Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 184 godziny
Ilość semestrów 2
Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2017r.
Początek zajęć II połowa października 2017r.
Ilość miejsc 20

Opis studiów

Dla kogo?

•    absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie),
•    osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie,
•    osoby zaangażowane w działalność związkową,
•    prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni),
•    menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR,
•    właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
•    pracownicy działów kadr,
•    pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach.

  Atuty

   • kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora
   • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu
   • program realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji
   • uzyskanie certyfikatów PCM  z zakresu mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych i pracowniczych
   • możliwość wpisu na listę mediatorów sądowych Polskiego Centrum Mediacji  (po spełnieniu wymogów formalnych i odbyciu stażu w PCM)
   • wykładowcy to praktycy zawodu – prawnicy, ekonomiści, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE

    Przesłanki i cele studiów

    Negocjacje i mediacje to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie. Szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami  na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia, bez wygranych i przegranych stron. Instytucja powszechnie stosowana w Europie i na świecie w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na udział w mediacjach decyduje się 90% przedsiębiorców. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym. Program studiów jest alternatywą dla rozproszonych szkoleń i kursów.  Zakłada kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (gospodarczych i pracowniczych), prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie położony jest nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu. Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach,  działalności społecznej i związkowej.

    Celem kształcenia jest :

    • kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów do prowadzenia negocjacji i mediacji cywilnych-gospodarczych i pracowniczych ;
    •  zapoznanie słuchaczy z problematyką pracy mediatora w polskim systemie prawa ;
    • przygotowanie słuchaczy do prowadzenia  mediacji cywilnych –gospodarczych oraz pracowniczych w sytuacji wystąpienia konfliktu w miejscu pracy ( udział w symulacjach mediacji) ;
    • przekazanie wiedzy  o uwarunkowaniach;
    • prawnych prowadzenia mediacji pracowniczych oraz cywilnych-gospodarczych;
    • przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania przydatnej w rozumieniu mechanizmów rządzących organizacją /przedsiębiorstwem;
    • kształtowanie wiedzy oraz umiejętności  z zakresu teorii konfliktu ;
    • kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w biznesie i przekształcania ich w konstruktywne rozwiązania;
    • nabycie praktycznych umiejętności komunikacji interpersonalnej i kształtowania wizerunku mediatora.

     

    Organizacja zajęć

    • świadectwo ukończenia studiów otrzymuje osoba, która ukończyła:

    o    moduł podstawowy              
    o    moduł  specjalizacyjny
    o    moduł dyplomowy

    • studia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobotnio - niedzielnych); 
    • forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu, obowiązkowe uczestnictwo w symulacjach mediacji, zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.

    Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów.
    Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
    Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

    Program

    Elementy i podstawy procesu negocjacji i mediacji

    • Podstawy negocjacji – teoria, strategie, taktyki negocjacyjne
    • Trening  technik negocjacyjnych
    • Negocjacje w biznesie Strategie i techniki . Relacje z partnerami/klientami.
    • Teoria konfliktu. Mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
    • Mediacja a inne alternatywne metody rozwiązywania  i rozstrzygania sporów. Akty prawne. Mediacja w Europie i na świecie. Mediacja sądowa i pozasądowa. 4ha
    • Standardy i zasady prowadzenia mediacji ,przebieg  i etapy mediacji. Typy mediacji i różne role mediatora. Etyka i kompetencje mediatora. Monolog mediatora

    Konflikt w biznesie – prawo i ekonomia

    • Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
    • Specyfika sporów między gospodarczych. Renegocjowanie umów w biznesie.
    • Podstawy nowoczesnego zarządzania minimalizujące ryzyko wystąpienia konfliktu
     (zarządzanie organizacją / przedsiębiorstwem /zasobami ludzkimi )
    • Windykacja długów. Sądowe postępowanie egzekucyjne.

    Praktyka mediacji

    • Mediacje cywilne-gospodarcze- specyfika , aspekty prawne , ugoda – 6h
    • Mediacje cywilne-gospodarcze, mediacje B2B, mediacje sądowe i pozasądowe , procedury i stosowanie-  symulacje  30
    • Mediacje w sporach pracowniczych – specyfika sporu w miejscu pracy , uwarunkowania prawne, udział i rola mediatora 6h
    • Mediacje pracownicze – sądowe i wewnątrzorganizacyjne; konflikt w miejscu pracy, udział mediatorów zewnętrznych i wewnętrznych, lobbing; procedury i stosowanie-  symulacje 24 h
    • Praktyka mediacji w sądach powszechnych. Oczekiwania sądu wobec mediatorów – 6h

    Doskonalenie umiejętności mediacyjnych i negocjacyjnych

    • Kompetencje psychologiczne mediatora – podstawy komunikacji interpersonalnej
    • Trening  umiejętności komunikacyjnych
    • Emocje i stres w czasie negocjacji/mediacji . Manipulacja ,perswazja, wywieranie wpływu.
    • Wizerunek i autoprezentacja negocjatora/mediatora. Podstawy retoryki.

    Seminarium przygotowujące do egzaminu dyplomowego. Rozmowa kwalifikacyjna poprzedzająca wpisanie studenta na listę mediatorów PCM.

    Egzamin

    Wykładowcy

    Anna Kurzępa

    Dziennikarz lubelskiego oddziału Telewizji Polskiej. Doświadczenie szkoleniowe w zakresie autoprezentacji  i kreowania wizerunku , wystąpień medialnych i publicznych. Współpracuje m.in. z KUL i Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

    Przemysław Buczkowski

    Adwokat, partner zarządzający kancelarii "Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci" sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

    Krzysztof Ciepliński

    Adiunkt Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Prowadzi wykłady, seminaria oraz treningi  z zakresu diagnozy psychologicznej, wspomagania rozwoju osobistego, dynamiki grupowej, komunikacji interpersonalnej, psychologii zdrowia.

    dr Małgorzata Gałązka - Sobotka

    Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego

    Pełni funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownika kierunku MBA w Ochronie Zdrowia. Od 2002 r. jest również adiunktem w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego.

    Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

    Jest członkinią Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. Leczenia Szpitalnego, doradcą Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia i członkinią Zarządu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej.

    Posiada szerokie doświadczenie projektowe. Koordynuje projekty badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wdrożeniowe, finansowanych z EFS. Od wielu lat wykłada i szkoli w obszarze zarządzania międzynarodowego i zarządzanie zasobami ludzkimi. Pod jej opieką powstało ponad 100 prac licencjackich i magisterskich z zakresu biznesu międzynarodowego i HRM.

    Jest absolwentką kierunku menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

    Magdalena Grudziecka

    Wiceprezes zarządu Polskiego Centrum Mediacji . Superwizor mediacji. Certyfikowany wykładowca i trener-szkoleniowiec od 2002 roku.

    Robert Kaszczyszyn

    Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Współzałożyciel stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji. Mediacją zajmuje się od 1998 roku. Ukończył szkolenia w zakresie mediacji karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, wykładowca kilku wyższych uczelni. Stały mediator z listy PCM przy Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

    Jerzy Książek

    Prezes Polskiego Centrum Mediacji. Rzecznik prasowy Społecznej Alternatywnej Rady ds. Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Superwizor mediacji. Wykładowca, trener - szkoleniowiec i mediator od 2000 roku.

    Sławomir Wyspiański

    Trener biznesu. prowadzi firmę doradczą, zajmującą się podnoszeniem  efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi. Kierował  spółką medialną Edytor Press Sp. z o.o.

    Mariusz Kurzępa

    Sędzia orzekający w sprawach cywilnych w sądach I i II instancji . Kierownik Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego "Menedżer sądowy" oraz wykładowca Studium Prawa Sądowego.

    Dr Artur Rycak

    Adwokat. Of Counsel w kancelarii prawnej „Raczkowski Paruch”. W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000–2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Pro Laboris” z siedzibą w Warszawie.

     

     

    Wojciech Kudarewko

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji  UMK w Toruniu. Mediator Polskiego Centrum Mediacji od 2004 roku (ponad 1000 postępowań mediacyjnych). Trener w obszarze prawnych aspektów mediacji cywilnej oraz karnej.

    Opłaty za studia

    Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
    Negocjacje i mediacje w biznesie5200 zł5400 zł5600 zł
    • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

    *cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
    **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

    Terminy płatności

    Płatność jednorazowa

    • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

    Płatność ratalna

    Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 1 lutego 2018 r.

    Terminy płatności czesnego w czterech ratach

    • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
    • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
    • III rata - do 1 lutego 2018 r.
    • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

    Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

    Uczelnia Łazarskiego
    Alior Bank  SA O/Warszawa
    59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
    tytułemckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

    Zasady rekrutacji

    1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
    2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
    3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
    4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

     

     WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

     

     

    • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
    • CV
    • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
    • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

     

     

     

     OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

     

     

    • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
    • dowodu wpłaty czesnego
    • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

     

     

     

     

    *Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

     

    KONTAKT

     

    Centrum Kształcenia PodyplomowegoUczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

     

    Sektor "E" pokój 56

    e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

    tel. 22 54-35-322

     

     

    Partnerzy studiów