Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 182 godziny
Ilość semestrów 2
Termin rozpoczęcia II połowa października 2018
Nowa rekrutacja już od maja!

Opis studiów

Dla Kogo?

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy chcą wykształcić lub rozwinąć swoje kompetencje w zakresie komunikacji medialnej.
W szczególności (ale nie wyłącznie) absolwenci kierunków humanistycznych (takich jak: „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, „Media i komunikacja społeczna”) oraz filologicznych (takich jak: „Filologia polska”), a także marketingu i zarządzania (takich jak: „Marketing”, „Zarządzanie informacją”, „Zarządzanie kulturą i mediami”).

Przesłanki i cele:

Potrzeba kształcenia specjalistów z zakresu PR, media relations, posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które w kontekście wyzwań współczesnych mediów pozwalają na świadome kształtowanie przekazów, kierowanych do opinii publicznej oraz wzrost własnych kompetencji komunikacyjnych.

 

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze współczesnych mediów, przede wszystkim w praktycznym wymiarze public relations, edukacji medialnej i dziennikarskiej, animacji kultury medialnej i public relations. Studia mają na celu przygotowanie profesjonalnej kadry, gotowej do pracy w każdej dziedzinie public relations w różnych obszarach, z uwzględnieniem najnowszych technologii, używanych w mediach. Przygotowują kadrę profesjonalnych trenerów dziennikarstwa nowych mediów i PR, trenerów coachingu medialnego i PR, fachowców w zakresie relacji z mediami (media relations), animatorów kultury medialnej, ekspertów wiedzy o mediach we współczesnej kulturze i edukacji oraz pedagogów i wychowawców medialnych.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów public relations, którzy w ramach komunikacji pozytywnych wartości, będą fachowcami w zakresie zarządzania informacją i promowania pozytywnych wartości w ramach komunikowania społecznego.

Atuty:

 • Odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku.
 • Oferujemy pogłębioną, aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu public relations i marketingu medialnego.
 • Nasze zajęcia prowadzą uznani praktycy i naukowcy z dziedziny.
 • Oferujemy przydatne i ciekawe treści w kompletnym pakiecie wiedzy i praktyki.
 • Nasze warsztaty umożliwiają zastosowanie wiedzy w praktyce.
 • Studiowanie u nas pozwala nawiązać kontakty branżowe.
 • Wszystko to na uznanej, markowej uczelni.

Organizacja zajęć

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 roku, odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu.
 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
 • Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów
 • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Ograniczona liczba miejsc - grupa 20 osób.

 

 

Program

PR polityczny (25h)
- PR a marketing
- Metody działań w obszarze polityki
- Komunikacja polityczna za pomocą środków wizualnych
- Komunikacja synchroniczna
- Zarządzanie kryzysowe w polityce
- Analiza SWOT w PR politycznym
- Przygotowania strategii i przesłań kampanii wyborczej
- Debaty telewizyjne w kampaniach politycznych

PR w organizacji (25)
- Szanse i zagrożenia związane z działaniami PR
- PR jako narzędzie Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej
- Komórka PR wewnątrz organizacji
- Metody badań efektywności działań PR
- Planowanie strategiczne działań PR w organizacji
- Audyt działań PR w organizacji
- Przygotowanie do planowania działań PR w organizacji
- Integracja działań PR z pozostałymi działaniami w organizacji
- Tworzenie i realizacja strategii PR w organizacji
- Zarządzanie komunikacją kryzysową
- „PR Case Studies”
- „PR Benchmarks”

Trening wystąpień publicznych (40h)
- Przygotowywanie i wygłaszanie skutecznych wystąpień
- Tworzenie prezentacji 
- Psychologia mówcy i publiczności
- Etykieta biznesowa

Copywriting w strategii PR (50h)
- Przygotowanie do tworzenia tekstów PR
- Tworzenie tekstów PR: planowanie, redakcja, korekta
- Wykorzystanie tekstów PR: gra „Media Market” imitująca rzeczywisty rynek polskich mediów
- Pomiar spójności strategicznej i efektywności tekstów PR

Warsztat rzecznika prasowego (40h)
- Media bez tajemnic
- Warsztat dziennikarza a warsztat rzecznika
- Media to szansa, a nie zagrożenie
- Komunikacja w firmie i sprawny przepływ komuniku
- PR kryzysowy
- Dziennikarz kontra rzecznik
- Konferencja prasowa i wystąpienia publiczne ćwiczenia z kamerą
- Wywiad, czyli jak nie dać się zaskoczyć i "przynieść do ściany?"
- PR kryzysowy: symulacje pod kontrola mediów, praca z kamerą

Egzamin dyplomowy (2h)

Wykładowcy

Małgorzata Anisimowicz

Jacek Sobek

Michał Witkowski

dr Artur Rycak


Kierownik kierunku

prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabianowska-Majewska

Jan Smajdor Jan Smajdor

Mariusz Kurzępa Mariusz Kurzępa

dr med. mf mf

Profesor zwyczajny

Wojciech Netkowski Wojciech Netkowski

Sławomir Wyspiański Sławomir Wyspiański

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
PR i Marketing medialny5100 zł5300 zł5500 zł
 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2018 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2017 r.
 • III rata - do 1 lutego 2018 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2018 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2017/2018

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń  oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych tj. złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie.

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT
Centrum Kształcenia Podyplomowego

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322