Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPodręczniki

Krystyna Regina Bąk (red.), Paweł Najechalski, Małgorzata Łukasik Statystyka wspomagana Excelem 2007

Statystyka wspomagana Excelem 2007

wyd I, format B5, ISBN 978-83-60694-24-4, Warszawa 2010

Podręcznik zaznajamia czytelnika z podstawowymi pojęciami i metodami, jakie stosuje się w trakcie analizy danych pochodzących z różnych źródeł (badań własnych, badań wtórnych, baz danych w wersji elektronicznej i papierowej).W książce są przedstawione zagadnienie z zakresu analizy struktury, analizy współzależności i dynamiki zjawisk, przy czym omawia się zarówno metody opisu statystycznego, jak i wnioskowania statystycznego w przypadku badania częściowego.
Po każdej grupie zagadnień jest zamieszczony podrozdział "Sprawdź, czy umies", w którym są podane problemy do samodzielnego rozwiązania. Na końcu podręcznika podano odpowiedzi do zadań. Podręcznik jest wzbogacony o dwa dodatki. Jeden - zawierający podstawowe informacje o aplikacji Excel 2007, a drugi - sporządzone w Excelu tablice wybranych rozkładów zmiennych losowych. Podręcznik będzie istotną pomocą w przyswajaniu wiedzy z zakresu statystyki zarówno dla studentów studiów licencjackich, jak i magisterskich.

Jerzy Gawinecki (red.), Jerzy August Gawinecki, Agnieszka Gawineck, Lucjan Kowalski, Małgorzata Łukasik, Wojciech Matuszewski, Jerzy Ploch - Ekonometria w zadaniach

Ekonometria w zadaniach

wyd. I uzup. i popr., s. 409, format B5, ISBN 83978-83-60694-14-5, Warszawa 2008

Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów Uczelnii Łazarskiego , dostosowany do programu przedmiotów: ekonometria I, ekonometria II oraz ekonometria i prognozowanie prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na wszystkich kierunkach, na studiach pierwszego i drugiego stopnia odpowiednio. Mogą również z niego korzystać studenci innych wyższych uczelni ekonomicznych, studenci kierunków ekonomicznych oraz osoby zainteresowane zastosowaniem ekonometrii. 
W podręczniku znajduje się także zestaw zadań powtórzeniowych oraz tablice podstawowych rozkładów stosowanych w ekonometrii.
Podręcznik zawiera ponad sto rozwiązań przykładów i ćwiczeń oraz dwieście zadań o różnym stopniu trudności, pozwalających sprawdzić stopień opanowania przerabianego materiału.

Jerzy Gawinecki - Matematyka dla ekonomistów

Matematyka dla ekonomistów

wyd. IV uzup.rozszerzone., s. 504, format B5, ISBN 978-83-60694-25-1, Warszawa 2010

Książka zawiera informacje teoretyczne, rozwiązania oraz zadania z zakresu: algebry zbiorów oraz macierzy i wyznaczników, zastosowania rachunku macierzowego w ekonomii,  przestrzeni wektorowych, ciągów i szeregów liczbowych,  geometrii analitycznej,  rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej,  zastosowania rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w ekonomii,  rachunku różniczkowego funkcji dwóch, trzech i wielu zmiennych i ich zastosowań w ekonomii,rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej,  równań różniczkowych I i II rzędu,  zastosowania równań różniczkowych w zagadnieniach ekonomicznych,równań różnicowych I rzędu, elementów matematyki finansowej
Podręcznik zawiera ponad sto rozwiązań przykładów i ćwiczeń o różnym stopniu trudności, pozwalających sprawdzić stopień opanowania przerabianego materiału.

Anna Harasiewicz-Mordasiewicz - Excel 2007. Co? Jak?

Excel 2007. Co? Jak?

wyd I, s.111, format B5, ISBN 978-83-60694-27-5, Warszawa 2010
Skrypt do przedmiotu Technologie Informacyjne.

Stanisław Hoc - Prawo administracyjne gospodarcze - wybrane zagadnienia

Prawo administracyjne gospodarcze - wybrane zagadnienia

wyd. II popr. i uzup, s. 283, format B5, ISBN 978-83-60694-45-9, Warszawa 2013, stan prawny na dzień 1 stycznia 2013

Książka jest przeznaczona dla studentów studiów prawa i administracji, może być także przydatna dla studentów kierunków ekonomicznych, dla których znajomość problematyki prawnej gospodarowania będzie ważnym składnikiem wykształcenia.
Celem nauczania prawa administracyjnego gospodarczego jest przygotowanie studentów z dziedziny prawnych mechanizmów oddziaływania państwa na gospodarkę. Podstawowym problemem będzie tu stosunek państwa do gospodarki i jego prawne aspekty.

Stanisław Kalinkowski, Jerzy Andrzej Wojtczak Szyszkowski - Iure et legibus, Język łaciński dla studentów prawa

Język łaciński dla studentów prawa

wyd.II,s.229, format B5,ISBN 83- 88690-84-1, Warszawa 2006

Podręcznik zawiera podstawowe wiadomości z języka łacińskiego, które umożliwiają przyswojenie wiedzy z takich dziedzin, jak: prawo rzymskie, rzymska kultura prawna, historia Rzymu; ułatwia także przyswojenie innych języków europejskich. Jest to kompedium informacji gramatycznych wraz z szerokim wyborem materiału tekstowego, słownikiem łacińsko-polskim; zasadami prawa rzymskiego oraz sentencjami prawniczymi i literackimi zaczerpniętymi z piśmiennictwa rzymskiego.

Jerzy Kisielnicki - Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne

Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne

wyd. III, s. 308, format B5, ISBN 83-88690-97-3, Warszawa 2006

Podręcznik akademicki do przedmiotu : organizacja i zarządzanie. Problemy w nim przedstawione można opisać za pomocą triady: organizacja, zarządzanie, menedżer. Pisany z pozycji mikroorganizacji. Czytelnik jest traktowany jak menedżer, który potrzebuje jak najwięcej wiedzy praktycznej. Dlatego przy jego pisaniu stosowano zasadę: tyle teorii, ile jest to niezbędne dla praktyki. Problemy omówione w podręczniku są ściśle powiązane z tematyką takich dziedzin, jak: ekonomia, prawo, ekonometria, psychologia, marketing, informatyka. Podręcznik jest wzorowany na klasycznym układzie: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola.

Rafał Krawczyk - Podstawy cywilizacji europejskiej

Podstawy cywilizacji europejskiej

wyd. I, s. 438, format B5, ISBN 83-88690-87-6, Warszawa 2006

Główną tezą autora książki jest przewidywanie raczej zbliżenia cywilizacji, aniżeli wrogiego między nimi zderzenia (Huntington), czy też formowania się jednolitej cywilizacji globalnej (Fukuyama). W części szczegółowej koncentruje się on na wyjaśnieniu fenomenu cywilizacji europejskiej (zachodniej) i jej roli w tworzeniu się obrazu współczesnego i przyszłego świata. Autor stara się także wskazać na znacznie głębsze i bardziej systemowe przyczyny powstania przewagi Europy i Zachodu nad cywilizacjami Orientu, niż znane stwierdzenie Ernesta Renana, podkreślającego jedynie to, że Europa jest grecka, jeśli chodzi o myśl filozoficzną i sztukę, rzymska, jeśli mowa o prawie, i judeochrześcijańska pod względem religii.
Autor eksponuje również i inne argumenty: ekonomiczne, przyrodnicze, a nawet  genetyczne przyczyny istnienia poczucia wspólnotowości europejskiej.

Maria Kruk, Wojciech Sokolewicz, Katarzyna Kubuj, Jarosław Szymanek, Jacek Zaleśny, Marzena Laskowska, Mikołaj Jarosz - System organów ochrony prawnej w Polsce, Podstawowe instytucje

System organów ochrony prawnej w Polsce, Podstawowe instytucje

Maria Kruk (red. nauk.), wyd. II, popr. i uzup., format B5, 
ISBN 978-83-60694-16-9, Warszawa 2008

Podręcznik poświęcony instytucjom ochrony prawnej, przeznaczony dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Obejmuje problematykę podstawowych, konstytucyjnych organów kontroli i ochrony prawa, może więc stanowić swoiste uzupełnienie i rozwinięcie wykładu prawa konstytucyjnego.

Jerzy Menkes (red. nauk.), Paweł Kowalski, Łukasz Majewski, Marcin Menkes, Jerzy Menkes, Barbara Janusz-Pawletta, Magdalena Słok - Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne.

Wybór kazusów z prawa międzynarodowego. Zagadnienia ogólne

wyd. I, ISBN 978-83-60694-10-7, format B5, Warszawa 2008

Przyjęty w "Zbiorze" układ wykładu prawa międzynarodowego jest zgodny ze struktura powszechnie uznanych podręczników. Również wybór spraw i orzeczeń nie jest oryginalny; - wybrano kazusy stanowiące standard w tym zakresie, a zatem o ich wyborze decydowała częstotliwość przywoływania spraw przez autorów podręczników lub zbiorów materiałów.

Edward Nieznański - Logika dla prawników

Logika dla prawników

wyd. I, s. 140, format B5, ISBN 83-88690-58-2, Warszawa 2006

Podręcznik przedstawia całość zagadnień objętych uniwersyteckim kursem przedmiotu logika dla prawników. Obejmuje niezbędny zasób reguł posługiwania się logicznie poprawnym językiem w argumentacji skutecznej, rzetelnej i prawidłowej. Omawia sztukę wysławiania i uzasadniania sądów, prezentacji poszczególnych rachunków logiki formalnej oraz zastosowania pojęć, prawideł i reguł logicznych, które są ilustrowane na przykładach branych z dziedziny prawa i prawoznawstwa.