This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Skip to main content

Back to overviewMisja i tradycja

Naszą misją, zgodnie z zamierzeniami założyciela Ryszarda Łazarskiego, jest stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy.

Międzynarodowa społeczność naszej uczelni zachowuje najwyższe standardy etyczne, chlubi się otwartością i poszanowaniem wszystkich kultur i religii.

Naszą uczelnię wyróżnia podmiotowe podejście do studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą się krytycznego myślenia, odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego.

Kodeks etyczny

Wyznacznikami postępowania każdego członka społeczności akademickiej Uczelni Łazarskiego, którą tworzą pracownicy naukowi, dydaktyczni, studenci i pracownicy administracji, są: poszanowanie godności osobistej, honor i dobro Uczelni.

  1. Dbałość o indywidualny rozwój i dobre imię zarówno każdego członka, jak i całej wspólnoty akademickiej Łazarskiego, są podstawowymi powinnościami.
  2. Dążąc do budowania godnej zaufania wspólnoty akademickiej, cieszącej się prestiżem społecznym, pracownicy naukowi, dydaktyczni, studenci i pracownicy administracji troszczą się o zapewnienie najwyższych standardów naukowych, maksymalną jawność i przejrzystość podejmowanych decyzji, poszanowanie wartości uniwersalnych, kulturę słowa, wzajemny szacunek i życzliwość.
  3. Starsi członkowie wspólnoty akademickiej ułatwiają jej młodszym członkom pełną integrację z Uczelnią.
  4. Korzystając z pełni wolności słowa, poszukiwań i myśli członkowie wspólnoty akademickiej szanują dziedzictwo kultury, tradycję Łazarskiego i zasady współżycia środowiska akademickiego.
  5. Punktualność, sumienność w wypełnianiu obowiązków oraz dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji są ambicją wszystkich członków wspólnoty Łazarskiego.
  6. Wspólnota akademicka uznaje za swoja powinność upowszechnianie w środowisku akademickim i poza nim idei tolerancji, empatii, pokojowego rozwiązywania konfliktów społecznych oraz niesienia pomocy potrzebującym.
  7. Członkowie wspólnoty akademickiej Łazarskiego dezaprobują wszelkie przejawy przemocy, rasizmu, dyskryminacji, fanatyzmu, korupcji oraz naruszania praw autorskich i czuwają, by nie miały miejsca w murach Uczelni.
  8. Każdy z członków wspólnoty akademickiej Łazarskiego dba o czystość i estetykę oraz minimalizację kosztów utrzymania w dobrym stanie urządzeń środowiska swojej pracy i studiów.
  9. Celem zapewnienia standardów etycznych, obiektywizmu i bezstronności członkowie wspólnoty akademickiej Łazarskiego dobrowolnie powstrzymują się od objęcia stanowiska, funkcji, nadzoru, wydawania opinii lub udziału w postępowaniu dyscyplinarnym, ilekroć przy tej okazji mógłby wystąpić konflikt interesów, jak również wtedy, gdy naruszyli zasady niniejszego kodeksu.
  10. Wspólnota akademicka, na czele z jej władzami, dba o swoich pracowników, studentów i absolwentów oraz zachowuje pamięć o zmarłym Założycielu Uczelni.

Aktualności