Opis szkolenia

Cel kursu:

Celem kursu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji działaczy i pracowników organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, pracowników administracji współpracujących z tymi organizacjami. Dostarczenie kwalifikacji umożliwiających lepsze funkcjonowanie organizacji pozarządowych w relacjach z otoczeniem.

Dla kogo:

Kurs skierowany jest do:

 • Liderów organizacji pozarządowych pragnących rozwinąć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności i kompetencje praktyczne w zakresie zarządzania, komunikacji, negocjacji i sprawnego prowadzenia organizacji we wszystkich płaszczyznach jej funkcjonowania;
 • Działaczy i pracowników organizacji pozarządowych funkcjonujących w szeroko rozumianej branży ochrony zdrowia;
 • Pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy w ramach obowiązków będą współpracować z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony zdrowia.

Wymogi związane z ukończeniem kursu:

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Program kursu podzielony jest na 4 moduły tematyczne, w których zaplanowano w większości formy zajęć polegających na interakcji pomiędzy prowadzącym zajęcia i słuchaczami. W zależności od formy – konwersatoria, warsztaty i ćwiczenia kończą się zaliczeniem przedmiotu w formie projektowej; wykłady – egzaminem pisemnym.
 2. Obecność na poziomie min. 70%

Program

Uwarunkowania organizacyjno-prawne NGO w systemie ochrony zdrowia - 40h

 • Co znaczy dzisiaj idea społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej? Sektor pozarządowy w Polsce
 • Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania NGO. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku, ekonomia społeczna
 • Zakres działalności organizacji pozarządowych w ochronie zdrowia  
 • Struktura sektora pozarządowego w ochronie zdrowia  w Polsce  – dane statystyczne
 • Rzecznictwo czy lobbing?  – organizacje pozarządowe w procesie stanowienia prawa i tworzenia polityk publicznych
 • Relacje NGO z administracją publiczną. Dostęp do informacji publicznej,  kodeks postępowania administracyjnego
 • Tradycje i wartości a codzienna praca społeczna  

System ochrony zdrowia w Polsce - 24h

 • Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, współczesne trendy w zarządzaniu publicznym w ochronie zdrowia
 • Uwarunkowania rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce (dostępność, błędy lekarskie,  dyrektywa transgraniczna, choroby rzadkie, choroby przewlekłe)
 • Polityka zdrowotna na tle polityk publicznych państwa

Zarządzanie organizacją pozarządową w sektorze ochrony zdrowia - 62h

 • Podstawy zarządzania NGO w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych
 • Finansowanie działalności organizacji pozarządowych, dywersyfikacja form i źródeł finansowania. Fundrising
 • Aplikacja o finansowanie zewnętrzne –warsztat
 • Sztuka zarządzania zespołem w działalności społecznej  
 • Zarządzanie marketingowe i PR w organizacji pozarządowej
 • Zarządzanie projektami NGO
 • Budżetowanie i controling

Rozwój kompetencji społecznych - 28h

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Indywidualna ścieżka rozwoju
 • Warsztaty autoprezentacji  
 • Etyka w zarządzaniu organizacją pozarządową

Seminarium dyplomowe oraz obrona pracy projektowej - (6h)

Łączna liczba godzin: 160

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów formalnych.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tu;
 • przesłanie drogą mailową CV
 • przesłanie drogą mailową skanu/kserokopii dowodu osobistego;
 • przesłanie dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego

Opłaty

Studia Podyplomowe czesne 2 raty 4 raty
Akademia Liderów NGO w Ochronie Zdrowia 4900 zł 5100 zł 5300 zł

20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
10% zniżki w czesnym dla 1-5 osób zgłoszonych z jednej organizacji **
15% zniżki w czesnym dla minimum 6 osób zgłoszonych z jednej organizacji*

*cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2017 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2016 r.
 • III rata - do 1 lutego 2017 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2017 r.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_ALNGO_OZ_KURS_2016/2017