Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejRankingi i nagrody

Rankingi i nagrody

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uzyskał w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategorię A. Komitet docenił rozwój Wydziału zwłaszcza w zakresie kryterium „potencjał naukowy” oraz „osiągnięcia naukowe”.
 • W rankingu uczelni niepublicznych magisterskich „Perspektyw” Uczelnia Łazarskiego zajęła trzecie miejsce. Jest to awans o jedną pozycję w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej punktów zdobyliśmy w kategoriach siła naukowa (85,6%) i absolwenci na rynku pracy (84,9%).
 • Potwierdzeniem znakomitej renomy Wydziału Prawa i Administracji jest utrzymanie pozycji lidera w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” wśród uczelni niepublicznych. Już po raz 9 w 11-letniej historii rankingu jesteśmy na pierwszym miejscu podium. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdeklasował rywali, zdobywając łącznie 96,75 pkt i uzyskując tym samym kilkunastopunktową przewagę nad kolejnym laureatem. W całościowym rankingu, uwzględniającym wydziały prawa na uczelniach publicznych i niepublicznych, WPiA UŁa zajął 7. miejsce.
 • W rankingu wszystkich uczelni akademickich w Polsce (Ranking „Perspektyw”) Uczelnia Łazarskiego zajęła 35. pozycję. To awans aż o 15 pozycji rok do roku. O wyniku decydowało kilka niezwykle istotnych składowych, m.in. innowacyjność (9%), absolwenci na rynku pracy (18%) czy umiędzynarodowienie (15%). Najważniejszym czynnikiem, bo jego waga stanowiła aż 35%, była efektywność naukowa i potencjał naukowy.
 • Uczelnia Łazarskiego została oficjalnie członkiem CEEMAN, międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem jest przyśpieszenie rozwoju jakości w zakresie nauk zarządzania w Europie Środkowej i Wschodniej. To globalna sieć instytucji zainteresowanych jakością edukacji i innowacjami. Należy do niej ponad 210 członków instytucjonalnych i indywidualnych z ponad 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.
 • Uczelnia Łazarskiego dołączyła do globalnej sieci szkół Santander Universidades. Porozumienie zakłada m.in. realizację przedsięwzięć mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej i naukowej, realizację projektów i publikację ich wyników, a także promowanie wymiany międzynarodowej.
 • Uczelnia Łazarskiego znalazła się wśród Liderów Ochrony Zdrowia. Uczelnia została nagrodzona statuetką Brązowego Lidera w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Zostaliśmy docenieni za innowacyjne podejście do kształcenia kadr w ochronie zdrowia oraz aktywną działalność edukacyjną. Uroczysta Gala towarzyszyła 22. Międzynarodowemu Kongresowi Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”. Eksperci i wykładowcy programu MBA w Ochronie Zdrowia realizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego podzielili się swoją wiedzą podczas sesji „Czynniki sukcesu w zarządzaniu podmiotem leczniczym”. 
 • Komisja Certyfikacyjna II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” dwóm kierunkom pod patronatem WEiZ i Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Certyfikat i Znak Jakości otrzymały kierunki: „Neuro-Przywództwo” oraz „Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi”. Otrzymał je również kierunek „Prawo Lotnicze”, działający przy WPiA.  Ponadto program „Neuro-Przywództwo” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”. Tym samym programy te zostały docenione jako innowacyjne i nowoczesne kierunki studiów w Polsce. Organizatorem merytorycznym Programu "Studia z Przyszłością" jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia działający przy WEiZ, w którym dr Małgorzata Gałązka-Sobotka jest kierownikiem projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój prowadzi projekt „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”, którego celem jest m.in. zwiększenie zdolności analitycznych i umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego u pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi.
 • 12 kwietnia 2017 r. utworzono studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Nabór trwa, a studia ruszają w roku akademickim 2017/2018.
 • W roku akademickim 2016/2017 uruchomiono seminarium doktoranckie nauk prawnych, dające możliwość uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.
 • W marcu 2017 r. odbył się na Wydziale Finał II Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Prawniczej o Prawach i Wolnościach Obywatelskich pod patronatem rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.
 • Na Wydziale utworzono nowy Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. W tym roku rozpoczęto także nabór na nowy kierunek studiów II stopnia – Prawo w biznesie.
 • W styczniu 2017 r. Wydział Prawa i Administracji uzyskał zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie na rejestrację trzeciego czasopisma naukowego Veritas Iuris, przeznaczonego dla młodych naukowców i doktorantów.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • W styczniu 2017 r. dr Małgorzata Gałązka-Sobotka znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia według 14. edycji konkursu Lista 100 „Pulsu Medycyny”. Jest to niezwykle cenne wyróżnienie, gdyż stanowi wyraz uznania szerokiego środowiska medycznego w zakresie działalności i osiągnięć danej osoby.
 • W czerwcu dr Andrzej Kurnicki z Katedry Finansów i Bankowości WEiZ został nominowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na ambasadora RP w Kanadzie.
 • Prof. dr hab. Artur Kuś został powołany przez PREZYDENTA RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 • Profesor nadzw. dr hab. Anna Konert została wybrana w dniu 20 stycznia 2017 r. na sędziego w sądzie arbitrażowym w Bukareszcie na okres 3 lat.
 • W kwietniu 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powołał prof. nadzw. dr hab. Przemysława Szustakiewicza na członka komisji kwalifikacyjnej Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Pan Mariusz Godlewski został powołany do Komisji Egzaminacyjnej Egzaminu Adwokackiego jako przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
 • Dr Bartłomiej Opaliński został wytypowany przez PSL na członka Komisji Weryfikacyjnej w sprawie warszawskiej reprywatyzacji.
 • W czerwcu 2017 r. Pan dr Grzegorz Kądzielawski  został wiceprezesem Grupy Azoty.
 • 10.05.2017 tytuł dr nauk prawnych uzyskał mgr Grzegorz Kędzierzawski
 • Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego  pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Aleksandry Laskowskiej-Rutkowskiej wraz z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki przeanalizowały  konsekwencje reaktywacji i rozwoju Nowego Jedwabnego Szlaku dla polskiej i europejskiej branży transportowo-logistycznej. W rezultacie prac utworzono grupę inicjatywną, która pod egidą PSML i we współpracy z instytucjami z Polski i z Chin wypracuje rekomendacje dla Ministerstwa Rozwoju w sprawie utworzenia polskiego hubu (centrum) logistycznego, obsługującego  połączenia kolejowe  Jedwabnego Szlaku w Polsce.
 • W roku akademickim 2016/2017 w pracach kół naukowych Finansów Publicznych i Finansowania Projektów Unijnych oprócz naszych studentów działających pod kierunkiem dr. Jacka Sieraka udział brali zaproszeni przedstawiciele praktyki samorządowej: Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa, Burmistrz Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek. Rezultatem całorocznych prac jest dwutomowa monografia „Wykorzystanie dotacji unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2007-2013”  obejmująca ocenę wykorzystania funduszy unijnych w poszczególnych województwach Polski oraz (jako studium przypadku) w Mieście i Gminie Pilawa. Jest to już kolejna analiza ekspercka, powstająca na Uczelni, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
 • Monografia „Handel elektroniczny” współautorstwa dr Łukasza Konopielki otrzymała prestiżowe wyróżnienie Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.
 • Książka Profesora Mariana Guzka The Future of Capitalism. Cessionalism. Zainspirowała seminarium, którego tematem była „Przyszłość kapitalizmu w świetle zmiany jego podstaw doktrynalnych”.
 • Artykuł dr Olhy Zadoroshnej pt. „Security of property rights and transition in land use” ukazał się w języku angielskim w czasopiśmie z listy A (Journal of Comparative Economics), z przyznanymi 25 pkt.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • 20 maja 2017 r. odbył się TEDxLazarskiUniversity  – pierwsza edycja konferencji na licencji TED, organizowana na Uczelni Łazarskiego. Konferencje na licencji TED cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ale także wymagają spełnienia wielu restrykcyjnych warunków. Udało się to organizatorom, którymi ze strony Uczelni Łazarskiego byli Anna Ananczikowa i Bruno Ciechowski, studenci WEiZ.
 • W maju 2017 odbyła się rywalizacja w ramach Warsaw Business Game. Było to wydarzenie, podczas którego najlepsze drużyny z warszawskich uczelni zmierzyły się z zadaniem konkursowym symulującym realną sytuację biznesową. Pomysłodawcą konkursu jest Aksen Semak, student kierunku Bachelor of Arts in Business Economics na WEiZ.
 • W kwietniu 2017 r. w niezwykle prestiżowej lokalizacji warszawskiego Campusu Google obyła się konferencja LEAPin Warsaw połączoną z kreatywnymi warsztatami przedsiębiorczości. Była to polska odsłona konferencji LEAPin, odbywających się w wielu stolicach europejskich, które na jeden dzień stały się ośrodkami wiedzy, innowacyjności i rozwoju. Warszawa stała się nim dzięki inicjatywie naszego studenta WEiZ, Pawła Wielądka.
 • W maju na naszej Uczelni odbyła się trzecia edycja Talent Show, podczas którego studenci mieli okazję zaprezentować szerokiej publiczności swoje talenty.
 • W czerwcu 2017 r. Julia Kozłowska, studentka ekonomii i prawa na Uczelni Łazarskiego, została zaproszona do udziału w trzeciej edycji prestiżowego Eastern Partnership Youth Forum. Jest to przestrzeń wymiany doświadczeń i uwag na temat mobilności, m.in. w ramach programu Erasmus Plus, sytuacji młodych ludzi w UE i krajach partnerskich, szans i możliwości, jakie daje polityka sąsiedzka UE. 
 • W maju 2017 roku studenci Wydziału Prawa i Administracji złożyli projekt w ramach przedsięwzięcia pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” Projekt naukowy pt: „Polska Ustawa Kosmiczna” ma na celu utworzenie pierwszego w Polsce akademickiego ośrodka nauk prawniczych, zajmującego się Prawem Kosmicznym oraz wypracowanie w jego obrębie rozwiązań prawnych, dotyczących Polskiej Ustawy Kosmicznej. Opiekunem merytorycznym projektu jest Prof. nadzw. dr hab. Anna Konert.
 • W listopadzie 2016 Agnieszka Kowalczyk, studentka prawa, została wybrana po raz pierwszy jako przedstawiciel uczelni niepublicznych do Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich
 • 31 marca w Siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące program "Top Young 100". Wzięli w nim udział nasi studenci Michał Więch oraz Chingiz Karimow. Inicjatorką programu jest  prof. dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska – dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego. Program ma za zadanie wspieranie rozwoju kompetencji najbardziej utalentowanych studentów logistyki w Polsce.
 • 08-11 05.2017 – grupa studentów walidowanego kierunku BA in Business Economics gościła z wizytą w Coventry University, partnera Uczelni Łazarskiego. Wyjazd, zorganizowany ze środków pozyskanych dzięki Fundacji Santander Universidades, był także pierwszym etapem współpracy studentów UŁa i Coventry University w ramach drugiej studenckiej konferencji ekonomicznej European and Global Economic Issues. Studenci pracowali  wspólnie nad projektami związanymi z bieżącymi wydarzeniami mikro- i makroekonomicznymi, a wyniki swojej pracy zaprezentowali w maju 2017 podczas konferencji wieńczącej International Week. W ramach International Week na naszej Uczelni odbyły się również wykłady gościnne wykładowców zagranicznych dla studentów UŁa.
 • Tenisiści w składzie: Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz, Adrian Andrzejczuk, Dominik Nazaruk zdobyli I pierwsze miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski.
 • Judocy na Akademickich Mistrzostwach Polski zdobyli: złoty medal – Żaneta Rerutko, srebrny – Dzianis Ignatok, brązowy – Martyna Dobrowolska.
 • Złoty medal w kickboxingu na Akademickich Mistrzostwach Polski zdobył Radosław Paczuski. Również indywidualnie Radosław Paczuski zdobył m.in. Mistrzostwo Świata K-1 Global, Mistrzostwo Polski, Puchar Świata, Mistrzostwo Federacji DSF. Zwyciężał we wszystkich swoich walkach.
 • Wioślarka Weronika Deresz została Mistrzynią Europy w dwójce podwójnej.

Rankingi i nagrody

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, po raz ósmy zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w X rankingu wydziałów prawa, przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną". Wydziały prawa poddawane były ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i siła kształcenia, wymogi i jakość studentów, zdawalność na aplikację absolwentów. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdobył łącznie uzyskał 94 pkt na 111 możliwych (więcej tutaj).
 • Uczelnia Łazarskiego zajęła IV miejsce w rankingu niepublicznych uczelni 2016 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Ocena rankingowa bazowała na kryteriach takich jak: prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie (ranking Perspektyw tutaj).

Osiągnięcia naszych pracowników

 • Dr Małgorzata Sieradzka otrzymuje habilitację Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (więcej TUTAJ).
 • Maria Libura, wiceprezydent ds. strategii, otrzymuje zaproszenie do prac Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministerstwie Zdrowia (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego, otrzymuje Nagrodę Honorową przyznaną przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (więcej TUTAJ).

My w rankingach

 • najlepsza polska uczelnia w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej; ponadto uczelnia znajduje się w gronie 8% najwyżej ocenionych szkół wyższych z całego świata;
 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej";
 • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej",
 • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Perspektyw",
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne,

Wyróżnienia naszych pracowników

 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Manowska zostaje powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (więcej TUTAJ).
 • prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego, zostaje powołany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk (więcej TUTAJ).
 • Myroslava Keryk, wykładowca Uczelni Łazarskiego zostaje laureatką konkursu Złote Wachlarze 2015 (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Muszyński zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego, zostaje laureatką 5. edycji Wyborów Kobiet Sukcesu Mazowsza (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Muszyński, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu (więcej TUTAJ).
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska otrzymuje od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia organizacyjne podejmowane na rzecz Uczelni Łazarskiego w Warszawie w roku akademickim 2014/2015 (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje powołany przez Ministra Cyfryzacji i Administracji na członka Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (więcej TUTAJ).
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, otrzymuje nominację do Nagrody im. L. Petrażyckiego za książkę: Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej.
 • Prorektor Jerzy Stępień otrzymuje Nagrodę im. Grzegorza Pałki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego w kategorii ogólnopaństwowej przyznaną przez Ligę Krajową.
 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje wybrana do Kapituły konkursu Złote Wachlarze (więcej TUTAJ).
 • Dr hab. Anna Konert otrzymuje stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez MNiSW (więcej TUTAJ).
 • Prof. nadzw. dr hab. prof. Mariusz Muszyński zostaje powołany do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (więcej TUTAJ).
 • Dr Zdzisław Sokal zostaje powołany na przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego (więcej TUTAJ).
 • Dr Spasimir Domaradzki uczestniczy w zamkniętym spotkaniu Klubu PL-RU poświęconego relacjach ekonomii, demokracji i autorytaryzmu w Polsce i Rosji (więcej TUTAJ).
 • Ewelina Milan wygłasza referat zatytułowany: "Using the Bologna Process in Legal Clinic Training to Empower Students & Clients - empirical research re clinic cases over three years. Relate to learning outcomes" podczas 8'th Global Alliance for Justice Education (GAJE)  Worldwide Conference - na tureckim Anadolu University w Eskişehir (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje odznaczony Nagrodą Wiecznego Pióra za szczególny wkład w życie publiczne Polski (więcej TUTAJ).
 • Prof. dr hab. Brunon Hołyst zostaje prezesem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.
 • Mgr Arkadiusz Matusiak, asystent w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, bierze udział w międzynarodowym projekcie grantowym European Anti-Fraud.
 • Dr Jan Grzymski, wykładowca Uczelni Łazarskiego w programie studiów anglojęzycznych, otrzymuje prestiżowe stypendium badawcze Corbridge Trust na realizację wizyty studyjnej na Royal Halloway, University of London (więcej TUTAJ).
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje powołany na prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Dr hab. Adam Olejniczak uzyskuje tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Anna Konert uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawo i tym samym dołączyła do grona profesorów Uczelni Łazarskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Krzysztof Łazarski uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i tym samym dołącza do grona profesorów Uczelni Łazarskiego (więcej TUTAJ).
 • Dr Anna Konert zostaje sędzią International Air Law Moot Courtw Pekinie.
 • Dr Jacek Kosonoga uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego i tym samym dołącza do grona profesorów Uczelni Łazarskiego.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Mateusz Czasak, student stosunków międzynarodowych, otrzymuje stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 (więcej TUTAJ).
 • Mirosław Pankowski, członek Samorządu studentów Uczelni Łazarskiego, zostaje wybrany na przewodniczącego Rady Forum Uczelni Niepublicznych (więcej TUTAJ).
 • Arkadiusz Michalski, student Uczelni Łazarskiego, zajmuje 6. miejsce w  82. Mistrzostwach Świata Mężczyzn w Podnoszeniu Ciężarów w Houston (więcej TUTAJ).
 • Alicja Cessak, Maciej Gierada, Elwira Targońska, Aleksandra Detyniecka, studenci Wydziału Prawa i Administracji, biorą udział w Project Cape Town Convention Academic, który jest wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie oraz Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle (więcej TUTAJ).
 • Paweł Blajer, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, zdobywa drugie miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece (więcej TUTAJ).
 • Yauheni Puzan zdobywa złoty medal podczas Finałów Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Pływaniu  pokonując dystans 50 m stylem motylkowym (więcej TUTAJ).
 • Alicja Cessak i Maciej Gierada, studenci Wydziału Prawa i Administracji, zajmują II miejsce w półfinale International Air Law Moot Court w Pekinie - międzynarodowego konkursu skierowanego do studentów z całego świata zainteresowanych tematyką prawa lotniczego i prawa międzynarodowego (więcej TUTAJ).
 • Marcin Sienicki, Ewa Karasek, Malwina Kupska i Klaudiusz Warszycki, członkowie Koła Naukowego Zarządzania przygotowali projekt oceny finansowej miasta Pionki (więcej TUTAJ).

My w rankingach

 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej",
 • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Perspektyw"
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Tu jest OK" przyznany przez POPON za działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Rektor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska zostaje wybrana do Kapituły konkursu Złote Wachlarze.
 • Prorektor Jerzy Stępień zostaje laureatem nagrody Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kleszy za swoje dokonania w zakresie umacniania samorządności terytorialnej w Polsce.
 • Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska zostaje członkiem Komisji Programowej XII International Logistics and Supply Chain Congress "Supply Chains of the Future" w Stambule. Ponadto występuje tam z referatem: "Innovation Diffusion in the Supply Chain" .
 • Dr Magdalena Rycak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje powołana przez Przewodniczącego Rady Europy na stanowisko Zastępcy Sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy do 31 marca 2015 r.
 • Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje powołany na członka komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje wiceprezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.
 • Dr Monika Stachowiak-Kudła wygłasza referat: "Financial regulations and the diversification of funding sources in Higher education institutions: Selected European experiences" podczas  31. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Prawa i Ekonomii European Association of Law and Economics - EALE.
 • Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego, otrzymuje nominację w plebiscycie "Kobiety Medycyny 2014".
 • Mgr Ewelina Milan, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPIA, otrzymuje Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki nadany przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje też II miejsce w konkursie "Przedsiębiorcza szkoła jutra" w kategorii Rynek pracy. Konkurs organizowany jest Mana Game.
 • Mgr Paweł Blajer, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje nominację do Studenckich Nagród Dziennikarskich MediaTory 2014 w kategorii Inicjator oraz do nagrody Grand Press Economy 2014.
 • Juliusz Madej, prezydent Uczelni Łazarskiego, zajmuje 1. miejsce w kategorii +55 w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów w grze podwójnej w tenisa. Dodatkowo w grze pojedynczej zdobywa 3. miejsce na podium.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Marta Bany, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych.
 • Daryna Brazhnyk, absolwentka trzeciego roku Ekonomii i Zarządzania, zajmuje drugie miejsce w konkursie prac dyplomowych organizowanym przez: Center For Economic Research & Graduate Education - Economics Institute (Cerge-EI) - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie.
 • Mayia Samuilik, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania, zajmuje 4. miejsce w międzynarodowym konkursie na najlepsze prace dyplomowe na świecie organizowanym przez International Economic Atlantic Society.
 • Karolina Sochacka, studentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje dyplom Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji.
 • Katarzyna Anna Przybyła, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania, otrzymuje prestiżowe Stypendium Fulbrighta - Fulbright Graduate Student Award, dzięki któremu rozpoczyna studia w USA.
 • Michał Rostek, student stosunków międzynarodowych, model, tancerz i choreograf reprezentuje Polskę podczas konkursu MR WORLD 2014.
 • Dżianis Ihnatok, student II roku stosunków międzynarodowych, zdobywa złoty medal w Międzynarodowym Turnieju Sambo w Berlinie. Sambo to rosyjska sztuka walki, będąca połączeniem judo z regionalnymi odmianami zapasów z terenu dawnego ZSRR.
 • Łukasz Kiełbasiński otrzymuje srebrny medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Judo we Wrocławiu.
 • Tomasz Rudko oraz Michał Wojtyński zajmują 5. miejsce w Mistrzostwach Świata koszykówki 3x3 w Moskwie.

My w rankingach

 • II miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" z najlepszą zdawalnością na aplikację wśród absolwentów uczelni niepublicznych,
 • IV miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich, które mają prawo doktoryzowania oraz II miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • najwyższa nota A+ otrzymana za praktyczną budowę programów studiów przyznana przez Akademicki Brief Biznesu - rating magazynu "Brief",
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikaty: "Wiarygodna Szkoła" i "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • srebrny certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz nagroda specjalna "Primus" w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego,
 • Certyfikat Uberrima Fide potwierdzający najwyższy poziom utrzymania ochrony własności intelektualnej upoważniający do wydania każdemu absolwentowi indywidualnego dyplomu Uberrima Fide.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, kierownik Katedry Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje nominację profesorską.
 • Sędzia Jerzy Stępień, prodziekan Uczelni Łazarskiego, otrzymuje Nagrodę Newsweeka im. Teresy Trojańskiej "Za odwagę w działalności publicznej".
 • Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje powołany na członka komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje wiceprzewodniczącym, a dr Andrzej Kondratowicz i pan Marian Wargacki stają się członkami Rady Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Dr Jacek Oleksiejuk, wykładowca w katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych, zostaje powołany na członka Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Dr Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, reprezentuje Polskę podczas 25. konferencji European Air Law Association (EALA) w Madrycie.
 • Dr Spasimir Domaradzki, adiunkt w Instytucie Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, zostaje zaproszony do udziału w II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego i współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.
 • Mgr Ewelina Milan, asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPIA, otrzymuje Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, nadany przez Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Mgr Mateusz Drożdż, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, zostaje  zakwalifikowany do grupy międzynarodowych ekspertów prawa sportowego - Center for International Sport Law przy Uniwersytecie Staffordshire University.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Tomasz Dąbrowski otrzymuje Nagrodę II Stopnia w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich w IX Edycji Konkursu organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości.
 • Szymon Balcerzak, student Wydziału Prawa i Administracji, zwycięża Ogólnopolski Konkurs Law Games organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i kancelarię Wierzbowski Eversheds. Nagrodą jest możliwość odbycia praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds.
 • Troje naszych absolwentów otrzymuje nagrody w rankingu Rising Stars Prawnicy - Liderzy jutra 2013 organizowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną":
  - miejsce 1. zajmuje Milena Bogdanowicz, absolwentka Studium Prawa Rosyjskiego,
  - na miejscu 18. znajduje się absolwent Wydziału Prawa i Administracji -Michał Paprocki,
  - na miejscu 23. plasuje się najmłodszy wśród docenionej trzydziestki - Mateusz Dróżdż, nasz absolwent, doktorant i asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego WPiA.
 • Dwie uczestniczki prestiżowego prawniczego programu International Legal Skills - Monika Ziobro i Olga Korgunyk dostają się na praktyki w międzynarodowych kancelariach prawniczych: Dentons i Miller Canfield.
 • Karolina Sochacka, studentka Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje dyplom Akademii Młodych Dyplomatów przy Europejskiej Akademii Dyplomacji.

My w rankingach

 • II miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • IV miejsce wśród uczelni magisterskich w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne - 3. rok z rzędu
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego,
 • certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Wyróżnienia naszych pracowników

 • Sędzia Jerzy Stępień, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje przewodniczącym Kapituły Nagrody "Pro Publico Bono" ustanowionej przez premiera Jerzego Buzka w 1999 r.
 • Dr Przemysław Szustakiewicz, kierownik Studium zamówień publicznych, otrzymuje habilitację w dziedzinie nauk prawnych w zakresie dyscypliny naukowej prawo na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Dr Anna Konert, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zostaje laureatką konkursu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymuje także członkostwo prestiżowego stowarzyszenia "SOS Catastrophes Réseau européen de victimes de catastrophes?" w Paryżu.
 • Mgr Mateusz Dróżdż, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymuje wyróżnienie w konkursie "Prawnik Pro Bono" organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita". Ponadto zostaje oddelegowany do stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Masowych powołanej przez Premiera Donalda Tuska.

Osiągnięcia naszych studentów i absolwentów

 • Julian Rotter, student Wydziału Prawa i Administracji, zostaje członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Atomowego. Jako pierwszy student z Polski otrzymuje stypendium OECD oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Tomasz Świtalski, student Wydziału Prawa i Administracji, bierze udział w Advanced Science Course w Wiedniu.
 • Rafał Dąbrowski, student Wydziału Prawa i Administracji, otrzymuje tytuł laureata 17. edycji konkursu "Grasz o staż" firmy PwC oraz "Gazety Wyborczej". Tym samym dostaje się na staż w firmie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
 • Szymon Balcerzak, student wydziału Prawa i Administracji, zostaje zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Law Gamet.
 • Dwoje naszych absolwentów otrzymuje wyróżnienie za prace magisterskie z zakresu kryminalistyki podczas XIII Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska organizowanego przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

My w rankingach

 • I miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" - 5. rok z rzędu
 • V miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne ? 2. rok z rzędu,
 • tytuł najlepszego partnera w biznesie w rankingu "Home&Market",
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.
 • certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

My w rankingach

 • miejsce dla Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" ?-4. rok z rzędu,
 • III miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika "Home&Market",
 • V miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" oraz certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatem" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych oraz wyróżnienie "Primus" za największą liczbę punktów w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

My w rankingach

 • I miejsce  w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" - 3. rok z rzędu,
 • II miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika "Home&Market",
 • II miejsce wśród szkół niepublicznych w rankingu ACI dziennika "Polska",
 • 6. miejsce w ogólnopolskim rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" niepublicznych uczelni magisterskich (na 100 uczelni) w rankingu uczelni wyższych,
 • 7. miejsce wśród uczelni ekonomicznych publicznych i niepublicznych z całej Polski w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl.