Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 240 godzin
Ilość semestrów 2
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Opis studiów

Dla kogo?

  Studia są kierowane do szerokiej grupy odbiorców. Z jednej strony do decydentów biznesowych, kadry zarządzającej, członków komitetów sterujących, z drugiej strony również do kierowników projektów wdrożeniowych, administratorów, użytkowników kluczowych czy też obecnych lub przyszłych konsultantów.

  Utworzenie grupy osób reprezentującej różne obszary zarządzania, perspektywy funkcjonalne i branżowe jest ideą nadrzędną w nowym programie studiów. Pozwala to na spojrzenie na organizację i sam projekt wdrożenia w sposób wielowymiarowy i zintegrowany, a takie z definicji są wszystkie projekty wdrożenia systemów informatycznych klasy ERP.

  Studia kierowane są, zatem do pracowników firm wdrażających lub rozwijających system klasy ERP np. SAP (użytkowników kluczowych), kadry kierowniczej, w tym kierowników modułowych, kierowników projektów, kierowników funkcyjnych oraz menadżerów firm i organizacji, w tym administracji publicznej, które planują wdrożenie lub już korzystają z systemu informatycznego klasy ERP.

  Studia również będą kierowane do sektora MSP, dla którego również będzie dostępna dedykowana aplikacja informatyczne klasy ERP SAP Business One (tzw. „mały SAP”).

   Atuty

   • zajęcia są prowadzone na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP
   • 70% zajęć jest realizowanych w formie laboratoriów komputerowych przez doświadczonych konsultantów, doradców biznesowych - użytkowników systemu
   • słuchacze uzyskują praktyczne umiejętności projektowania, planowania, wdrażania i utrzymania platformy SAP ERP
   • słuchacze praktykujący menedżerowie uzyskują umiejętności wykorzystania informatycznego wsparcia decyzji kierowniczych

   Przesłanki i cele studiów

   Bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów SAP (ok. 1450 ogłoszeń z dnia 10.06.2013).

   Spojrzenie intermodułowe, z różnych poziomów sterowania i zarządzania projektem nie jest wprawdzie zadaniem łatwym, ale niezbędnym w celu zapewnienia wysokiej sprawności projektowej. Prawdą jest również to, że wiele projektów ERP nie jest zarządzanych w poprawny sposób, co może istotnie stanowić „jedno z najgorszych doświadczeń dla organizacji”. Tym bardziej, występujące w praktyce negatywne przykłady złego zarządzania projektem, sugerują podjęcie wysiłku o charakterze edukacyjnym opartym na tzw. dobrych praktykach biznesowych.

   Celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektem informatycznym klasy ERP  tj. wyboru, przygotowania, wdrożenia, utrzymania i rozwoju, zintegrowanych systemów informatycznych w nowoczesnym środowisku biznesowym na przykładzie wybranego oprogramowania firmy np. SAP (SAP ERP i SAP Business One – tzw. „mały  SAP”).

    

   Organizacja zajęć

   • studia trwają 2 semestry
   • Zajęcia odbywają się w trybie co 2 tygodnie (sobota-niedziela) po 8 godzin / 1 dzień.

   Warunkiem ukończenia studiów jest:

   • Uzyskanie zaliczeń z każdego przedmiotu kształcenia;
   • Co najmniej 70% obecności;
   • Zdanie pisemnego egzaminu dyplomowego (praca pisemna w oparciu o zadania zdefiniowane w programie SAP - praca pisemna w wykorzystaniem programu SAP, czyli pytania będą zdefiniowane w taki sposób, aby rozwiązanie były dostępne po wykonaniu odpowiednich działań w SAP. W wyniku wykonania tych zadań słuchacze dostarczą w wersji elektronicznej odpowiedzi).

    Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
    Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
    Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

    Program

    Program obejmuje 240 h, w tym: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria i warsztaty.

    Ramowy program studiów obejmuje następujące zakresy tematyczne:

    • Zarządzanie projektami -wprowadzenie (24h)
    • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP - przegląd (16h)
    • Wprowadzenie do zarządzania projektem ERP (16h)
    • ERP w praktyce* (24h)
    • Gospodarka materiałowa (MM) (16h)
    • Planowanie i zarządzanie produkcją (PP) (16h)
    • Sprzedaż i dystrybucja (SD) (16h)
    • Rachunkowość finansowa (FI) (16h)
    • Rachunkowość zarządcza / Controlling (CO) (16h)
    • Zarządzanie projektowe (PS) (16h)
    • Zarządzanie kadrami (HR) (16h)
    • Wprowadzenie do kastomizacji systemu ERP (32h)
    • Zarządzanie karierą w SAP (12h)
    • Egzamin dyplomowy 4h
     *Dla "ERP w praktyce": propozycja tematów
    • Aplikacje klasy SAP Business Intelligence (BI) (8h)
    • SAP Business One - ERP dla MŚP (8h)
    • Mapowanie procesów (IBM / BPM) (8h)

    Opłaty za studia

    Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
    Zarządzanie projektem ERP8500 zł8700 zł8900 zł
    • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

    *cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
    **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

    Terminy płatności

    Płatność jednorazowa

    • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

    Płatność ratalna

    Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 1 września 2017 r.

    Terminy płatności czesnego w czterech ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 1 maja 2017 r.
    • III rata - do 15 września 2017 r.
    • IV rata - do 15 grudnia 2017 r.

    Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

    Uczelnia Łazarskiego
    Alior Bank  SA O/Warszawa
    59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
    tytułemckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

    Zasady rekrutacji

    O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych tj. złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie.

    1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
    2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
    3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
    4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

    WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

    • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
    • CV
    • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
    • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

    OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

    • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
    • dowodu wpłaty czesnego
    • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

     

    *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

     

    KONTAKT

    Centrum Kształcenia PodyplomowegoUczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

    Sektor "E" pokój 56

    e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

    tel. 22 54-35-322

     

     

    Partnerzy studiów

    Zobacz także