Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejZasady etyczne

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W ODNIESIENIU DO PUBLIKACJI ZAMIESZCZANYCH W "IUS NOVUM"

Redakcja "Ius Novum" dba o utrzymanie wysokich standardów etycznych czasopisma. Artykuły przekazane do publikacji w "Ius Novum" są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych oraz wkładu w rozwój nauki.
Poniższe zasady zostały oparte na COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

ZASADY DOTYCZĄCE REDAKCJI

Decyzje o publikacji
Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane. Może on konsultować się z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami. W zależności od potrzeb uwzględniana jest również opinia Rady Naukowej Ius Novum. Na decyzję o publikacji wpływają ryzyka w zakresie ewentualnego zniesławienia osób trzecich, naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu, określane mianem ghostwriting i guest autorship.

Poufność
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, innym doradcom redakcyjnym lub wydawcy. Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom.

Ujawnienie i konflikt interesów
Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (jeżeli Redakcja posiada wiedzę w tym zakresie).

Dyskryminacja
W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega Konstytucji i obowiązującego w RP prawa.

ZASADY DOTYCZĄCE AUTORÓW

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji. Autorzy publikujący wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić metodykę badań, obiektywną dyskusję wyników i określenie ich znaczenia dla nauki i praktyki. Praca powinna zawierać odniesienia do literatury naukowej. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne.

Ujawnienie i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.
Standardy przedstawiania raportów badawczych
Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Dane będące podstawą powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i są niedozwolone.

Dostęp do danych i utrzymanie danych
Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące pracy przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.
Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.
Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym sekretarza redakcji. Jeżeli praca została już opublikowana, jego obowiązkiem jest współpraca w celu wycofania artykułu albo opublikowania odpowiedniej erraty.

Oryginalność i plagiat
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Ghostwriting/guest autorship
Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w Redakcji dokumentowane.
Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z "guest authorship" mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora/ki jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego/jej nazwisko figuruje w nagłówku artykułu.
Autor/ka składa oświadczenie, którego celem jest zapobieganie praktykom ghostwriting/guest autorship.

ZASADY DOTYCZĄCE RECENZENTÓW

Decyzje redakcyjne
Recenzent wspiera Redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Informacja zwrotna
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że terminowe sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

Poufność
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do przedstawiciel redakcji.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami. Wszelkie wątpliwości, uwagi krytyczne i polemiczne należy sformułować w recenzji. 

Ujawnienie i konflikt interesów
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem.

Potwierdzenie źródeł
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się.