Oferta

Studia:
MPA

 • Wymiar godzinowy:

  390 godzin

  • ilość semestrów: 3
  • koniec rekrutacji: 30 września 2016r.
  • początek zajęć: październik 2016r.

   10% zniżki przy zapisie do 30 CZERWCA!!!

  Dla kogo?

  Studia kierowane są do:

  - liderów i menadżerów publicznych, którzy chcą wdrażać nowe modele zarządzania publicznego adekwatne do nowych wyzwań i trendów rozwojowych

  - liderów zmian, którzy dostrzegają potencjał i wartość zespołów i chcą im przewodzić

  - samorządowców, menedżerów publicznych nastawionych na efektywność i wymierne osiągnięcia, które będą docenione przez interesariuszy ich działań

  - menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie urynkowienia usług publicznych, dywersyfikacji i optymalizacji finansowania tych usług

  - polityków, którzy chcą realizować projekty społeczne w oparciu o zasadę partnerstwa i partycypacji społecznej

  - wszystkich liderów administracji publicznej nastawionych na budowanie marki miasta, gminy, urzędu, instytucji oraz marki osobistej

  Atuty

  Program MPA jest :

  1. Unikatowym i pierwszym tego typu w skali całej Polski
  2. Kompleksowym programem obejmującym różne zagadnienia
  3. Dobrym przygotowaniem do kariery w sferze publicznej
  4. Nowoczesnym podejściem do zarządzania 
  5. Programem dla każdego urzędnika, działacza publicznego, polityka
  6. Okazją do nawiązania wielu cennych kontaktów
  7. Prowadzony przez doświadczonych praktyków
  8. Nastawiony na rozwój osobisty, który będzie procentował w przyszłości
  9. Oparty o ćwiczenia, praktyczne przykłady, studia przypadków
  10. Prowadzony w doskonałej atmosferze koleżeńskości, zespołowości i życzliwości
  11. Programem dobrze zorganizowanym i zarządzanym
  12. Programem z minimalnym poziomem stresu
  13. Programem, w którym każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowane wsparcie
  14. Programem, podczas którego każdy uczestnik wypracowuje treści przydatne w pracy
  15. Programem, którego ukończenie będzie nobilitować przez całe życie

  Przesłanki i cele studiów?

  Administracja publiczna to niezwykle istotny element społeczeństwa obywatelskiego. Na barkach administracji spoczywa reprezentowanie interesów państwa jak i odpowiadanie na potrzeby obywateli. To niełatwe zadanie wymaga ogromnego wkładu pracy i stałego doskonalenia się po stronie przedstawicieli szeroko rozumianej kadry urzędniczej.

  Na funkcjonowanie administracji publicznej bardzo ważny wpływ wywierają liderzy w administracji – osoby pełniące funkcje reprezentacyjne i kierownicze.

  Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do nowoczesnego zarządzania w administracji, oraz kompetencji społecznych wspierających kadrę kierowniczą, w wyznaczaniu najwyższych standardów pracy w służbie publicznej, oraz kompetencji niezbędnych do reprezentowania swojego miasta, regionu, a także i państwa na arenie międzynarodowej. 

  Organizacja zajęć

  •  Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r.
  • Program trwa 3 semestry z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele przez około 16 miesięcy.
  • Tryb zaliczenia: przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

  Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   

   

 • Rok pierwszy semestr I
  Wykład Inauguracyjny
  1. Administracja w otoczeniu międzynarodowym
  2. Kontakty i praca z Instytucjami UE – lobbing europejski
  3. Prawo europejskie dla administracji
  4. Wykładnia prawa administracyjnego
  5. Zasady i techniki legislacyjne
  6. Prawo urzędnicze
  7. Coaching pracowniczy
  8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  9. Sztuka wystąpień i prezentacji
  10. Partnerstwa publiczno-prywatne, NGO i interesariusze

  Rok pierwszy semestr II
  1. Kontrola zarządcza w administracji
  2. Fundusze europejskie – finanse – rozliczenia
  3. Zarządzanie strategiczne
  4. Funkcjonowanie w sytuacjach trudnych  i konfliktowych
  5. Międzynarodowa korespondencja urzędowa   
  6. Zarządzanie informacją publiczną - ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, dostęp do informacji publicznej     

  Rok drugi semestr III
  1. Zarządzanie zmianą i organizacje uczące się
  2. Finanse publiczne
  3. Zamówienia publiczne
  4. Proces decyzyjny
  5. Strategie i techniki negocjacyjne   
  6. Savoir vivre i elementy protokołu dyplomatycznego
  7. Ewaluacja w administracji
  8. Egzamin dyplomowy

   

  • dr Małgorzata Gałązka - Sobotka

   Doktor nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem . Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

  • Mariusz Wawer

   Absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie Associate Director w Havas PR Warsaw, największej sieciowej agencji PR w Polsce, gdzie kieruje Praktyką Energy&Infrastructure. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w strategicznym doradztwie komunikacyjnym dla polskich i globalnych firm z branży energetycznej, przemysłowej oraz Telco. Prowadził działania PR i PA dla kilkudziesięciu inwestycji energetycznych. Wspierał liczne procesy restrukturyzacji oraz M&A. Doradzał m.in: Energa SA, PGE, Polish Energy Partners, DONG Energy, E.ON, ZAK SA, Aldesa, PKP CARGO, HSBC, IBM, 3M, Sikorsky Aircraft.

  • Piotr Koj

   Studia z zakresu historii, prawa i administracji, działacz społeczny, samorządowy i oświatowy, wychowawca, nauczyciel, przewodniczący ZHR i członek jego władz przez wiele lat, wieloletni wicedyrektor i dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO w Bytomiu, 2006-2012 prezydent miasta Bytomia, członek zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 2012-2014 doradca Marszałka Województwa Śląskiego, 2002-2014 prezes Bytomskiego Klubu Samorządowego.

 • Studia
  MBA
  czesne 3 raty 6 raty 9 raty
  MPA 17700 zł 17700 zł 18900 zł 19500 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
  • 10 % zniżki przy zapisie do 30 CZERWCA!!!**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

   

  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
  tytułem „ckp_MPA_2016/2017”

 •  WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku MPA jest posiadanie dyplomu magisterskiego
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322
do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego