego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, coroczne ogólnopolskie wykłady szkoleniowe na rzecz członków Krajowej Rady Komorniczej, a także wykłady dla studentów: WPiA Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Jako prelegent brał także udział w szkoleniach organizowanych między innymi przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Jest autorem publikacji obejmujących tematykę postępowania cywilnego, postępowania egzekucyjnego oraz prawa wekslowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa procesowego, w szczególności postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego. Prowadzi bieżącą obsługę banków w zakresie zaawansowanych postępowań spornych, najbardziej skomplikowanych procesów windykacyjnych i egzekucyjnych. W polu jego zainteresowań pozostają także sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości i zabezpieczaniem procesów inwestycyjnych.

dr Tadeusz Białek

Doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno - Legislacyjnego Związku Banków Polskich, radca prawny. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego i regulacji dotyczących rynku finansowego Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu

adwokat dr Maria Łucja Bogajewska

Adwokat, doktor nauk prawnych. Od 2015 roku dyrektor Departamentu Prawnego Quantum Asset Management sp. z o.o. - spółki zarządzającej SGB - FIZAN.  Członek Rady Nadzorczej spółek publicznych. W maju 2013 roku obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pracę doktorską zatytułowaną "Odpowiedzialność karna syndyka za szkodliwe nadużycie władzy". W 2012 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Stypendystka programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy (2005/2006). Odbyła staże w wiodących kancelariach niemieckich. Prelegentka na polsko - niemieckich sympozjach z zakresu prawa karnego w Poznaniu oraz Bayreuth i konferencjach z zakresu prawa spółek. Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek oraz transakcjach fuzji i przejęć. Jej praktyka obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital przy aktywizacji, a następnie transakcjach wyjścia ze spółek portfelowych. Koordynuje prace począwszy od przygotowania struktury prawnej transakcji, prowadzenia badania due diligence oraz przygotowania i negocjacji dokumentów transakcyjnych. Obecnie koordynuje prace dotyczące projektów w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym ich oddłużania przy wykorzystaniu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Była wykładowcą prawa handlowego oraz prawa cywilnego w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładała również na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Upadłościowego oraz należała do kadry dydaktycznej kierunku Restrukturyzacja i Likwidacja Przedsiębiorstwa w Postępowaniu Upadłościowym prowadzonej w ramach Akademii Menadżera przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego oraz prawa karnego.

adwokat, syndyk, dr Patryk Filipiak

Adwokat i partner w kancelarii FilipiakBabicz Kancelaria Prawna. Syndyk licencjonowany. Doktor nauk prawnych. Członek międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE. Członek Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. Członek Zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów upadłościowych. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości. Jest absolwentem UAM w Poznaniu uhonorowanym Medalem Rektora za wybitne wyniki w nauce. Odbył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech, a także ukończył Studium Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Został nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu za najlepszy wynik uzyskany na egzaminie adwokackim w 2010 roku. Jest autorem kilkunastu publikacji obejmujących tematykę prawa upadłościowego, prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz postępowania cywilnego, a także współautorem komentarza do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacji, prawa spółek handlowych oraz M&A.

 

 

r.pr. Bartosz Sierakowski

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym. W swojej praktyce zawodowej uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych i naprawczych, doradzając zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom.    Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu ww. dziedzin prawa. Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów poświęconych zagadnieniom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, współautorem komentarza praktycznego do ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (komentarz wydawany cyklicznie przez DGP - Firma i Prawo). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

 

 

dr Ewa Tamara Szuber - Bednarz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, doktor nauk  prawnych w specjalności prawo międzynarodowe. Członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Ekspert Zewnętrzny ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020, Członek Rady Programowej UTW przy PWSZ w Koninie, Członek w Wielkopolskim Instytucie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Poznaniu.  Organizator licznych konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz seminariów naukowych. Członek komitetów organizacyjnych w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Pełniła funkcję dziekana Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, następnie dziekana Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, oraz prorektora ds. studenckich w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.  Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa egzekucyjnego, międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, prawa pracy oraz prawa karnego i administracyjnego zarówno w języku polskim, jak i niemieckim, angielskim, rosyjskim. Uczestnik licznych konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Dochodzenie wierzytelności bankowych4800 zł5000 zł5200 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Deutsche Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom magistra prawa lub administracji
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 Wymóg rekrutacyjny:

Ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia lub jednolite studia magisterskie

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

 

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

 

Partnerzy studiów