Oferta

Studia:
MBA Energetyka

 • Wymiar godzinowy:

  432 godzin

  • ilość semestrów: 3
  • koniec rekrutacji: 30 września 2016 r.
  • początek zajęć: październik 2016 r.

   

   10% zniżki przy zapisie do 30 CZERWCA!!!

  Uczelnia Łazarskiego, Centrum Kształcenia Podyplomowego, zaznacza, że program na rok akademicki 2016/2017 MBA Energetyka jest w trakcie przebudowy. Ostateczna wersja zostanie opublikowana wkrótce.

   

  Dla kogo?

  Adresatami programu są wszyscy ambitni pracownicy branży energetycznej po studiach wyższych, którzy mają już doświadczenie kierownicze i myślą o efektywniejszej pracy na stanowiskach menedżerskich i zarządczych.

  Atuty

  • nowoczesne podejście do zarządzania
  • kompleksowy program przygotowujący do pracy na szczeblach menedżerskich i zarządczych w energetyce
  • program sprofilowany i dedykowany branży energetycznej
  • wiedza przekazywana przez wykładowców z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu i w energetyce
  • poznanie rynku energetycznego, jego uwarunkowań prawnych i ekonomicznych
  • poznanie wielu sprawdzonych narzędzi i systemów zarządzania
  • duża ilość zajęć interaktywnych i praktycznych, case’ów, ćwiczeń
  • gwarantowana dobra atmosfera, życzliwość i wsparcie dla uczestników
  • dobra organizacja i koordynacja programu i jego przebiegu

  Przesłanki i cele studiów

  Program MBA energetyka to trzysemestralne studia podyplomowe dla kadr kierowniczych i kandydatów na menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów w branży energetycznej, którzy chcą uzupełnić i rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zespołami ludzkimi i poszczególnymi obszarami firmy.


  Ważną przesłanką podjęcia studiów jest możliwość podniesienia kwalifikacji, kluczowych w procesie rozwoju kariery w branży energetycznej. Dynamiczne zmiany prawne, ekonomiczne i technologiczne w tym sektorze są istotnym dodatkowym czynnikiem determinującym rozwój kompetencji kadr menadżerskich. Program uwzględnia specyficzne aspekty rynku energetycznego i podmiotów na nim działających, co stanowi o jego atrakcyjności i wartości dla uczestników.


  Studia MBA Energetyka mają na celu przygotowanie słuchaczy do roli osób zarządzających firmami sektora energetycznego bądź oddziałami lub pionami tych firm, rozwinięcie ich kompetencji zarządczych oraz pokazanie trendów i dobrych praktyk. Są doskonałym dopełnieniem wykształcenia technicznego, specjalistycznego oraz praktyki zawodowej.


  Efektami studiów MBA Energetyka będą: większa pewność siebie, znajomość technik i narzędzi zarządzania, umiejętności menedżerskie, wyższa efektywność pracy oraz zdolność do integrowania rozmaitych działań i spojrzenia całościowego na działalność przedsiębiorstwa energetycznego.

  Organizacja zajęć

  •  studia trwają 3 semestry 
  • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie/harmonogramie.

  Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

   

 • Uczelnia Łazarskiego, Centrum Kształcenia Podyplomowego, zaznacza, że program na rok akademicki 2016/2017 MBA Energetyka jest w trakcie przebudowy. Ostateczna wersja zostanie opublikowana wkrótce.

   

  BLOK 1: EKONOMIA MENADŻERSKA

  • Wykład inauguracyjny
  • Makroekonomia
  • Biznesplan 


  BLOK 2: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

  • Zarządzanie strategiczne, misja firmy, strategia
  • Firma a otoczenie zewnętrzne – konkurencja, urzędy, instytucje, kooperanci, dostawcy
  • Rynek i strategie pozycjonowania firmy na rynku
  • E-biznes i organizacja wirtualna
  • CSR, ochrona środowiska i etyka w biznesie 
  • Analiza SWOT i Zrównoważona Karta Wyników (BSC)
  • Zarządzanie zmianą


  BLOK 3: PRAWO 

  • Propedeutyka prawa, Prawo cywilne i handlowe
  • Prawo spółek i odpowiedzialność organów spółki 
  • Prawo ochrony konsumentów i konkurencji oraz ochrona własności intelektualnej
  • Umowy handlowe z wykonawcami i klientami
  • Prawo zamówień publicznych i wybór formy postępowania przetargowego, standardy FIDIC


  BLOK 4: ZARZĄDZANIE

  • Zarządzanie – wstęp, trendy, koncepcje
  • Zarządzanie przez cele
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie operacyjne, procesowe, logistyczne
  • Projektowanie systemów zarządzania 
  • Podział pracy, struktura firmy, outsourcing i opisy stanowisk
  • Planowanie czasu, bilans czasu pracy zespołu
  • Planowanie pracy firmy i jednostek organizacyjnych
  • Zarządzanie projektami i budowanie zespołu projektowego


  BLOK 5: FINANSE ZARZĄDCZE

  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie kosztami i rachunkowość finansowa
  • Cash-flow i zarządzanie płynnością


  BLOK 6: RYNEK ENERGII 

  • Rynek energii: mechanizmy, ograniczenia, wyzwania, organizacja
  • Rynek gazu ziemnego i łupkowego
  • Modele biznesowe koncernów energetycznych
  • Prawo energetyczne i regulacje w energetyce
  • Międzynarodowy rynek energetyczny i międzynarodowe otoczenie biznesu
  • Fuzje i przejęcia
  • Zarządzanie ryzykiem na rynku energetycznym
  • Najważniejsze ryzyka kontraktowe
  • Projekty inwestycyjne w sektorze energetycznym


  BLOK 7: PRZYWÓDZTWO, KOMUNIKACJA, PSYCHOLOGIA

  • Zadania menedżera, jego rola w organizacji
  • Autorytet i jego budowanie
  • Przywództwo – klasyczne, zmienne, sytuacyjne, ABC
  • Inteligencja emocjonalna, empatia, charyzma
  • Trudne sytuacje szefa
  • Negocjacje
  • Metody radzenia sobie ze stresem
  • Przygotowanie i zarządzanie prezentacją 
  • Prowadzenie zebrań i narad oraz wystąpienia publiczne
  • Kontrolowanie treści i przebiegu rozmowy
  • Komunikacja wewnątrz firmy 
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Zarządzanie konfliktem
  • Błędy menedżera w zarządzaniu 
  • Zarządzanie wizerunkiem / marką osobistą


  BLOK 8: ZARZĄDZANIE OBSZAREM HR

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie zatrudnieniem, outsourcing, ścieżki kariery
  • Zarządzanie wynagrodzeniami i polityka płac
  • Systemy oceny pracowników
  • Zarządzanie kompetencjami i rozwojem ludzi
  • Gry strategiczne oraz edukacyjne
  • Kultura organizacyjna i zachowania organizacyjne
  • Work/Life-Balance, równouprawnienie, dyskryminacja, mobbing 
  • Etykieta i savoir-vivre w biznesie
  • Coaching podległych pracowników i menedżerów
  • Zarządzanie ludźmi w procesie zmian
  • Zarządzanie sobą


  BLOK 9: ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM

  • Docelowa grupa klientów i ich segmentacja
  • Organizacja prosprzedażowa i wsparcie sprzedaży
  • Zarządzanie marketingiem, marką i badania marketingowe
  • Wykorzystanie Internetu w sprzedaży i marketingu 
  • Zarządzanie kanałami sprzedaży
  • Prognozowanie i planowanie sprzedaży
  • Zarządzanie obsługą klientów
  • Ceny, kalkulacja cen i walka z cenami rażąco niskimi u konkurentów

  BLOK 10: NARZĘDZIA IT W ENERGETYCE

  • Procesy Informacyjne w zarządzaniu, Management
  • Information System – MIS
  • Zarządzanie wiedzą
  • Procesy decyzyjne i techniki analiz danych biznesowych
  • Informatyka i narzędzia IT w zarządzaniu firmą energetyczną 
  • Narzędzia analizy zarządczej  
  • Radosława Bach

   Doktor fizyki teoretycznej, jest zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym od 2007 roku. Stworzyła i kierowała dedykowanym zespołem analityków wspierającym strategię, inwestycje oraz handel hurtowy w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Obecnie jest wiceprezesem spółki zajmującej się handlem energią elektryczną.

  • Przemysław Buczkowski

   Adwokat, partner zarządzający kancelarii „Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci” sp. p. Specjalista prawa cywilnego. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego i gospodarczego. Pełnomocnik w postępowaniach cywilnych oraz obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Nauczyciel akademicki, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych, szkoleniowiec. Autor publikacji naukowych w prasie fachowej (Przegląd Prawa Handlowego), konsultant i ekspert telewizji TVN24 Biznes i Świat.

  • dr Włodzimierz Dzierżanowski

   W latach 2002 – 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską, oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz współautor Komentarza do Prawa Zamówień Publicznych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Autor licznych publikacji na temat zamówień publicznych. Wykładowca zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych, opracowywanie programów rozwoju regionów, zarządzanie projektami rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Obecnie Prezes Zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o., doradca w największych postępowaniach przetargowych w Polsce, pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych.

  • Maciej Frączek

   Studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie o specjalności rachunkowość. Księgowy i głowny księgowy. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) od 2003. Od 2004 zatrudniony w Biurze Zarządu Głównego SKwP m.in. przy tłumaczeniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. 2010-2013 praca w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP i współtworzenie zasad regulacji profesji księgowego w Polsce. Współuczestniczył w organizowaniu międzynarodowych konferencji poświęconych rachunkowości i rewizji finansowej. Współpracuje z Bankiem Światowym, Międzynarodową Federacją Księgowych oraz szeregiem organizacji zrzeszających księgowych z Europy i na świecie w obszarze rozwoju i promocji najlepszych praktyk profesji księgowego. 2005 członek założyciel, od 2007 członek zarządu Stowarzyszenia SBR Polska, promującego ujednolicone standardy sprawozdawczości finansowej. Prelegent w szeregu międzynarodowych konferencji poświęconych regulacji profesji księgowych w Polsce i Europie. Wykładowca na kursach księgowych SKwP.

  • Marek Kamiński

   Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Handel Zagraniczny. Dyplom studiów MBA na Manchester Business School w Wielkiej Brytanii. Specjalizacja w problematyce sektora gazowego i elektro-energetycznego, liberalizacji rynków energetycznych oraz kwestiach regulacyjno-taryfowych. W latach 1996-2001 w dziale audytu i konsultingu firmy Arthur Andersen, następnie w Andersen Business Consulting (2002-2006) i Deloitte (2007-2009). Od stycznia 2010 dyrektor zespołu doradztwa biznesowego Ernst & Young dla podmiotów sektora Oil & Gas. Przeprowadził i nadzorował wiele projektów doradczych u takich klientów jak: Grupa Kapitałowa PGNiG, Grupa Kapitałowa PGE,  PKN Orlen S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A., CEZ Polska, Izba Gospodarcza Gazownictwa, SPEC, rząd Bułgarii.

  • Dr mec. Katarzyna Karasiewicz

   Radca prawny. Specjalizuje się w krajowym i europejskim prawie konkurencji oraz pomocy państwa, a w szczególności regulacjach z zakresu energetyki i telekomunikacji oraz międzynarodowym postępowaniu cywilnym i prawie zamówień publicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed UOKiK.  W zakresie prawa energetycznego reprezentuje przed URE przedsiębiorstwa energetyczne, zwłaszcza w sprawach związanych wykonaniem obowiązków wynikających z prawa energetycznego, rozstrzyganiem sporów przed prezesem URE. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad aktami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, a także w negocjacji instrumentów prawa europejskiego. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa konkurencji oraz współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  • Mik Kuczkiewicz

   Założyciel & Partner Zarządzający Hay Group Polska, wiodącej firmy konsultingowej w dziedzinie organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (1996 – 2012). Od 2013 r. Partner Zarządzający, Romika Consulting. Zajmuje się m.in. doradztwem biznesowym i organizacyjnym w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania karierą.

  • Jakub Leszczyński

   Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe Ekonomiczne. Posiada 10 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa strategicznego i operacyjnego zdobyte na ponad 40 projektach doradczych realizowanych w ramach PwC oraz Deloitte Business Consulting.

   Specjalizuje się w sektorach energetycznym i przemysłu gazu ziemnego w Polsce, zwłaszcza w zakresie efektywności organizacji i procesów, ale również strategii korporacyjnej. Doradzał m.in. następującym podmiotom: PKN Orlen, Anwil, GK PGNiG SA, OGP GAZ-SYSTEM SA, Polskie LNG SA, Tauron Polska Energia SA, Energia Pro SA., Enion SA, Węglokoks SA. Współpracował również z TP SA, Polkomtel SA, P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play) i inni.

  • Łukasz Marek Moczydłowski

   Urodzony 1975 r., adwokat, w 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w 2005 r. ukończył aplikację przy izbie adwokackiej w Warszawie, w latach 2006 – 2009 członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA, w tym w latach 2008-2009 jej Przewodniczący, od 2005 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką, w 2009 r. został wspólnikiem Choina Makuliński Rostafiński Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Spółki partnerskiej z siedzibą w Warszawie, w swojej praktyce zajmuje się odpowiedzialnością cywilną i karną członków organów spółek handlowych.

  • Grzegorz Onichimowski

   Absolwent Politechniki Warszawskiej i podyplomowego studium zarządzania firmą w UE na SGH. W latach 2002 – 2012 prezes zarządu Towarowej Giełdy Energetyki SA. Pod jego kierownictwem TGE staje się jedną z czołowych giełd energii w Europie, mając ok. 70% udziału w krajowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Jeden z inicjatorów powołania Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, jeden z autorów koncepcji „zielonych”, „czerwonych” i „białych” certyfikatów. Prezes Zarządu IPE Optimum Sp. z o.o.

  • Krzysztof Noga

   Prezes Zarządu DUON Marketing and Trading S.A. Całe, 20 letnie, doświadczenie zawodowe Krzysztofa Nogi jest związane z sektorem energetycznym. Osiemnaście lat pracował na stanowiskach kierowniczych. Był członkiem wielu rad nadzorczych, zarówno państwowych jak i prywatnych spółek. Kierował największymi projektami z zakresu organizacji struktur handlowych w polskich firmach energetycznych takich jak ENERGA, PGE (organizacja handlu energią w nowopowstałej grupie PGE), PGNIG (organizacja tradingu w PGNiG Energia). Współtworzył i zarządzał jedną z pierwszych w Polsce spółek tradingowych ELNORD. Był współzałożycielem Towarzystwa Obrotu Energią z ramienia którego kierował negocjacjami OSP-TGE-TOE w wyniku których spółki obrotu uzyskały dostęp do giełdy energii. Obecnie jest prezesem spółki DUON Marketing and Trading S.A., która jako pierwsza w Polsce, zaoferowała produkt typu dual fuel a więc łączoną sprzedaż gazu oraz energii elektrycznej. DUON Marketing and Trading S.A. jest handlowym ramieniem giełdowej Grupy DUON S.A., w której od 2012 roku Krzysztof Noga jest członkiem zarządu i odpowiada za rozwój segmentu obrotu oraz działania marketingowe Grupy.  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze na Wydziale Elektrycznym oraz absolwentem studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim / Erasmus Rotterdam. 

  • Magdalena Ruszniak

   Absolwentka Wydziału Elektrycznego PW o specjalności Sieci i Systemy Elektroenergetyczne, MBA University of Bradford oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji UW. 

   Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży energetycznej. Obecnie Zastępca Dyrektora w Departamencie Umów i Rozliczeń w PGE S.A.

   W PSE S.A. brała udział w szeregu istotnych projektach, m.in. w projekcie uruchamiania rynku bilansującego w Polsce oraz projekcie stworzenia docelowej organizacji Operatora Systemu Przesyłowego. 

   Z PGE S.A. związana od 2008r., gdzie brała czynny udział w procesie połączenia spółek obszaru sprzedaży detalicznej GK PGE, w procesie pierwszej publicznej oferty IPO PGE S.A. oraz wiodącą rolę w procesie włączenia obrotu hurtowego do centrali Grupy PGE.

  • Mariusz Wawer

   Absolwent Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie Associate Director w Havas PR Warsaw, największej sieciowej agencji PR w Polsce, gdzie kieruje Praktyką Energy&Infrastructure. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w strategicznym doradztwie komunikacyjnym dla polskich i globalnych firm z branży energetycznej, przemysłowej oraz Telco. Prowadził działania PR i PA dla kilkudziesięciu inwestycji energetycznych. Wspierał liczne procesy restrukturyzacji oraz M&A. Doradzał m.in: Energa SA, PGE, Polish Energy Partners, DONG Energy, E.ON, ZAK SA, Aldesa, PKP CARGO, HSBC, IBM, 3M, Sikorsky Aircraft.

  • Piotr Włodawiec

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, aplikacji  radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa rynków kapitałowych.
   Ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rynku rolnego oraz paszowego. Specjalista w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności z branży rolno-spożywczej i edukacyjnej. Ma bogate doświadczenie we współpracy z zarządami spółek kapitałowych oraz kadrą menedżerską wyższego szczebla. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, negocjacyjnych oraz przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi. Szczególnie w sprawach dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń i wykładów z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Jest autorem publikacji w zakresie prawa i biznesu. Od roku 2009 jest partnerem kancelarii prawnej Prokurent.

  • Piotr Woźniak

   Od 2010 Przewodniczący Rady Administracyjnej w Agencji ds.  współpracy organów regulacji energetyki  ACER  powołanej rozporządzenie (WE) 713/2009. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Głównego Geologa Kraju jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i zajmował się regulacją sektora wydobywczego w Polsce.  Jako Minister Gospodarki (w latach 2005-2007) m.in. przeprowadził restrukturyzację sektora elektroenergetycznego poprzez konsolidację państwowych jednostek w cztery grupy kapitałowe oraz uzyskał członkostwo Polski w Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE , afiliowana przy OECD). W latach 1999-2001 wiceprezes PGNiG S.A. , negocjował kontrakty importowe na gaz ziemny z FR, RFN, Norwegii i Danii. Z wykształcenia geolog , po studiach zarządzania na uniwersytecie McGill w Montrealu.

  • Mgr Krzysztof Bieniek MBA

   Wieloletni dyrektor w branży energetycznej, konsultant Ernst&Young w tej branży.

  • Mec. Karolina Wróblewska

   Kilkunastoletnie doświadczenie w spółkach branży energetycznej.

  • Mec. Marek Oleksyn

   Ekspert z duża praktyką z jednej z największych kancelarii prawnych.

  • Dr Cezary Szwed

   Wiceprezes PSE Operator SA, znawca branży.

  • Pan Zbigniew Bicki

   Prezes EM&CA, znawca branży.

 • Studia
  MBA
  czesne 3 raty 6 raty 9 raty
  MBA Energetyka 17500 zł 17500 zł 18700 zł 19300 zł
  • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
  • 10 % zniżki przy zapisie do 30 CZERWCA!!!**

   

  *cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
  **zniżki nie łączą się z innymi zniżkami


  Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

  Uczelnia Łazarskiego
  Alior Bank SA O/Warszawa
  59 2490 0005 0000 4600 8931 1920

  tytułem „ckp_MBA Energetyka_2016/2017”

 •  WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  • CV
  • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
  • warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku MBA Energetyka jest posiadanie dyplomu magisterskiego
  • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
   
   OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:
  • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
  • dowodu wpłaty czesnego
  • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

   

  *Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  KONTAKT

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uczelnia Łazarskiego
  ul. Świeradowska 43
  02-662 Warszawa

  Sektor "E" pokój 56

  e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

  tel. 22 54-35-322

PARTNERZY STUDIÓW

do góry

Bądź w kontakcie z uczelnią

Zapisz się do newslettera

Na skróty

Kalendarze Platformy wirtualne Dokumenty Kontakt

Społeczność Łazarskiego