Typ studiów Studia podyplomowe
Wymiar godzinowy 240 godzin
Ilość semestrów 2
Rekrutacja trwa
Początek zajęć marzec/kwiecień 2017r.

Opis studiów

Dla kogo?

 • do absolwentów szkół wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) wszystkich specjalności, pracowników, kadry kierowniczej
 • menadżerów firm i organizacji, które planują wdrożenie lub korzystają już z systemu klasy ERP firmy SAP.

 

Atuty

 • zajęcia są prowadzone na najnowszej platformie informatycznej firmy SAP
 • 70% zajęć jest realizowanych w formie laboratoriów komputerowych przez doświadczonych konsultantów, doradców biznesowych - użytkowników systemu
 • słuchacze uzyskują praktyczne umiejętności projektowania, planowania, wdrażania i utrzymania platformy SAP ERP
 • słuchacze ? praktykujący menedżerowie uzyskują umiejętności wykorzystania informatycznego wsparcia decyzji kierowniczych

 

Przesłanki i cele studiów

Przesłanką do podjęcia studiów jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na szeroko rozumiane kompetencje w zakresie wdrażania systemów informatycznych, w tym przede wszystkim oprogramowania firmy SAP (1200 ogłoszeń o pracę). Zapotrzebowanie to występuje nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, lecz także w administracji publicznej, w instytucjach edukacyjnych i innych. Firma SAP AG, posiada najwyższy poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania na świecie (wg Gartner Group). Firma posiada 13 tys. wdrożeń w ponad 100 krajach - więcej niż 30 tys. instalacji na całym świecie. Firma SAP jest absolutnym i niekwestionowanym liderem na rynku zintegrowanego oprogramowania biznesowego. W Polsce SAP posiada ponad 40% udziałów w rynku oprogramowania biznesowego klasy ERP. Największe, najlepsze, najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa używają oprogramowania właśnie firmy SAP.

Studia podyplomowe ?Zarządzanie projektem ERP (SAP)? mają na celu ukształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania firmy SAP.

 

Organizacja zajęć

 • studia trwają 2 semestry
 • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, 2 razy w miesiącu
 • warunkiem ukończenia studiów jest: uzyskanie zaliczeń z każdego przedmiotu kształcenia i złożenie pracy dyplomowej realizowanej w trybie projektowym
 • uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów
 • uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów

Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Program

Program obejmuje 240 h, w tym: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria i warsztaty.

Ramowy program studiów obejmuje następujące zakresy tematyczne:

 • Zarządzanie projektami -wprowadzenie
 • Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP - przegląd
 • Wprowadzenie do zarządzania projektem ERP
 • ERP w praktyce*
 • Gospodarka materiałowa (MM)
 • Planowanie i zarządzanie produkcją (PP)
 • Sprzedaż i dystrybucja (SD)
 • Rachunkowość finansowa (FI)
 • Rachunkowość zarządcza / Controlling (CO)
 • Zarządzanie projektowe (PS)
 • Zarządzanie kadrami (HR)
 • Wprowadzenie do kastomizacji systemu ERP
 • Zarządzanie karierą w SAP
 • *Dla "ERP w praktyce": propozycja tematów
 • Aplikacje klasy SAP Business Intelligence (BI)
 • SAP Business One - ERP dla MŚP
 • Mapowanie procesów (IBM / BPM)

Opłaty za studia

Studia Podyplomowe czesne2 raty4 raty
Zarządzanie projektem ERP8500 zł8700 zł8900 zł


 • 20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**

*cena obowiązuje do 30.11.2016 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

 

Terminy płatności

Płatność jednorazowa

 • Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Płatność ratalna

Terminy płatności czesnego w dwóch ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 1 lutego 2017 r.

Terminy płatności czesnego w czterech ratach

 • I rata - 7 dni przed rozpoczęciem zajęć  (pomniejszona o kwotę wpisowego)
 • II rata - do 15 grudnia 2016 r.
 • III rata - do 1 lutego 2017 r.
 • IV rata - do 1 kwietnia 2017 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank  SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem: ckp_Zarządzanie projektem ERP_2016/2017

Zasady rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji opisane są w zakładkach poszczególnych kierunków.
 2. Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata bądź magistra
 3. Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

 OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

 

*Informacji o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów

Zobacz także